تحقیق در مورد ، رضایت، کارکنان، ارتباطات، تعهد، سازمان

هارویتز 2006 ؛ کاوالکسی KOWALSKIو SWANSON 2005).خدمات بانکداری بانک مسکن یکی از مثال های مربوط به عملیات سازمان های با درجه تمایز بالاست . برای این امر دلیل خوبی وجود دارد. همچنین نتایج این امر و یافته‌های مشابه نشان می‌دهد، سازمان‌های زیادی روی منابع انسانی و مالی مهم، به منظور توسعه سیستم‌های ارتباط داخلی کارا و موثر برای تسهیل اطلاعات مربوط به کارکنان در همه‌ی سطوح سازمان سرمایه گذاری کرده‌اند .ارتباطات سازمانی نیز باید اثربخش باشد تا در مجموعه‌ی سازمان و مدیریت آن بتواند موثر واقع شود و نقش کلیدی را ایفا کند در واقع ارتباط موثر می‌تواند به عنوان بنیاد سازمان‌های مدرن در نظر گرفته شود (مزروعی و همکاران1388). ارتباطات اثربخش یعنی؛ کل آن چه را که پیام فرست ارسال داشته است به هر طریق، کلامی یا غیر کلامی، مقصد یا گیرنده پیام دریافت کند(فرهنگی و همکاران ،1383).
لذا سوال اصلی تحقیق این است: 1- آیا رضایت کارکنان از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی آنان ازاقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان نقش میانجی دارد؟ 2- آیا رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی آنان از اقدامات ارتباطی و تعهد سازمانی عاطفی نقش میانجی دارد؟
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:
انسان، به عنوان سرمایه‌ی با ارزش سازمان‌ها مطرح است و نگهداری و حفظ او برای هر سازمان ضروری است. بنابراین، برقراری ارتباطات موثر انسانی از جایگاه ویژه‌ای در تعهد افراد سازمان بر خوردار است که برای رسیدن به این هدف گوش دادن موثر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد(آتش پور، 1383). عدم برقراری ارتباط موثر، ناشی از عدم توجه و گوش دادن موثر به سخنان دیگران است. بنابراین، ضروری است برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان، به بررسی ارتباط بین مهارت ارتباطات موثر و تعهد سازمانی پرداخته شود. لوتانز به نقل از عراقی( عراقی ، 1373 ) اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل مورد بحث قرار گرفته است ( مورهد ، 1374 ). مدارک و شواهد پیشنهاد می‌کنند که در بعضی فضاها ارتباطات بیشتر، بهتر است اگر از نوع ارتباطات درونی باشد. تحقیقات یامارینو و ناوگوتن12(1988 ) نشان داد که بین مقدار زمان صرف شده برای ارتباطات و اهمیت خروجی کار مثل سطح تلاش ایجاد شده، به وسیله کارکنان و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبتی وجود دارد. همچنین نارضایتی از شغل، باعث کاهش روحیه کارکنان می‌شود و روحیه در کار بسیار نامطلوب است(کوزه چیان، زراعی و طالب پور،1382).
از شاخص‌های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان‌ها هستند که میزان رضایت و تعهدشان باعث می‌شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره‌وری و اثربخشی سازمان می‌شود. برعکس، افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان، این رفتار را به دیگران منتقل می‌کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می‌شوند(نحریر و همکاران، 1389).
1-4) اهداف تحقیق:
با توجه به مسله تعریف شده اهداف تحقیق حاضربه شرح زیراست:
1. سنجش میزان ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
2. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
3. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
4. سنجش نقش متغیر رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
5. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها

6. سنجش نقش متغیر رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
7. آزمون مدل تحقیق
1-5) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی ـ توصیفی و مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده‌اند(سکاران13، 1381، 94). متغیر مستقل در این پژوهش اقدامات ارتباطی است و متغیرهای وابسته این تحقیق تعهد عاطفی و رضایت شغلی است، متغیر میانجی تحقیق رضایت ارتباطی است. کریر و بورک در سال 2008در مقاله‌ای با عنوان تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی وتعهد سازمانی و نقش میانجی رضایت ارتباطی یکی از مولفه‌های موثر بر تعهد عاطفی و رضایت شغلی را اقدامات ارتباطی می‌دانند و در واقع می‌توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات موثر بستگی دارد(Carriere&Christopher 14,2008).

