پایان نامه با موضوع ابن‌کمّونه، کتاب، ذات، الابحاث، ، توحید

الت ماهیت هم مطرح شود، باز هم چاره‌ای از اصالت وجود در ذات واجب الوجود نیست. در واقع سؤال اصلی، بررسی جواب‌های فلاسفه مختلف به این شبهه بوده و در کنار آن این سؤال فرعی بیان می‌شود که آیا کسی تا بحال در بار? واجب الوجود معتقد به اصالت ماهیت بوده است؟ اگر بلی، آیا همان معنای مصطلح در زمان بعد از میرداماد مراد است؟
روش تحقیق:
توحید واجب الوجود در چند مقام قابل بررسی است؛ در این مقام به توحید ذاتی پروردگار خواهیم پرداخت. استدلال‌های توحید ذاتی خداوند منحصر در برهان‌های منطقی نیست و شامل برهان‌های خطابی و جدلی نیز خواهد بود و لذا در این نوشتار از آن‌ها نیز استفاده می‌شود.
توحید ذاتی گاهی با یکی بودن خداوند به معنای واحدیت قابل بررسی است و گاهی با بساطت ذات او که ملازم معنای احدیت است، اثبات می‌شود. استدلال‌های حکمای مسلمان در اثبات توحید ذاتی خداوند بر پای? تناهی علل و اینکه زنجیره علت‌ها به چیزی منتهی می‌شود که غیر معلول است، بنا شده است. این موجود غیر معلول اگر در ذات خود مرکب باشد، نیازمند به اجزاء خواهد بود. ترکیب در ذات گاهی با عدم بساطت در ذات و گاهی با وجود شریک و اشغال بخشی از هستی توسط این شریک، حاصل می‌شود.
فرضیات مناسب جهت حل شبهه:
اگر نفی وجود شریک از طریق بساطت ذات و برهان‌های این چنینی باشد، از برهان‌های پیشینی استفاده شده و اگر اثبات توحید از طریق اثبات اینکه تمام موجودات در عالم از یک مبداء سرچشمه می‌گیرند باشد، از برهان پسینی استفاده شده است. برای حل شبهه در فضای اصالت ماهیت ابتدا به بررسی تحقق داشتن وجوب وجود و اینکه آیا اینگونه معقولات ثانی در خارج هم وجود دارند، یا اینکه صرفاً ساخته و پرداخته ذهن هستند، پرداخته می‌شود. در فضای اصالت وجود مشائی به کمال مطلق بودن خداوند و امکان یا عدم امکان اشتراک دو امر در کامل مطلق بودن پرداخته می‌شود. و در پایان در فضای حکمت متعالیه به بساطت و امتناع برداشت یک مفهوم واحد از دو امر متباین پرداخته می‌شود.
آنچه گفته شد همان برهان‌های پیشینی یا برهان‌هایی که قبل از خلقت عالم هم می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند، نامیده شده. بعد از این، نوبت به برهان‌هایی می‌رسد که پسینی هستند و بررسی آن‌ها مستلزم در نظر گرفتن خلق کردن واجب الوجود هم هست. برهان فرجه و برهان تمانع، استدلال‌هایی هستند که در اصل کلامی، ولی با شیوه‌ای فلسفی در بخش مورد توجه قرار می‌گیرند.
پیشینه مسأله:
نظر به اینکه پیشین? شبهه یکی از مفاد عنوان اصلی پایان نامه است، تفصیل این مبحث در ضمن متن پایان نامه خواهد آمد.
بخش اول:
ابن‌کمّونه و شبه? وی
* زندگی اجمالی
* مهم‌ترین آثار
* پیشین? شبهه
* طرح و توضیح شبهه
فصل اول:
زندگی نامه اجمالی ابن‌کمّونه و مهم‌ترین آثار وی
“عزالدوله سعد ابن منصور نجم الدوله بن حسن بن هبّه الله کمونی اسراییلی بغدادی فیلسوف قرن هفتم هجری که دارای تألیفات بسیاری در زمینه فلسفه وحکمت است.” (آقا بزرگ، الذریعه، ج 2، ص 286) “خود او (ابن‌کمّونه) در کتاب البلدان در ذیل شهر قزوین ابو القاسم بن هبه الله کمونی یهودی را جد پنجم خود معرفی می‌کند.”(نسخ? خطی ظاهریه، ص 7، به نقل کتاب دائره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن‌کمّونه، سجادی، ج 4، ص 7)
آنچه از نام فرزندان وی بر می‌آید این است که در ظاهر پیوند وثیقی با اسلام خورده‌اند. امّا دربار? مذهب واقعی ابن‌کمّونه اختلاف بسیاری وجود دارد. آقا بزرگ بخاطر سلام و صلوات ابن‌کمّونه بر پیامبر اکرم (ص) در ابتدای رساله‌های خود او را مسلمان می‌خواند. امّا بنا بر حوادث پیش آمده در اواخر عمر وی این احتمال ضعیف بنظر می‌رسد. عباسیان در سال 656 ق سقوط کردند وحکومت بطور موقت از دست مسلمانان خارج شد و به دست رهبران بودایی افتاد.
