دانلود پایان نامه در مورد ، نقض، آرای، حقوق، رای، رسمیت

سیر تاریخی————————————-84
4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری——————–86
4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاه————————87
4-2-3-1.تعریف و مبانی—————————-87
4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه———————————————— 88
4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——90
4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90
4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—————————————————-91
4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدوده——————–91
4-2-4-2.نگاه تطبیقی——————————92
4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95
4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری———————-98
4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه———————-98
4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری————–98
4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکم——————-99
4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————103
4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—104
4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک—————-111
4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکری—————–111
4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفین—————–112
4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–114
4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال———————114
4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری———————-117
4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————117
4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری—————————————-117
4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–118
4-4-1-3.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالکیت فکری—120
4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-122
4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–123
4-4-1-6.تفاوت قانون حاکم بر قضایای نقض مالکیت فکری در آمریکا و اروپا———————————–125
4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایران———————126
4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-127
4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت فکری————————————————127
4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ای——————129
4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–129
4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-132
4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق مالیکت فکری———————————–132
4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–133
4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در رسانه های فراگیر———————135
4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری————————————135
4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–138
4-5 .قانون حاکم بر قراردادها——————————— 143
4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–140
4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————141
4-5-3.نگاه تطبیقی ———————————–142
4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفین—————– 143
4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145
4-5-4-2.نگاه تطبیقی—————————-145
4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف قضیه- 146
4-5-4-4.تاملی در حقوق ایران———————-146
4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب——————149
4-5-5-1.دکترین مربوطه—————————149
4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانون——————–151
4-5-5-3.نگاه تطبیقی—————————–152
4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1——————-154
4-5-5-5. حقوق ایران—————————-156
4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————156
4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–157
4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–158
4-5-7.قانون حاکم بر قرارداد استخدامی———————- 159
4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین———————————————161
4-5-7-2.یک استثنا—————————— 162
4-5-7-3.یک شبهه—————————— 162
4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–163
4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— 164
4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن————————–165
5.شناسایی و اجرای آرای خارجی———————————–168
5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–168
5-1-1.مبانی—————————————-168
5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— 170
5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم کشور خارجی—————– 171
5-2-1.ظریه همکاری کشورها—————————173
5-2-2.ظریه وظیفه حقوقی——————————175
5-2-3.تفاوت بین دو نظریه—————————– 175
5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-176
5-3.تعریف رای و ویژگی های آن——————————176
5-3-1.تعریف رای ————————————176
5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرا————————–178
5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی————————————— 179
5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179
5-3-2-1-2.نگاه تطبیقی———————- 180
5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت بین المللی———————181
5-3-2-1-3. نهایی بودن———————- 182
5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام حقوق ایران——————————- 184
5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185
5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- 188

5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——188
5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک————————————188
5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی—————190
5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به————- 191
5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-193
5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی—193
5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی————–194
5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی————————————195
5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشین—————–196
5-4. تاثیر رای خارجی————————————– 198
5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–198
5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– 199
5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—————————————————-200
5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–201
5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آن————————-202
5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————202
5-4-7.نتیجه—————————————- 204
5-5نحوه بررسی حکم خارجی——————————– 204
5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجی——————-207
5-5-2.اجرای جزیی———————————-208
5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–209
5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی —————– 209
5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————210
5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرا——————211
5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— 211
5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای