مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره سازمانی، شهروندی، ،، سازمان، ،1387،، رفتارهای

،1387، اسلامی،1387 ) .” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد Read more…

By 92, ago
3

تحقیق با موضوع دانش، رقابتی، مدیریت، مزیت، سازمانها، عصر

ارتینسون2، 2000) و راهی موثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار (بونچن و پیو3، 2002) میدانند.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها کمک میکند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع شهروندی، سازمانی، ،، رهبری، رفتارهای، .

حی مثبت کارکنان متمرکز است. اورگان و ریان عامل کلی مؤثر بر روحیه را تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتار حمایتی رهبری تلقی می کنند و سایر تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آنها Read more…

By 92, ago
3

دانلود مقاله با موضوع دانش، مزیت، رقابتی، شهر، بیمههای، خصوصی

اناییها و نوآوریهای فنآوری میانجامد و ما را وارد اقتصاد فراصنعتی و جامعه اطلاعات محور میکند (کاظمی و همکاران، 1387).دانشومدیریتآنازجملهعناصریاستکهامروزهتوجههمهسازمانهارابهسمتخودجلبنمودهاست. نتایجپژوهشهایمتعددوآماروارقامموجودنشانگرآن استکهکشورهاییکهدرایجاددانشازسایرینپیشیگرفتهاندازنظررشدرقابتیوقدرتاقتصادینیزدرمرتبهایبالاترازدیگرانهستند. همچنینکشورهاییکهازوضعیتاقتصادیمناسبیبرخوردارنیستند،ازضعفدرشالودههاوزیربنادردانشرنجمیبرند.با توجه به مطالب گفته شده میتوان گفت که مدیریت دانش به عنوان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق درباره جرم، رسانه، :، بزهکاری، پیشگیری، “

داخته می شود تا با تجزیه و تحلیل این فرضیه ها، نتایج نهایی تحقیق اخذ گردد :1- رسانه می تواند بستری برای وقوع جرایمی نظیر جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرایم اقتصادی باشد.2- Read more…

By 92, ago
3

دانلود پایان نامه در مورد دانش، سازمانها، مدیریت، دارایی، سرمایه، دانشی

دماتجدید،وجودفرآیندهاییبرایاستفادهازدانشدرحلمشکلاتجدید،امکانانطباقمنابعدانشبامشکلاتوچالشها،تغییراستفادهیدانشبرحسبموقعیترقابتی و استفادهازمزیتدانشجدید میباشد.تکنولوژی اطلاعات:تکنولوژی اطلاعات امکان همکاریکارکنانبادیگرافرادخارج از سازمان را فراهم میکند، محل انواع خاص دانش (به عنوان مثال یک فرد، سیستم خاص یا پایگاه داده) را برای ما مشخص میکند، با استفاده از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد رسانه، جرم، پیشگیری، جمعی، :،

قانون اساسی20جمهوری اسلامی ایران مصوب همه پرسی مورخه یازدهم آذر ماه 1358هجری شمسی است و مصوبات شورای بازنگری همین قانون در همه پرسی ششم مرداد ماه 1368هجری شمسی به تصویب رسیده است.21اصل 156 قانون اساسی Read more…

