دانلود تحقیق با موضوع مربع، ، آرایش، جا، جابه، فضایی

ه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
3-72- نمایی از دیاگرام نیروهای محوری ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-73- محل بیشترین نیروی محوری ناشی از بارهای متحرک در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
3-74- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری ناشی از بارهای متحرک در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
3-75- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری ناشی از بارهای متحرک در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
3-76- محل بیشترین نیروی محوری ناشی از بارهای متحرک در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
3-77- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری ناشی از بارهای متحرک در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
3-78- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری ناشی از بارهای متحرک در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
3-79- تصویر سه بعدی از دیاگرام نیروهای محوری نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120
3-80- نمایی از دیاگرام نیروهای محوری نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………….. 121
3-81- محل بیشترین نیروی محوری نهایی در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
3-82- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری نهایی در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
3-83- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری نهایی در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
3-84- محل بیشترین نیروی محوری نهایی در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
3-85- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری نهایی در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
3-86- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری نهایی در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
3-87- پلان عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………. 122
3-88- نمای عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………… 123
3-89- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …. 123
3-90- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده، در اثر بارهای مرده …………………………………………… 123
3-91- بیشترین مقدار خیز ناشی از بار مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ………………….. 123
3-92- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
3-93- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده در اثر بارهای متحرک ……………………………………….. 124
3-94- بیشترین مقدار خیز ناشی از بار متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………….. 124
3-95- محل بیشترین نیروی محوری کششی ناشی از بارهای مرده در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-96- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری کششی ناشی از بارهای مرده در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

3-97- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری کششی ناشی از بارهای مرده در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
3-98- محل بیشترین نیروی محوری فشاری ناشی از بارهای مرده در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده