دانلود تحقیق در مورد ، فاضلاب، ،، نساجی، انحلال، سیلک

گ های آزویی که وزن کمتر از 250 mg/kg دارند خطر کمتری دارند، با این حال تجمع آن ها می تواند بسیار خطرناک باشد]14[.
سه گروه رایج استفاده شونده در صنایع نساجی رنگ های راکتیو،اسیدی و دیسپرس می باشند. رنگ های اسیدی ترکیبات آنیونی انحلال پذیری در آبند که برای نایلون، چوب، سیلک و بعضی منسوجات دیگر استفاده می شوند. که یک یا چند گروه سولفونیک یا کربوکسیلیک اسید در ساختارشان دارند. تمایل رنگ – فیبر نتیجه باند های یونی بین بخش سولفونیک اسید رنگ و گروه هایی با مبنای آمین در چوب ، سیلک و فیبرهای نایلون است.
رنگ های راکتیو قابل حل در آب ، آنیونیک و روش های رنگ کردن ساده ای دارند. اساسا برای رنگ کردن فیبرهای سلولزی مثل کتان استفاده می شوند. اما هم چنین برای نایلون و چوب و سیلک هم استفاده می شوند.
رنگ های دیسپرس انحلال پذیری خیلی کمی در آب دارند بنابراین به عنوان پودرهای گرانولی پخش شونده در حمام رنگ به کار گرفته می شوند.رنگ ها در غلظت کم حل می شوند اما به خاطر انحلال پذیری بالایشان در سوبسترا به خوبی به فیبر منتقل می شوند. به طور کلی برای پلی استرها و موادی که نیاز به رنگ های محلول در آب ندارند استفاده می شوند]14[.
حذف رنگ از پساب رنگی :
ویژگی های فاضلاب های نساجی:
طبق یافته های کوریال30 در سال 1994 ،فرآوری مرطوب در صنعت نساجی حجم زیادی فاضلاب تولید می کند که آلودگی آن ها فقط از مواد خام نیستند که با روش های حذف آلودگی از بین بروند بلکه از باقی مانده های شناساگرهای شیمیایی استفاده شده برای فرآوری نیز هستند]14[.
رنگ یکی از بزرگترین آلاینده هاست. طی فرآوری نساجی ، عدم بازدهی نتایج رنگ زدن حجم زیادی رنگ اضافی را به طور مستقیم وارد فاضلاب می کند که به سرعت وارد محیط زیست می شود. پیرس31 می گوید، مقدار رنگ از دست رفته به گروه کاربردی رنگ ،از فقط 2 درصد ، وقتی از رنگ های بازی استفاده می شود تا 50 درصد وقتی از رنگ های ویژه راکتیو استفاده می شود تغییر می کند]14[.در جدول 1-3 برخی از این آلاینده ها به همراه فرآیند تولید کننده آلودگی آورده شده است.
جدول1-3:انواع آلاینده در فاضلاب نساجی]14[
فرآیند عاملانواع شیمیاییآلاینده32Ds,33S, W34,Dy35نشاسته ها،آنزیم ها،چربی ها،گریس ها،سرفکتانت ها و استیک اسیدبار اساسیDy,Sرنگ،آلاینده با منبع چوبیرنگ هاDyنمک ها آمونیوم،فسفات با مینای بافرها وعوامل کمپلکس سازمغذی ها (N,P)S,Ds,B36,M37,Dy,N38NaoH,،اسیدهای معدنی و آلی،سدیم کلراید،سیلیکات،سولفات،کربنات PH و نمک هاDyسولفات،سولفیت،هیدروسولفیت،سولفوریک اسیدسولفورDs,B,Dy,39Fفلزات سنگین،عوامل کاهشی،عوامل اکسیدکننده،بیواسیدها،نمک های آمونیوم آب پوشیدهترکیبات سمیS,Ds,B,Dy,W,Fسرفکتانت،رنگ ها،رزین ها،ترکیبات ارگانیک،PVAمواد آلی اساسیتصفیه فاضلاب نساجی: