2-3-5-3- پارک های علمی تحقیقاتی و فناوری26
2-3-5-4- خوشه های صنعتی27
2-3-5-4-1- مشخصه های خوشه های صنعتی27
2-3-5-4-2-زیر مجموعه یک خوشه صنعتی28
2-3-5-4-3- مزایای توسعه خوشه صنعتی28
تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط29
مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط30
جمع بندی و نتیجه گیری31
فصل سوم: مرور تحقیقات پیشین
3-1- مقدمه33
3-2- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران34
3-3- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط40
3-3-1- سایر کشورها40
3-3-2- ایران47
3-4- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط49
3-4-1- سایر کشورها49
3-4-2- ایران54
3-5- جمع بندی و نتیجه گیری57
فصل چهارم: روش تحقیق
4-1- مقدمه59
4-2- نوع روش تحقیق59
4-3- جامعه و نمونه آماری60
4-3-1- جامعه60
عنوانصفحه
4-3-2-جامعه هدف60
4-3-3- عضوجامعه آماری61
4-3-4- نمونه61
4-4- روش گرداوری داده ها62
4-5- شرح مراحل تحقیق63
4-5-1- بررسی پیشینه موضوع65
4-5-2- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط65
4-5-3- جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این موانع65
4-5-4- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی65
4-5-5- تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC در شرکتهای کوچک و متوسط ایران74
4-5-6-تهیه پرسشنامه75
4-5-7- توزیع و تکمیل پرسشنامه75
4-5-7-1- روایی76
4-5-7-2- پایایی76
4-5-8- تجزیه وتحلیل داده ها77
4-5-8-1- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه77
4-5-8-1-1- فرضیه اول77
4-5-8-1-2- فرضیه دوم78
4-5-8-1-3- فرضیه سوم79
4-5-8-1-4- فرضیه چهارم79
4-5-8-1-5- فرضیه پنجم80
4-5-8-1-6- فرضیه ششم80
4-5-8-1-7- فرضیه هفتم81
4-5-8-1-8- فرضیه هشتم81
4 -5-8-1-9- فرضیه نهم82
عنوانصفحه
4-5-8-2- تحلیل عاملی83
4-5-8-2-1 – مفاهیم کلیدی84
4-5-8-2-2- مراحل اجرای تحلیل عاملی85
4 -5-9-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد87
4-5-10- ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد88
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها
5-1- مقدمه89
5-2- آمار توصیفی وضعیت پاسخگویان90
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر جنسیت90
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سن91
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات92
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی93
بررسی وضعیت پاسخگویان از نظر تجربه استفاده از اینترنت94
آمار توصیفی وضعیت شرکتهای مورد بررسی95
بررسی وضعیت سنی شرکتها95
بررسی وضعیت تعداد پرسنل شرکتها 96
بررسی نوع فعالیت شرکتها97
بررسی سطح تحصیلات مدیران شرکتها99
بررسی تعداد کامپیوتر و کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکتها100
بررسی میزان بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتها102
بررسی نرمال بودن داد ها104
بررسی میزان تاثیر موانع توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان105
عنوانصفحه
بررسی میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن از دیدگاه پاسخگویان105
5-6-1-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل اول105
5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل اول106
بررسی میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان107
5-6-2-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوم107
5-6-2-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم109
بررسی میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط110
5-6-3-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سوم110
5-6-3-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم111
بررسی میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط112
5-6-4-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهارم112
5-6-4-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم114
بررسی میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط117

5-6-5-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پنجم117
5-6-5-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم119
عنوانصفحه
بررسی میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط120
5-6-6-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل ششم120
5-6-6-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم122
بررسی میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط123
5-6-7-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هفتم123
5-6-7-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم124
بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط125
5-6-8-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل هشتم125
5-6-8-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم126
بررسی میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط127
5-6-9-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل نهم127
5-6-9-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم129
بررسی میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط130
5-6-10-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دهم130
5-6-10-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم131
عنوانصفحه
بررسی میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط132
5-6-11-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل یازدهم132
5-6-11-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم134
بررسی میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط135
5-6-12-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوازدهم135
5-6-12-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم136
بررسی میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط140
5-6-13-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل سیزدهم140
5-6-1-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم142
بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط143
5-6-14-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل چهاردهم143
5-6-14-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم144
بررسی میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط146
5-6-15-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل پانزدهم146
5-6-15-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم147
عنوانصفحه
بررسی میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن در شرکتهای کوچک و متوسط148
5-6-16-1- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم148
5-6-16-2- مقایسه پاسخها بنا بر مشخصات پاسخگویان و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم149
5-7- اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط151
5-8- آزمون تایید مدل مفهومی پیشنهادی153
فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات
6-1- مقدمه165
6-2- جمع بندی نتایج165
