دانلود پایان نامه با موضوع مربع، پل، آرایش، شبکه، عرشه، جابجا

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-18-1-2-2- ضریب رفتار پل (R) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-18-1-2-3- تناوب اصلی نوسان پل (T) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-19- نرده و جان پناه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2-19-1- نرده های ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-19-2- جان پناه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-20- بارگذاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-20-1- آزمایش بارگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-20-3- بارها در آزمایش بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-20-4- بازدید و اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-21- چگونگی کنترل تغییر شکل ها و ترک ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-21-1- تغییرشکل ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-21-2- ترک ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-22- بارگذاری پل ها بر اساس ضوابط آیین نامه AASHTO (1989) …………………………………………………………………………………. 70
2-22-1- بار زنده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-22-2- اثرات ضربه (ضریب بار) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
2-22-3- نیروهای طولی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-22-4- نیروهای گریز از مرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
2-22-5- بارهای پیاده رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
2-22-6- بار باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-22-6-1- بار باد بر عبورگاه پل (عرشه پل) ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-22-6-2- بار باد بر پایه های پل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-22-6-3- بار بالا برنده ناشی از فشار باد بر زیر عبورگاه پل ……………………………………………………………………………………………….. 77
2-22-7- نیروی ناشی از حرارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-22-8- نیروی ناشی از جریان آب بر پایه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
2-22-9- بار زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
فصل سوم : بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها
3-1-کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
3-2- توپولوژی های مناسب جهت استفاده در عرشه پل ها ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-1- شبکه دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابجا شده ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-2- شبکه دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ………………………………………………………………………………………………………… 82
3-2-3- شبکه دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابجا شده ……………………………………………………………………………. 82
3-2-4- شبکه دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع ………………………………………………………………………………………………………. 83
3-2-5- شبکه دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابجا شده ………………………………………………………………. 83
3-3- معرفی پل با عرشه فضای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3-4- بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها با تغییرات توپولوژی …………………………………………………………………………… 87
3-4-1- مدل اول: عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابجا شده ……………………………………………………………………… 87
3-4-1-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
3-4-1-2- بررسی خیز ناشی از