کتاب تنقیح الابحاث فی البحث عن الملل الثلاث در زمان حکومت هولاکو بودایی مسلک نشر یافت، و در این شرایط، هولاکو بدلیل احتمال گرایش دوبار? مسلمانان به عباسیان و نیزتمایل مسیحیان به حکومت روم، به‌یهودیان روی آورده و والیان خود را از ایشان انتخاب می‌کرد. اگر چه ابن‌کمّونه ابتدا تظاهر به اسلام می‌کرد امّا پس از نفوذ دوبار? یهودیان و تکیه حاکمان مغول به آن‌ها، به همراهی با آن‌ها پرداخت وصاحب مشاغل اجتماعی شد که خود در ابتدای کتاب الکاشف به آن‌ها اشاره می‌کند.”در 19 ذی القعده 676 ق ابن‌کمّونه گرانبارترین رساله مستقل خود در باره فلسفه را نگاشت که بعدها تحت عنوان الکاشف یا الجدید فی الحکمه‌یا عنوان‌های مشابه دیگر تغییر یافت و به دولتشاه پسر سنجر الصاحب 624 ق تقدیم کرد” (ساکت، فیلسوف یهودی، کتاب ماه فلسفه، ص 94)
نکته جالب توجّه این است که ابن‌کمّونه این شبهه را در همین کتاب طرح می‌کند.
چندی بعد مسلمانان پس از شیوع مطالب کتاب تنقیح الابحاث علیه وی شوریدند و تصمیم به قتل او گرفتند. ابن فوطی در الحوادث الجامعه در این باره چنین می‌نویسد:
در این سال شهرت یافت که ابن‌کمّونه کتابی به نام تنقیح الابحاث فی البحث عن الملل الثلاث تألیف کرده است و در آن پیامبران گذشته را یاد کرده و نسبت به آنان اسائه ادب نموده است. این شهرت برآن شد که عوام بغداد بر آشفتند و جمعیت کرده به جانب منزل وی رفتند تا خانه‌اش را خراب کنند و خود او را بکشند. امیر تمسکای شحن? عراق و مجدالدین ابن اثیر و جماعتی از امراء سوار شدند و به سوی مدرسه مستنصریه رفتند و از قاضی القضات و مدرسین مدرسه خواهش کردند ابن‌کمّونه را بخواهند و در این باره تفتیشش کنند و مردم را نیز به نصایح خویش از کشتن ابن‌کمّونه باز دارند و آتش این فتنه خاموش سازند. ابن‌کمّونه متواری شد و خود را درجایی پنهان کرد. اتفاقاً آن روز، روز جمعه بود و قاضی القضات برای اقامه نماز جمعه به مرکب سوار شده به سوی مسجد می‌رفت. شاید با نصیحت آن‌ها را آرام کند. ولی سخنان او در مردم تاثیری نکرده خود او را هم دشنام داده و به جانبداری از ابن‌کمّونه و دفاع از او متهمش کردند. شحن? بغداد برای خاموش کردن فتن? عوام فرمان داد تا در میان مردم ندا کردند که روز دیگر پگاه مردم در خارج شهر حاضر شوند تا ابن‌کمّونه را که فردا خواهند سوخت، خود به چشم خویش مشاهده کنند. مردم از شنیدن این خبر آرام گرفتند و متفرق شدند و برای آن امر هم دیگر حاضر نشدند و فتنه بدین طریق تسکین یافت. ابن‌کمّونه هم در صندوقی نهاده به حله نزد فرزندش که در آنجا کاتب دیوان بود، بردند. در آن شهر چندی بود وهمان‌جا وفات کرد. (ابن فوطی، الحوادث الجامعه، ص 304)
آنچه از حوادث تاریخی و اظهار نظر دیگر اندیشمندان بر می‌آید این است که او اعتقادی به اسلام نداشته و شرایط سیاسی دوران عباسیان و جامعه او را به این سمت سوق داده است. (سجادی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن‌کمّونه ج 4، ص 269) شهرت ابن‌کمّونه بیشتر بخاطر شبهات منسوب به وی است که آن هم توسط دانشمندان بعد از او منتشر شد، به طوری که به غیر از اشارات ابن فوطی در هیچ جای دیگر نامی از وی در میان آثار دانشمندان هم عصر خودش به میان نیامده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مهم‌ترین آثار ابن‌کمّونه
کتاب‌های ابن‌کمّونه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
بخش اول: شرح‌های ابن‌کمّونه
1. التعالیق علی السؤالات المراد علی الاصولیین من کتاب المعالم. شرحی انتقادی بر کتاب المعالم فخرالدین رازی است و در سال 667 نوشته شده است. 2. شرح تلویحات با عنوان التلویحات و التنقیحات. این شرح بر کتاب تلویحات سهروردی و در آغز سال 667 ق نوشته شده است. 3. شرح الاشارات با عنوان شرح الاصول و الجمل من مهمات العلم و العمل . این شرح بر کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سیناست. ابن‌کمّونه در ابتدای این کتاب، شرح خود را به شدت وامدار شرح خواجه نصیر الدین طوسی می‌داند. این شرح در پایان 671 ق به پایان رسیده است.
بخش دوم: کتاب‌ها و رساله‌های مستقل
از ابن‌کمّونه در کتابخانه‌های جهان کتاب‌های زیادی موجود است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها بدین قرارند:
1. کتاب التنقیح الابحاث فی البحث عن الملل الثلاث که یکی از مهم‌ترین آثار ابن‌کمّونه است. الابحاث عن الملل الثلاث یا تنقیح