3

دانلود مقاله در مورد ، سرویس، برنامه، کاربردی، خصوصی، ابری

گان شناخته شده در حوزه PaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.جدول2-2 : سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویسسازمانسرویس/ابزارتوصیفلایه-سطحAkamaiEdgePlatformتحویل برنامه کاربردی، محتوا و سایتPaaSمایکروسافتAzureمحیط توسعه و اجرا برای Read more…

By 92, ago
3

دانلود پایان نامه درباره ، دانش، رقابتی، مدیریت، مزیت، دانش،

هها…………………………………………………………………………………………….965-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………….995-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………….1005-6- محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 101 سایت منبع فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..102جداول پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….113 چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………Iفهـــرست جداولعنوان صفحهجدول (2-1) ویژگیهای دانش صریح و ضمنی…………………………………………………………………………………..21جدول (2-2) دیدگاههای مختلف راجع به فرآیند مدیریت دانش……………………………………………………………31جدول (2-3) مراحل الگوی Read more…

By 92, ago
3

تحقیق با موضوع دانش، رقابتی، مدیریت، مزیت، سازمانها، عصر

ارتینسون2، 2000) و راهی موثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار (بونچن و پیو3، 2002) میدانند.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها کمک میکند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب Read more…

By 92, ago
3

دانلود مقاله با موضوع دانش، مزیت، رقابتی، شهر، بیمههای، خصوصی

اناییها و نوآوریهای فنآوری میانجامد و ما را وارد اقتصاد فراصنعتی و جامعه اطلاعات محور میکند (کاظمی و همکاران، 1387).دانشومدیریتآنازجملهعناصریاستکهامروزهتوجههمهسازمانهارابهسمتخودجلبنمودهاست. نتایجپژوهشهایمتعددوآماروارقامموجودنشانگرآن استکهکشورهاییکهدرایجاددانشازسایرینپیشیگرفتهاندازنظررشدرقابتیوقدرتاقتصادینیزدرمرتبهایبالاترازدیگرانهستند. همچنینکشورهاییکهازوضعیتاقتصادیمناسبیبرخوردارنیستند،ازضعفدرشالودههاوزیربنادردانشرنجمیبرند.با توجه به مطالب گفته شده میتوان گفت که مدیریت دانش به عنوان Read more…

By 92, ago
3

دانلود پایان نامه در مورد دانش، سازمانها، مدیریت، دارایی، سرمایه، دانشی

دماتجدید،وجودفرآیندهاییبرایاستفادهازدانشدرحلمشکلاتجدید،امکانانطباقمنابعدانشبامشکلاتوچالشها،تغییراستفادهیدانشبرحسبموقعیترقابتی و استفادهازمزیتدانشجدید میباشد.تکنولوژی اطلاعات:تکنولوژی اطلاعات امکان همکاریکارکنانبادیگرافرادخارج از سازمان را فراهم میکند، محل انواع خاص دانش (به عنوان مثال یک فرد، سیستم خاص یا پایگاه داده) را برای ما مشخص میکند، با استفاده از Read more…

By 92, ago
3

مقاله درباره دانش، ، مدیریت، ضمنی، صریح، تسهیم

کلامیاستفادهشدهدرمواردیبایکدیگرمتفاوتهستند،اماچندویژگیمشترکدرارتباطبا دانشدرکلیهاینتعاریفقابلاستنباطاست:1- دانش،مجموعهایازاطلاعاتسازماندهیشدهاست.2- سازماندهیاطلاعاتبایدبهصورتهدفمندباشد.3- اطلاعاتسازماندهیشدهبرایتبدیلبهدانشبایدیکفرایندتفکرواندیشهذهنیرا پشتسربگذارد.بدوناندیشهوتفکر،اطلاعاتتبدیلبهدانشنمیشودوبهبیان دیگردانشچیزیفراترازگردآوریوسازماندهیاطلاعاتاست (دانشفرد و ذاکری، 1388).2-2-1-2 دستهبندی دانشیکیازمعروفترینطبقهبندیهاازدانشتوسطنوناکاانجامگرفتهاستکهاینطبقهبندی، مبتنیبرنگرشپولانی23درخصوصدانشاست. نوناکادراینطبقهبندی،دونوعدانشرا معرفیمیکندکهعبارتنداز:1- دانشآشکار: دانشیاستکهعینیبودهومیتواندبهصورترسمیوزبانسیستماتیکبیانمیشود. ویمعتقداستکهایننوعدانشمستقلازکارکنانبودهودرسیستمهای اطلاعاتکامپیوتری،کتابها،مستنداتسازمانیونظایراینهاوجوددارد. دانشآشکارقابل رمزگذاریوکدگذاریاستومیتوانبهسادگیآنرامخابره،پردازش،منتقلودرپایگاه دادههاذخیرهکرد. ایننوعدانشرامیتوانفرمدادودرقالبیکفرمولعلمیویاکتابچه راهنمابینافرادوسازمانمنتشرکرد.2- دانشپنهان: دانشیاستکهانتزاعیبودهودستیابیبهآنآساننیست. لیوچوی24بهنقلازپولانیدانشنهفتهرابهاینصورتتعریفمیکنند: دانشیکهمنابعومحتوایآندرذهن نهفتهاستوبهآسانیقابلدستیابینبودهوغیرساختارمنداست. ایندانشازطریقتجربهو یادگیریعملیکسبمیگرددوکدگذاریشدهنیست (دانشفرد و ذاکری، Read more…

By 92, ago
3

پایان نامه با موضوع دانش، سازمان، مدیریت، دانش،، مداوم، پرورش

یکردمبتنیبرمنابعانسانیورویکردمبتنیبرتکنولوژیتمایزقائلشدهاندبااینحال،پژوهشهایجدیدتربهطوربرجستهتری،بهرویکردموسومبه یکپارچه گرایشپیداکردهاند. اینرویکردبراینباوراساسیمبتنیاستکهاجزاءانسانیوتکنولوژیکیدرجهتدستیابیبه اهدافبهینهبایکدیگرترکیبمیشوند (دانشفرد و ذاکری، 1388).ازدیدگاهبرخیصاحبنظرانمدیریتدانشعبارت است از:– مجموعهایازمکانیزمهایداخلیبرایهمگراییاستکهطیآناطلاعاتکلیدی جمعآوری شده توسط افرادیکهمسئولیتآنهاجمعآوریوتحلیلاطلاعاتو فرصتهایمحیطیاست؛ادغامشدهوبهکاربستهمیشوند (باکلیوکارتر39، 1999).– فرایندیکهسازمانهابهواسطهآنتواناییتبدیلدادهبهاطلاعاتواطلاعاتبهدانش راپیداکردهوهمچنینقادرخواهندبوددانشکسبشدهرابهگونهایمؤثردر تصمیمهایخودبهکارگیرند(هالس40،2001).– نظامیاستکهباحفظوتقویتارزشحالوآیندهداراییهایدانشیسازمان،در پیارتقایعملکردافرادوسازمانها است. سیستمهایمدیریتدانشهمفعالیتهای افرادوهمماشینآلاتونیزمحصولاتآنهارادربرمیگیرد (نیومنوکونارد41، 1999). – کوئین و همکاران42(1996)مدیریت دانش را Read more…

By 92, ago