3

مقاله درباره گوشت، ، نمونههای، نخود، عدس، آرددانه

گر………………………………………………………………………….41شکل 4-2. مقدار پروتئین در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………….44شکل 4-3. میزان خاکستر در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………….45شکل 4-4. میزان pH در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………………47شکل 4-5. میزان عملکرد در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………….50شکل 4-6. میزان سفتی در نمونههای مختلف Read more…

By 92, ago