الگوی مفهومی تحقیق Carriere&Christopher,2008)شکل 1-1 )

1-6) فرضیه‌های تحقیق:
براساس چهارچوب نظری تحقیق و اهدافتعریف شده ، فرضیه‌های پژوهش حاضر عبارتند از:
1. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات در بانک مسکن استان گیلان رابطه وجود دارد. ن
2. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن استان گیلان رابطه وجود دارد.
3. بین ارزیابی کارکنان ازاقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آن‌ها با توجه به رضایت کارکنان بانک مسکن استان گیلان از ارتباطات رابطه وجود دارد.
4. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان رابطه وجود دارد.
5. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها با توجه به رضایت کارکنان بانک مسکن استان گیلان از ارتباطات رابطه وجود دارد.
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل،وابسته وتعدیل گر این تحقیق عبارتند از:
اقدامات ارتباطی
اقدامات ارتباطی طیف کامل از فعالیت‌های رسمی و غیررسمی است و ممکن است توسط هر کسی در سازمان شروع شود، به هر حال مسئولیت این ارتباط که موثر و به موقع و مهم باشد بر عهده مدیریت است(carrier-bourqe15,2009). هشت مولفه در نظر گرفته شده برای اقدامات ارتباطی در سازمان که با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در مقیاس فاصله‌ای(از خیلی کم تا خیلی زیاد) و با استفاده از پرسشنامه CAS (1979,Hogers,Gold harber16)ارزیابی شده عبارتند از(carrier-bourqe17,2009):
1-اطلاعات دریافتی از دیگران
2-اطلاعات فرستاده شده به دیگران
3-پیگیری اطلاعات فرستاده شده به دیگران
4-منابع کلیدی اطلاعات
5-دریافت به موقع از منابع کلیدی
6-روابط ارتباط سازمانی
7-نتایج سازمانی
8-کانال ارتباطی
تعهد عاطفی
مایر و آلن تعهد یا التزام راشامل سه بعدمی‌دانند که عبارتند از تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر. تعهد عاطفی به عنوان ارتباط و وابستگی عاطفی به سازمان و مشارکت در آن تعریف می‌شود(Iqbalkhan et al18,2001) . در این تحقیق از پرسشنامه تعهد سازمانیAOCS آلن و مایر19 با طیف لیکرت در مقیاس فاصله‌ای استفاده شده است.
1. صرف زمان تعطیلی در سازمان
2. افتخار به عضویت در سازمان
3. احساس تعلق به سازمان
رضایت شغلی
رضایت شغلی عبارت است از نوع نگرش فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می‌گردد. به عبارتی رضایت شغلی متاثر از عوامل متعددی مانند حقوق و دستمزد، ارتباطات، سیاست‌ها، رویه‌ها، ابعاد شغلی، نظم کار و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان می‌باشد(جهانی و همکاران ،1388). در این تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MSQ (1967,20WEISS)با طیف لیکرت در مقیاس فاصله‌ای استفاده شده است.
1. میزان فرصت برای پیشرفت در این شغل
2. فراهم شدن پایگاه اجتماعی با شغل
3. شایستگی سرپرست
4. شرایط کاری و جو کلی کار
5. میزان تعامل و همکاری
رضایت ارتباطی
شامل احساس رضایت از جنبه‌های مختلف ارتباط در یک سازمان است21(Crinow Wite ?1981). این نوع رضایت می‌تواند در ارتباط با روش‌های ارتباطی باشد و یا نباشد. در مجموع رضایت ارتباطی ارزشیابی موثر روش‌های ارتباطی یک کارمند در سازمان است و به عنوان یک سازه چند بعدی به شمار می‌آید Carriere&Christopher22,2008)). در این تحقیق از پرسشنامه رضایت ارتباطی CSAدانز و هازن با طیف لیکرت درمقیاس فاصله‌ای استفاده شده است.
1. اطلاعات ارائه شده در مورد میزان پیشرفت شغلی
2. ارائه رهنمودهایی برای حل مشکلات مربوط
3. میزان ارتباطات