دانلود تحقیق درباره بازو، عضلات، حرکت، داخلی، چرخش، بچرخد

رکت بازو از وضعیت آناتومیکی میتواند 75 درجه هایپر اداکشن دهد(بلیکلی1984). اکستنشن نیز در واقع برگشت از فلکشن است که تقریبا 30-60 درجه هایپر اکستنشن میدهد(بلیکلی 1984; زوکرمن1989).
در حرکت اداکشن و اکستنشن همان عضلات که در آبداکشن و فلکشن توضیح داده شده حرکت را به صورت اکسنتریک کنترل میکنند. با این حال اگر بازو با نیرو یا در برابر مقاومت خارجی پایین بیاید عمل عضلات به صورت کانسنتریک است. که عضلات گردبزرگ، پشتی بزرگ و بخش ترقوهای عضله سینه ای مسئول این کار هستند(بروم و باسمانجی66 1971).
2-2-5-3-چرخش داخلی و خارجی
بازو میتواند به صورت داخلی و خارجی 60 تا 90 درجه بچرخد که در مجموع 120 تا 180 چرخش دارد. چرخش بازو وسیله آبداکشن بازو محدود میشود. در وضعیت آناتومیکی در مجموع میتواند 180 درجه بچرخد اما در آبداکشن 90 درجه، تنها میتواند 90-110 درجه بچرخد (بلیکلی 1984)
چرخش خارجی بازو هنگامی که بازو بالاتر از 90 درجه قرار بگیرد ضرورت پیدا میکند و توسط عضلات تحتخاری و گردکوچک انجام میشود (سادنبرگ 1997).
عضلات تحتکتفی، پشتی بزرگ، گردبزرگ و بخشهایی از سینهای بزرگ در حرکت چرخش داخلی نقش اصلی را ایفا میکنند. اگر حرکت در برابر مقاومت انجام شود، عضله گرد بزرگ در چرخش داخلی نقش ایفا میکند(سادنبرگ1997).