مقاله درباره بیمار، ، فرهنگ، پرسنل، پزشکی، سازمان

ی باشد که نشان دهنده چگونگی انجام کارها در چنین محیطی هستند(69).
تعریف عملی: به منظور بررسی دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیمار، از پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان8 منتشرشده توسط آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان آمریکا (2011) استفاده شد.
د: عملکرد
تعریف نظری: نحوه اجرای یک فعالیت را عملکرد میگویند(70).
عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند و یا بعبارتی دیگر، عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین(71).
ھ : عملکرد در مورد ایمنی بیمار
تعریف عملی: به منظور تعیین عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار، از چک لیست جراحی ایمن سازمان بهداشت جهانی (سال 2011)9 استفاده شد و عملکرد پرسنل در سه مرحله: قبل از بیهوش نمودن بیمار، حین عمل جراحی و قبل از ترک بیمار از اتاق عمل، توسط ابزار مربوطه اندازه گیری شد.
پرسنل اتاق عمل
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از پرسنل اتاق عمل، پرستاران و تکنولوژیست های جراحی با مدرک کاردانی و یا کارشناسی است. در ادامه در مورد ویژگیهای آنان توضیح داده میشود.
سوالات طرح:
1) دیدگاه پرسنل اتاق عمل در مورد فرهنگ ایمنی بیماران در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز چگونه است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2) رعایت ایمنی بیمار قبل از بیهوش نمودن بیمار در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
3) رعایت ایمنی بیمار در حین عمل جراحی در اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
4) رعایت ایمنی بیمار قبل از ترک اتاقهای عمل مراکز آموزشی و درمانی تبریز در چه سطحی است؟
5) چه رابطهای بین دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات آنان در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجود دارد؟
6) چه رابطهای بین عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیماران با برخی مشخصات پرسنل در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجود دارد؟
محدودیت های پژوهش
1- در این مطالعه، اطلاعات فرهنگ ایمنی بیمار توسط کادر با استفاده از پرسشنامه تکمیل شد و این امکان وجود دارد که پاسخ های داده شده توسط شرکت کنندگان واقعی نباشد و پاسخ های واقعی خود را منعکس نکنند، از این رو سعی شد تا با دادن توضیحات لازم و دادن زمان مناسب و کافی و تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات، داده های جمع آوری شده تا حد امکان واقعی باشند.
2- با توجه به اینکه پژوهش حاضر در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت، لذا نتایج قابل تعمیم به سایر بیمارستان ها و سایر استان ها نمی باشد
3- اثرات چک لیست فقط برای عوارض بستری سنجیده شده و در مورد سرپایی ها شناخته شده نیست.
4- مطالعه حاضر، فقط بر روی پرستاران اتاق های عمل صورت گرفت، با توجه به اینکه عوامل زیادی در وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار دخیل هستند، لذا نتایج قابل تعمیم به سایر پرسنل بیمارستانی نمی باشد.
پیش فرض ها:
1- ایمنی بیمار یکی از مهمترین اجزای کیفیت مراقبت سلامت است.
2- فرهنگ ایمنی بیمار، نشان دهندهی میزان اولویت ایمنی بیماران از تظر کارکنان سازمان است.
3- پی بردن به فرهنگ ایمنی بیمار در افزایش ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پزشکی موثر است.
4- فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان قابل سنجش است.
5- عملکرد پرسنل بیمارستان در خصوص ایمنی بیمار قابل سنجش است.
فصل دوم
دانستنی های پژوهش
مروری بر مطالعات
دانستنی های پژوهش

مقدمه
فصل دوم این پژوهش شامل چارچوب پنداشتی پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده در این راستا می باشد که چارچوب پنداشتی این پژوهش را مفاهیم ایمنی، فرهنگ ایمنی بیمار و جراحی ایمن، تشکیل می دهد.
ایمنی
اهمیت جان انسان ها برای همه جوامع بین المللی روشن است و همه سازمان ها اعم از اینکه مرتبط با سلامت باشند یا نه، به سلامتی انسان ها ارزش می نهند. ایمنی دومین نیاز بشر در سلسله مراتب نیازهای هرم مازلو قرار دارد و اگر این نیاز برآورده نشود، صعود به طبقات بالاتر هرم با مشکل مواجه خواهد شد. لذا فراهم آوردن مراقبت های ایمن و با کیفیت، حق اساسی بیماران و جزء لاینفک همه سازمان های ارائه دهنده مراقبت سلامت می باشد.
تعریف ایمنی: فقدان وجود هرگونه صدمه و آسیب اتفاقی و یا بعبارتی دیگر عدم وجود هرگونه آسیب غیر منتظره، غیر قابل پیش بینی و ناخواسته(*). ایمنی بیمار پرهیز، پیشگیری و کاهش نتایج ناگوار یا آسیب به بیمار ناشی از فرآیند مراقبت های پزشکی می باشد(**). به عبارت دیگر ایمنی بیمار به اجتناب و پیشگیری از صدمات وارده به بیمار یا حوادث ناخواسته ناشی از فرآیندهای ارائه مراقبت گفته می شود و در واقع، ایمنـی بیمـار همـان اجتناب، پیشگیری و بهتر شدن نتایج نامطلوب یا آسیب ناشـی از فرآیند مراقبت سلامت است(جدید3).
به منظور پیشگیری از خطاهای درمانی و مراقبتی و پیش بینی حوادث ناخواسته و کنترل آنها، ضروری است شرایط و محیط ایمنی برای مددجو و ارائه دهنده مراقبت، فراهم گردد. بنابراین از پرستار انتظار می-
رود که ایمنی بیمار را حفظ، خطرات احتمالی را شناسایی، و آسیب به بیمار و خود را، به حداقل برساند و براساس سیاست ها و دستورالعمل های سازمانی رفتار نماید(40). مقولـه ایمنـی بیمـار پـس از انتـشار گـزارش انستیتوی پزشکی ایالات متحده در سال ????، که به بررسی میزان شیوع خطاهای پزشکی در ایـن کشور پرداخته بود، مورد توجـه پژوهـشگران و صـاحبنظران عرصـه سلامت قـرار گرفـت(جدید1).
ایمنی بیمار به عنوان مهم ترین حق او در همه زمینه های زندگی فردی و اجتماعی برعهده تک تک افراد جامعه است، لذا فرهنگ سازی و آگاهی دادن به اقشار مختلف جامعه نسبت به بیمار، ایمنی بیمار، نحوه رفتار و تعامل صحیح اطرافیان با او و جایگاه یک بیمار در اجتماع مقدم بر هر اقدام دیگری می باشد (فصلنامه حقوق پزشکی سال پنجم، شماره هجدهم، پاییز1390).
فرهنگ ایمنی بیمار :
یکی از جنبه های ایمنی بیمار که بطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است، فرهنگ ایمنی بیمار است(73). فرهنگ ایمنی ماحصل ارزش های فردی و گروهی، نگرش ها، ادراک ها، صلاحیت ها و الگوهای رفتاری است که تعهد، روش و مهارت یک سازمان را از نظر مدیریت ایمنی بیان می نماید(کمیسیون بهداشت و ایمنی بریتانیا 1998)( فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 7، شماره 4، زمستان 1389).
تاریخچه فرهنگ ایمنی: واژه فرهنگ ایمنی اولین بار پس از وقوع حادثه اتمی چرنوبیل در سال1988 مطرح گردید. از آن به بعد این مفهوم توسط سازمان های متعددی خصوصاً سازمان های با قابلیت اعتماد بالا10 (سازمان های با ریسک بالا و در عین حال ایمن) برای بهبود ایمنی استفاده گردید.
فرهنگ ایمنی توسط ابزارهای ذیل مورد سنجش قرار می گیرد که مشهورترین آنها، پرسشنامه منتشر شده توسط آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان آمریکا سال2011 می باشد که در کشورهای انگلیس، ترکیه، هلند، عربستان، اسکاتلند و غیره استفاده شده است.
ابزارهای کیفی
چک لیست ارزیابی انعطاف پذیری سازمانی11، ابزار ارزیابی ایمنی بیمار منچستر12، استراتژی هائی برای رهبران، رویکردی سازمانی به ایمنی بیمار13 .
ابزارهای کمی
پرسشنامه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان14، پرسشنامه سنجش نگرش ایمنی15 ، پیمایش جو ایمنی16 ، پرسشنامه جو ایمنی در سازمان های بهداشتی درمانی17 .