پایان نامه درباره ، دهیار، لشت، روستاهای، روستایی، روستا

ش دهیار در تهیه ی طرح هادی روستایی و پیگیری برای تهیه و اجرای طرح هادی در دوره ی تصدی دهیاری116
فهرست اشکال :
شکل 3-1- بارندگی ماهانه ایستگاه رشت56
شکل 3-2 – بارندگی فصلی ایستگاه رشت56
شکل 3 -3- رژیم دمای ماهیانه ایستگاه رشت57
شکل 3- 4- رژیم دمای فصلی ایستگاه رشت58
شکل 3-5-میانگین رطوبت نسبی به درصد در ایستگاه رشت59
شکل 3-6تعداد تحولات جمعیت بخش لشت نشاء(80-1365)63
شکل 3-7 : تحولات خانوار بخش لشت نشاء63

شکل 3-8 : روند تحولات بعد خانوار بخش لشت نشاء63
شکل 3-9: نسبت جنسی جمعیت بخش لشت نشاء در 75، 8565
شکل 3-10: درصد توزیع جمعیت فعال و غیرفعال بخش لشت نشاء66
شکل 4-1- ترکیب سنی دهیاران روستاهای بخش لشت نشاء81
شکل4-2- میزان تحصیلات دهیاران بخش لشت نشاء82
شکل 4-3 نوع شغل82
شکل 4-4- ترکیب جنسی روستاهای بخش لشت نشاء84
شکل 4-5- ترکیب سنی پاسخگویان روستاهای بخش لشت نشاء85
شکل4-6- میزان تحصیلات روستاهای بخش لشت نشاء86
شکل 4-7- ترکیب سنی دهیاران روستاهای بخش لشت نشاء87
شکل 4- 8 -محل تولد87
شکل 4-9- محل زندگی88
شکل 4-10- میزان رضایت مردم از دهیاری در روستاهای بخش لشت نشاء89
شکل 4-11- میزان مکاتبات و تعامل با سازمان ها و اداره های مرتبط با روستا و دهیاری های دیگر90
شکل 4-12- همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت در روستا90
شکل 4-13- جلب مشارکت روستاییان در امر تهیه و اجرای پروژه های عمرانی روستا91
شکل 4-14- میزان همکاری و مشارکت مردم با شورا و دهیار92
شکل 4-15- نقش دهیار در تدوین سازو کار مناسب برای نظارت بر انضباط مالی93
شکل 4-16- نقش دهیار در تدوین و سازو کار مناسب برای بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات94
شکل 4-17- میزان پیگیری دهیار از مسائل و مشکلات95
شکل 4-18- مسائل و مشکلات قابل بررسی توسط دهیار96
شکل 4-19- نقش دهیار در احداث فضاهای فرهنگی96
شکل 4-20- نقش دهیار در تکمیل و بازسازی اماکن مذهبی و تاریخی روستا97
شکل 4-21-نقش دهیار در ساخت یا توسعه ی مجتمع های گردشگری98
شکل 4-22- نقش دهیار در توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی روستا99
شکل 4-23- نقش دهیار در تاسیس یا توسعه ی کتابخانه و خرید کتاب100
شکل 4-24- میزان نقش دهیاری در گسترش فعالیت کشاورزی روستا101
شکل 4-25- میزان ارزیابی نقش دهیار در تشویق و ترغیب روستائیان به توسعه صنایع کارگاهی و روستایی102
شکل 4-26- میزان نقش دهیار در تغییر کاربری اراضی103
شکل 4-27- نقش دهیار در افزایش فعالیتهای توریستی منطقه104
شکل 4-28- میزان تاثیرگذاری مدیر روستا در گسترش فعالیتهای خدماتی روستا105
شکل 4-29-بیشترین تغییر شکل ظاهری روستا در دهه اخیر106
شکل 4-30- میزان تاثیر مدیریت روستا در تغییر الگوی ساخت مسکن و معماری روستا108
شکل 4-31- نقش دهیار در احداث شبکه های دفع آبهای سطحی109
شکل 4-32- نقش دهیار در بهسازی مسیل های د اخل روستا110
شکل 4-33- نقش دهیار در اصلاح و توسعه شبکه معابر روستا111
شکل 4-34- نقش دهیار در زیرسازی و جدول کشی معابر112
شکل 4-35- نقش دهیار در حفظ سلامت و بهداشت محیط روستا113
شکل 4-36- نقش دهیار در نگهداری و توسعه ی فضای سبز روستایی114
شکل 4-37- نقش دهیار در پاکیزگی محیط و منظر روستا115
شکل 4-38-نقش دهیار در دسترسی روستاییان به آب سالم116
شکل 4-39- نقش دهیار در تهیه ی طرح هادی روستایی و پیگیری برای تهیه و اجرای طرح هادی در دوره ی تصدی دهیاری117
فهرست نقشه ها:
نقشه 3-1-نقشه موقعیت50
نقشه 3-2- پراکندگی روستا51
نقشه 3-3 -نقشه خاک53
نقشه 3-4- منابع آب61
چکیده
مدیریت روستایی فرآیند چند جانبه ای است که شامل سه رکن ، مردم ، دولت و نهادهای عمومی است.در این فرآیند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات ، سازمان های روستایی و ،برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد سازمان های محلی از جمله انواع سازمانها می باشند که براثرتحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرارگرفته اند .و بر پایه مشارکت اصل اساسی بنا نهاده شده است حاکمیت مردم بر مردم و اساس سازمانهای محلی بر اصل این نهادها است. این نهاد ها در سالهای اخیر توانسته اند نقش مهمی را در توسعه روستاها ایجاد نمایند در این تحقیق که به روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است اهدافی که تحقیق حاضر دنبال می کند عبارتند از تعیین نقش دهیاران در تحولات کالبدی روستاهای بخش لشت نشاء می باشد.