3-6-اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک167
6-4- ارائه راهکار اجرایی167
فهرست منابع172
پیوست اول176
چکیده به زبان انگلیسی183
فهرست جدولها
عنوان و شمارهصفحه
جدول 2-1- منافع استفاده از تجارت الکترونیک در سازمانها16
جدول 2-2-طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد در صنایع شمال آمریکا23
جدول 2-3- طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا23
جدول 3-1- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی 57
جدول 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت90
جدول5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن91
جدول 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات92
جدول 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی93
جدول 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت94
جدول 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن95
جدول 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل96
جدول 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت97
جدول 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت99
جدول 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت100
جدول 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت101
جدول 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک102
جدول5-13- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها104
جدول 5-14- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک105
جدول 5-15- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی106
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-16- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل اول106
جدول 5-17- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک108
جدول5-18 – نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs108
جدول 5-19 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوم109
جدول 5-20- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک110
جدول 5-21- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سوم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs111
جدول 5-22- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سوم111
جدول 5-23- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک113
جدول 5-24- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهارم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs113
جدول 5-25- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم114
جدول 5-26- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل چهارم114
جدول 5-27- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهارم115
جدول5-28 – آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم115
جدول 5-29- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم115
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-30- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم116
جدول 5-31 – نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح مختلف تحصیلی در عامل چهارم116
جدول 5-32- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم116
جدول 5-33- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم117
جدول 5-34- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک118
جدول 5-35- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs118
جدول 5-36- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم119
جدول 5-37- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم120
جدول 5-38- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم120
جدول 5-39- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک121
جدول 5-40- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs121
جدول 5-41- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم122
جدول 5-42- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک123
جدول 5-43- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs124
جدول 5-44- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم124
جدول 5-45- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک125
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-46- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs126
جدول5-47- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم126
جدول 5-48- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک128
جدول 5-49- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs128
جدول5-50- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم129
جدول 5-51- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک130
جدول 5-52- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs131
جدول5-53- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم131
جدول 5-54- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن133
جدول 5-55- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل یازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs133
جدول 5-56- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم134
جدول 5-57- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک135
جدول 5-58- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs136
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-59 – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم136
جدول 5-60- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل دوازدهم137
جدول 5-61- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل دوازدهم137
جدول 5-62- آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل دوازدهم137
جدول 5-63- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل دوازدهم138
جدول 5-64- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل دوازدهم138
جدول 5-65- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات سطوح مختلف تحصیلات در عامل دوازدهم138
جدول 5-66- آمار توصیفی پاسخ سطوح تحصیلات به عامل دوازدهم139
جدول 5-67- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سطح تحصیلات در عامل دوازدهم139
جدول 5-68- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل دوازدهم140
جدول 5-69- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل دوازدهم140
جدول 5-70- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک141
جدول 5-71- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سیزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs141
جدول 5-72- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم142
جدول 5-73- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک143
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-74- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs144
جدول5-75- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم144
جدول 5-76- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهاردهم145
