تحقیق با موضوع ، سوال، شیر، همبستگی، سرانه، فراورده

قیق………………………………………………………………………………………………85
4-7- آزمون سوال چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………….86
4-8- آزمون سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………87
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………89
5-2- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………..89
5-3- آزمون سوال دوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………89
5-4- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………90
5-5- آزمون سوال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………90
5-6- آزمون سوال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………..90
5-7- نتیجه گیری وتوصیه های استراتژیک………………………………………………………………………….. .91
5-8-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….. …. ……….94
5-9-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. …….. …….95
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ….. ……..96
ضمایم وپیوست…………………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست جداول
جدول 2-1انواع فراورده های لبنی…………………………………………………………………………………………38
جدول 2-2 شاخص ساختاری صنعت لبنیات………………………………………………………………………….40
جدول 2-3 مقایسه ترکیبات شیمیایی یک لیتر شیر با 200گرم گوشت گاو…………………………………..41
جدول 2-4 میزان تامین پروتئین حیوانی یک انسان با تغذیه نیم لیتر شیر…………………………………….41
جدول 2-5 متوسط مصرف سرانه شیر……………………………………………………………………………………42
جدول 2-6مصرف شیر و فرآورده های آن در اروپا و آمریکای شمالی……………………………………….42
جدول2-7 مصرف سرانه پنیر……………………………………………………………………………………………….42
جدول 2-8 سهم شیر و فرآورده های لبنی از هزینه های خوراکی خانوار در ایران……………………….43
جدول 2-9 امار تولید لبنیات از سال 85 تا1388……………………………………………………………………….43
جدول 2-10 مجموع ظرفیت پروانه بهره برداری تولید فراورده های لبنی…………………………………..44
جدول 2-11 میزان صادرات فراورده های لبنی………………………………………………………………….44
جدول 2-12واردات محصولات لبنی………………………………………………………………………………..45
جدول 2-13 اقلام وارداتی سال 1388……………………………………………………………………………….47
جدول2-14 وضعیت تولید انواع فرآورده?های لبنی به تفکیک استان، 1389,……………………………49
جدول 2-15تولید سرانه شیر خام استان?ها،………………………………………………………………………..50
جدول 3-1محاسبه آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………..74
جدول شماره4-1- بررسی وضعیت جنسیت…………………………………………………………………….76
جدول شماره 4-2- بررسی وضعیت سطح تحصیلی…………………………………………………………78.
جدول شماره4-3- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نطرمتغیر سن……………………………………79
جدول4-4شاخص های آماری تهدید تازه وارد های صنعت……………………………………………..80
جدول4-5شاخص های آماری تهدید کالاهای جایگزین…………………………………………………80
جدول4-6شاخص های آماری شدت رقابت…………………………………………………………………81
جدول4-7شاخص های آماری قدرت چانه زنی تامین کنندکان………………………………….81
جدول4-8شاخص های آماری قدرت چانه زنی خریداران…………………………………………82
جدول4-9شاخص های آماری پنج نیروی پورتر…………………………………………………….. 82
جدول4-10- آزمون نرمال بودن برای چهارمتغیر………………………………………………………..84
جدول4-11- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………84
جدول4-12- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….85
جدول4-13- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….86
جدول4-14- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….87
جدول4-15- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….87
جدول5-1- استراتژیهای پیشنهادی برای خنثی سازی نیروهای پورتر……………………….94
فهرست تصاویر ونمودارها
شکل2- 1 رابطه نیروهای خارجی و سازمان………………………………………………………………….13
شکل 2-2 چارچوب مفهومی برای تعریف رقابت پذیری………………………………………………….17
شکل2-3 الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیرو……………………………………………………………………….21
شکل 2-4 مراحل تجزیه و تحلیل رقبا……………………………………………………………………………26
شکل 2-5 زنجیره ارزش صنعت لبنیات…………………………………………………………………………..40
شکل 2-6 درصد جذب شیر خام برای تولید فرآورده?های لبنی…………………………………………..49
شکل2-7 چرخ استراتژی رقابتی…………………………………………………………………………………….51
شکل2-8 استراتژیهای عمومی رقابت…………………………………………………………………………….53
نمودار شماره 4-1 بررسی وضعیت جنسیت……………………………………………………………………77
شکل شماره 4-2 بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………………………………………………78
شکل شماره 4-3 بررسی وضعیت سن…………………………………………………………………………..79
شکل شماره 4-4بررسی میانگین نظرات…………………………………………………………………………83
فصل اول:مقدمه وکلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
در محیط متغیر امروز، برای حضور ورشد در