نتایج نشان می دهد دهیاران روستایی در بخش لشت نشا توانسته اند با مدیریت بر روستاها تحولاتی را در آن ایجلد نمایند که از جمله میتوان به تغییرات کالبدی، بهداشت محیط، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری اشاره نمود. بیشترین تغییراتی که دهیاری ها توانسته اند در روستاهای بخش لشت نشا ایجاد نمایند تحولات کالبدی می باشد . که می توان به مواردی مانند ساخت و سازهای جدید ، توسعه فعالیت های گردشگری ، ایجاد پارک های روستایی و ایجاد مسجد اشاره کرد .
واژگان کلیدی : روستا، مدیریت روستایی ، تحولات روستایی، بخش لشت نشاء،شهرستان رشت
مقدمه
روستا به عنوان اولین سکونتگاه دائمی انسان و محل فعالیتهای کشاورزی و دیگر کوشش های بهره وری از زمین علاوه بر تامین نیازهای روستائیان ، نیازهای شهر نشینان به مواد غذایی و مواد اولیه برخی صنایع شهری را نیز تامین می کند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرچه مدیریت روستایی معنای واقعی خود را بدست آورد و هادهای مختلف انقلاب برای آنکه روستاهای کشور را موهبت های فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی، اقتصادی بهره مند شوند فعالیتهای زیادی را انجام دادند. در سالهای اخیر با تشکیل شورای اسلامی روستا و وجود دهیار در بعضی از روستاها مدیریت در روستا را هدفمند تر می کند. با وجود این مشکلات زیادی در نقش مدیریت محلی در روستا وجود دارد. که دهیار و شورای اسلامی وظایف محوله در ادراه روستا، بهتر نمودن مدیریت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به عهده دارند. هدف اساسی شناخت نگرشهای گذشته و موجود مدیریت روستایی به ویژه با توجه به نقش آن در سالهای اخیر در مدیریت محلی روستایی است. چرا که با ساختار جدید در مدیریت روستایی می توان امیدوار بود که در آینده نه چندان دور شاهد پیشرفت روستاها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… باشیم . در مطالعه حاضر نقش مدیریت محلی (دهیار) در توسعه روستاهای بخش خشکیبجار بررسی شد. مطالب این پایان نامه شامل:
فصل اول: بیان مسئله و ضروزت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، واژه ها و مفاهیم و محدودیتها می باشد.
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق می باشد که به تئوریها و نظریات پرداخته است.
فصل سوم روش اجرایی تحقیق می باشد که در آن به روش تحقیق و موقعیت جغرافیایی و مشخصات طبیعی است که شامل مشخصات اجتماعی- جمعیتی، مشخصات اقتصادی، مشخصات کالبدی و فضایی می باشد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق می باشد.
فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری، پیشنهادات بررسی شد.
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1بیان مسأله
مدیریت روستا یی فر ایند چند جانبه ا ی است که شامل سه رکن ، مردم، دولت و نهادها ی عمومی است . در این فر ایند با مشارکت مردم و از طر یق تشکیلات، سازمانها ی روستا یی و، برنامه ها و طرح ها ی توسعه روستا یی تد,ین و اجرا گرد یده و تحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد )رضوا نی، 1383: 211 )
سازمانهای محلی از جمله انواع سازمانها می باشند که بر اثرتحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته اند. و بر پایه مشارکت اصل اساسی بنا نهاده شده است حاکمیت مردم بر مردم و اساس سازمانهای محلی بر اصل این نهادها است. در فرایند نظریه های مربوط به نقش مردم و دولت در موضوع توسعه، تشکیل سازمانهای محلی توسط اجتماعات محلی مورد تاکید قرار گرفته است تا سازمانهای محلی نقش فعالی را در توسعه و اداره امور محلی برعهده گیرند. دهیاری یک نهاد عمومی است که به منظور اداره امور روستا تأسیس گردید در ابتدای تأسیس دهیاری ها ( سال 1382 تمامی روستاهای بالای 20 خانوار (با اولویت مراکز دهستانها، روستاهای دارای طرح هادی و بهسازی می توانستند به شرط پرداخت خودیاری اهالی روستا و تأیید استانداری، مجوز تأسیس دهیاری دریافت کنند . با اعلام این شرایط آسان برای صدور مجوز تأسیس دهیاری و نیز به دلیل اعطای اعتباراتی که از محل قانون تجمیع عوارض به دهیاری ها صورت می گرفت، تقاضای تأسیس دهیاری رو به فزونی نهاد . به نحوی که در کمتر از 1 سال و 3 ماه ، مجوز تأسیس بیش از12 هزار