دانلود مقاله درباره ، جیره، کیلوگرمی، خوراک، شیر، شیرگیری

ها…………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-6-4-9- کمپرسها………………………………………………………………………………………………………………………47
2-6-4-10- شربت…………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-6=4- 11- لوسیون………………………………………………………………………………………………………………………48
2-6-4- 12- پماد و کرمها……………………………………………………………………………………………………………..48
2-6-4-13- اسپری، بخور……………………………………………………………………………………………………………….48
2-6-4-14- دود دادن…………………………………………………………………………………………………………………….48
فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- مکان و زمان اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………….50
3-2- نحوه اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………..50
3-3- مدیریت گوساله‌‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….51
3-4- اندازه گیری ها و نمونه برداری ها………………………………………………………………………………………….52
3-4-1- خوراک مصرفی………………………………………………………………………………………………………………….52
3-4-2- وزن بدن…………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-4-3- امتیاز مدفوع………………………………………………………………………………………………………………………53
3-4-4- رشد اسکلتی………………………………………………………………………………………………………………………53
3-4-5- نمونه‌گیری از خون53
3-5- تجزیه و تحلیل آماری54
فصل چهارم: بحث و نتایج
4- مصرف جیره آغازین, ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه, بازده خوراک ,وزن از شیرگیری و وزن نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………58
4ـ1- جیره آغازین مصرفی……………………………………………………………………………………………………………….58
4ـ2- ماده خشک مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………61
4ـ3- بازده خوراک……………………………………………………………………………………………………………………………63
4ـ4- افزایش وزن روزانه…………………………………………………………………………………………………………………..67
4-5- وزن از شیرگیری و وزن نهایی………………………………………………………………………………………………..69
4ـ6- امتیاز مدفوع…………………………………………………………………………………………………………………………….70
4ـ7- صفات مربوط به رشد اسکلتی………………………………………………………………………………………………..71
4-7-1- دور سینه…………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-7-2- عرض بین استخوان هیپ…………………………………………………………………………………………………..72
4ـ8- فراسنجه‌های سرم خون در دوره‌های 9، 30، 40 و 70 روزگی…………………………………………….72
4ـ8-1- بتا- هیدروکسی بوتیرات…………………………………………………………………………………………………….76
4ـ8-2- گلوکز…………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4ـ8-3- آلبومین……………………………………………………………………………………………………………………………….79
4ـ8-4- پروتئین کل………………………………………………………………………………………………………………………..81
4ـ8-5- گلوبولین……………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل پنجم: نتیجه گیری
5ـ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………85
5ـ1ـ مشکلات و محدودیت‌های این پژوهش…………………………………………………………………………………..85
5ـ2ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
فهرست جداول و نمودار
عنوان صفحه
جدول 2-1: انرژی قابل متابولیسم و پروتئین مورد نیاز در گوساله 50 کیلوگرمی با نرخ مختلف افزایش وزن بدن تحت شرایط خنثی حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………14
جدول 2-2: اسیدهای آمینه‌ ضروری مورد نیاز گوساله 50 کیلوگرمی با نرخ رشد 25/. کیلوگرم در روز در مقایسه با مقادیر موجود در شیر کامل گاو………………………………………………………………………………………………………………………………16
جدول 2-3: انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز نگهداری تحت تاثیر وزن بدن و دمای محیط در گوساله‌های زیر 21 روز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
جدول 3-1: آنالیز شیمیایی شیر مورد استفاده در تغذیه گوسالههای شیرخوار………………………………………………………..51
جدول 3-2: ترکیب و مواد مغذی جیره آغازین گوسالهها…………………………………………………………………………………………52
جدول 4-1: آنالیز فراسنجههای اندازه گیری شده پیش از شیرگیری………………………………………………………………………56
جدول 4-2: آنالیز فراسنجه های اندازه گیری شده بعد از