جدول5-77- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهاردهم145
جدول 5-78- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک146
جدول 5-79- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs147
جدول 5-80- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم147
جدول 5-81- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک148
جدول 5-82- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs149
جدول 5-83- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم149
جدول 5-84- آمار توصیفی نظر رده های مختلف شغلی پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم150
جدول 5-85- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات رده های شغلی مختلف در عامل شانزدهم150
جدول 5-86- آمار توصیفی نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم150
عنوان و شمارهصفحه
جدول 5-87- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم151
جدول 5-88- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16151
جدول 5-88- آمار توصیفی آزمون فریدمن برای عوامل 1 تا 16152
جدول 5-90- نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دو عوامل152
جدول 5-91- ماتریس همبستگی بین سئوالات154
جدول 5-92- نتایج آزمون کرویت بارتلت و اندازه کایزر – مایر- الکین (KMO)156
جدول 5-93- میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عامل ها برای سئوالات157
جدول 5-94- ارزش ویژه مولفه ها158
جدول 5-95 – ماتریس عاملی دوران نیافته160
جدول 5-96- بارگذاری عاملی متغیرها161
جدول 5-97- ماتریس همبستگی مولفه ها162
جدول 5-98- بارگذاری عاملی متغیرها163
جدول 5-99- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل164
جدول 5-100- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل164

فهرست شکل ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عنوانصفحه
شکل3-1- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا43
شکل3-2- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا44
شکل 3-3- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام45
شکل3-4- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند46
شکل3-5- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط52
شکل3-6- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا53
شکل 3-7- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا56
شکل 4-1- مراحل انجام پروژه64
شکل4-2- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران74
شکل 5-1- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی 153
شکل 6-1- مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد168
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 5-1- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت90
نمودار 5-2- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن91
نمودار 5-3- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات92
نمودار 5-4- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی93
نمودار 5-5- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت94
نمودار 5-6- وضعیت شرکتها از نظر سن95
نمودار 5-7- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل96
نمودار 5-8- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت97
نمودار 5-9- سطح تحصیلات مدیران شرکت99
نمودار 5-10- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت100
نمودار 5-11- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت101
نمودار 5-12- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک102
نمودار 5-13- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک105
نمودار 5-14- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک107
نمودار 5-15- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک110
نمودار 5-16- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک112
عنوانصفحه
نمودار 5-17- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک117
نمودار 5-18- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک120
نمودار5-19 – میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک123
نمودار 5-20- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک125
نمودار5-21- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک127
نمودار 5-22- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک130
نمودار 5-23- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن132
نمودار 5-24- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک135
نمودار 5-25- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک140
نمودار 5-26- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک143
نمودار 5-27- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک146
نمودار 5-28- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک148
نمودار 5-29- نمودار اسکری برای تعیین تعداد مولفه ها159
فهرست نشانه های اختصاری
EC = تجارت الکترونیک
SME= شرکتهای کوچک و متوسط
کلیات تحقیق
عنوان تحقیق
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی : خوشه نساجی استان یزد
مقدمه
امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،72).
یکی از راهکارهایی که در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاهها و ساماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است و در راستای توسعه این خوشه ها بحث ICT و تجارت الکترونیک از جمله مواردی است که به آن توجه زیادی شده است.
ضرورت تحقیق
شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در اکثر کشورهای جهان بیشترین سهم بنگاهها را به خود اختصاص می دهند، بنابراین نقش آنها در رشد ملی از لحاظ اقتصادی و استخدامی و تولید ناخالص ملی (GDP) کم نیست.
امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از :
پتانسیل اشتغال زایی بالا
نیاز کمتر به واردات
توزیع منابع درآمد و کاهش شکاف درآمدی
جمع آوری و استفاده از کارآفرینان و نوآوران پراکنده و پس اندازهای کوچک جهت سرمایه گذاری و استفاده کامل از منابع و مواد خام محلی
امروزه با سازماندهی درست صنایع کوچک و متوسط می توان به سطوحی از هم افزایی دست یافت که حتی با انجام سرمایه گذاری های سنگین برای احداث یک واحد در مقیاس بزرگ نیز قابل تردید بوده و ممکن نمی باشد. از میان الگوهای مختلف سازماندهی تولید ، خوشه های صنعتی نقش قابل توجهی در سازماندهی زنجیره تولید صنایع کوچک و متوسط ، شکل بازار و توزیع درآمد و ایجاد ثروت در مناطق متعددی در جهان داشته است.
خوشه مجموعه ای از شرکتها، سازمانها، تشکل ها و نهادهای تخصصی فعال در یک رشته صنعتی است که از طریق روابط متراکم شبکه ای قادر به هم افزایی قابلیت های آن مجموعه می شود(مهرپویا و مجیدی، 82). خوشه های صنعتی به واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع ، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابت مند شدن صنایع لازم است می توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند(مهرپویا و مجیدی، 82).