By 92, ago
3

مقاله درباره دانش، ، مدیریت، ضمنی، صریح، تسهیم

کلامیاستفادهشدهدرمواردیبایکدیگرمتفاوتهستند،اماچندویژگیمشترکدرارتباطبا دانشدرکلیهاینتعاریفقابلاستنباطاست:1- دانش،مجموعهایازاطلاعاتسازماندهیشدهاست.2- سازماندهیاطلاعاتبایدبهصورتهدفمندباشد.3- اطلاعاتسازماندهیشدهبرایتبدیلبهدانشبایدیکفرایندتفکرواندیشهذهنیرا پشتسربگذارد.بدوناندیشهوتفکر،اطلاعاتتبدیلبهدانشنمیشودوبهبیان دیگردانشچیزیفراترازگردآوریوسازماندهیاطلاعاتاست (دانشفرد و ذاکری، 1388).2-2-1-2 دستهبندی دانشیکیازمعروفترینطبقهبندیهاازدانشتوسطنوناکاانجامگرفتهاستکهاینطبقهبندی، مبتنیبرنگرشپولانی23درخصوصدانشاست. نوناکادراینطبقهبندی،دونوعدانشرا معرفیمیکندکهعبارتنداز:1- دانشآشکار: دانشیاستکهعینیبودهومیتواندبهصورترسمیوزبانسیستماتیکبیانمیشود. ویمعتقداستکهایننوعدانشمستقلازکارکنانبودهودرسیستمهای اطلاعاتکامپیوتری،کتابها،مستنداتسازمانیونظایراینهاوجوددارد. دانشآشکارقابل رمزگذاریوکدگذاریاستومیتوانبهسادگیآنرامخابره،پردازش،منتقلودرپایگاه دادههاذخیرهکرد. ایننوعدانشرامیتوانفرمدادودرقالبیکفرمولعلمیویاکتابچه راهنمابینافرادوسازمانمنتشرکرد.2- دانشپنهان: دانشیاستکهانتزاعیبودهودستیابیبهآنآساننیست. لیوچوی24بهنقلازپولانیدانشنهفتهرابهاینصورتتعریفمیکنند: دانشیکهمنابعومحتوایآندرذهن نهفتهاستوبهآسانیقابلدستیابینبودهوغیرساختارمنداست. ایندانشازطریقتجربهو یادگیریعملیکسبمیگرددوکدگذاریشدهنیست (دانشفرد و ذاکری، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد پروپاگاندا، لاسول، ، سیاسی، ترغیب، ?-

م رسانه مطرح است اشاره شود.“واژه پروپاگاندا یا تبلیغ سیاسی از عبارت لاتین congragatio de propaganda fild به معنی “مجمع مروجین ایمان” گرفته شده است. این مجمع در سال ???? از طرف کلیسای کاتولیک رم Read more…

By 92, ago
3

پایان نامه با موضوع دانش، سازمان، مدیریت، دانش،، مداوم، پرورش

یکردمبتنیبرمنابعانسانیورویکردمبتنیبرتکنولوژیتمایزقائلشدهاندبااینحال،پژوهشهایجدیدتربهطوربرجستهتری،بهرویکردموسومبه یکپارچه گرایشپیداکردهاند. اینرویکردبراینباوراساسیمبتنیاستکهاجزاءانسانیوتکنولوژیکیدرجهتدستیابیبه اهدافبهینهبایکدیگرترکیبمیشوند (دانشفرد و ذاکری، 1388).ازدیدگاهبرخیصاحبنظرانمدیریتدانشعبارت است از:– مجموعهایازمکانیزمهایداخلیبرایهمگراییاستکهطیآناطلاعاتکلیدی جمعآوری شده توسط افرادیکهمسئولیتآنهاجمعآوریوتحلیلاطلاعاتو فرصتهایمحیطیاست؛ادغامشدهوبهکاربستهمیشوند (باکلیوکارتر39، 1999).– فرایندیکهسازمانهابهواسطهآنتواناییتبدیلدادهبهاطلاعاتواطلاعاتبهدانش راپیداکردهوهمچنینقادرخواهندبوددانشکسبشدهرابهگونهایمؤثردر تصمیمهایخودبهکارگیرند(هالس40،2001).– نظامیاستکهباحفظوتقویتارزشحالوآیندهداراییهایدانشیسازمان،در پیارتقایعملکردافرادوسازمانها است. سیستمهایمدیریتدانشهمفعالیتهای افرادوهمماشینآلاتونیزمحصولاتآنهارادربرمیگیرد (نیومنوکونارد41، 1999). – کوئین و همکاران42(1996)مدیریت دانش را Read more…

By 92, ago