در ایران حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور ، سازمان هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند. این سازمانهای کوچک و متوسط 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می شوند.
در راستای توسعه خوشه های صنعتی بحث تجارت الکترونیک به عنوان یک ابزار مهم مورد توجه است. قابلیت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادی و ارتقاء زندگی مردم و پافشاری جوامع بین المللی بر اهمیت بهبود دسترسی به فناوری های مذکور به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در سالهای اخیر قابل ملاحظه بوده است. تجارت الکترونیک نیز حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که در دنیای کسب و کار بسیار با اقبال مواجه است (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 86).
تجارت الکترونیک از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که داشته به سرعت در حال گسترش است. می توان به قطعیت ادعا کرد تجارت الکترونیک بسیاری از محدودیتهای تجارت سنتی را از پیش رو برداشته و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی، بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییر کرده است؛ تغییری که مبنای هرگونه اقدام در عرصه اقتصاد واقع شده است.
تجارت الکترونیک به زبان ساده به هرگونه معامله ای گفته می شود که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت می گیرد و به واردات و صادرات منتهی می شود. تجارت الکترونیک معمولا کاربرد وسیعتری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است، بلکه سایر جنبه های فعالیتهای تجاری مانند خریداری، صورت برداری از کالاها ، مدیریت تولید، تهیه و توزیع، جابجایی کالاها و خدمات پس از فروش را نیز در بر می گیرد.
مطالعات نشان می دهد که تعمیق در سرمایه و رشد بهره وری کل عوامل در تکنولوژری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر معناداری در شتاب رشد و بهره وری نیروی کار در دهه 1990 داشته است. مطالعات نشان می دهد که هم تولید و هم هزینه های صرف شده در ابزارهای پردازش داده الکترونیکی باعث افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید می شوند (Hacker & Morsink , 2002).
مطالعاتحاکی از آنست که IT به SMEs کمک می کند تا بتوانند به فشارهای محیطی پاسخ دهند، تقاضای مشتریان را برآورده کنند و با چالشهای جهانی شدن روبرو شوند (Bernardes & Verville , 2005).
استفاده از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات برای شرکتهای کوچک و متوسط بسیار سودمند است. از جمله منافع می توان به موارد زیر اشاره نمود: (Thulani , Tofara & Langton , 2010)
توانایی مقایسه شدن با شرکتهای بزرگتر
بهبود ارتباطات، کیفیت و اطلاعات
کاهش هزینه ها
افزایش محدوده بازار
یافتن تامین کنندگان جدید
افزایش کارایی عملیاتی
پیشنهاد محصولات و خدمات جدید
دستیابی به بازارهای جهانی
کاهش هزینه های تعاملات و اطلاعات
کاهش هزینه های تبلیغات
از طرفی ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده است که این شرکتها در پذیرش تجارت الکترونیک با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. بررسی پذیرش تکنولوژی‌های نوین در میان اندازه‌های مختلف سازمان‌های اقتصادی و خدماتی (کسب و کارهای اقتصادی) نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط تکنولوژی‌ها را نسبتاً کندتر می‌پذیرند و ارتباط معناداری بین پذیرش فناوری اطلاعات و اندازه شرکت وجود دارد (آنکتاد 2004). آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه سال 2004 بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیکی و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این پدیده در بین شرکتهای کوچک و متوسط به کندی اتفاق می‌افتد.
در سال 2001 در اروپا 79 درصد از شرکتهای بزرگ به اینترنت دسترسی داشتند در حالی که همین رقم برای شرکتهای کوچک و متوسط 25 درصد گزارش شده است (UNCTAD E-Commerce and Development Report ,2004).پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط محدود به به کارگیری ایمیل و وب می باشد و این شرکتها اینترنت را برای ارتباط و تبلیغات استفاده می کنند (Lawson , Alcock , Cooper & Burgess , 2003). اما آنچه که غیر قابل انکار است، اثرات و فشار ناشی از محیط رقابتی تجارت جهانی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی (بخصوص در بخش B2B) است که بدون توجه به اندازه شرکتها به آنها تحمیل می‌شود. بنابراین شرکتهای کوچک و متوسط در نهایت مجبور به بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند بود.
با توجه به آنکه سیاستهای اتخاذی در حمایت از پذیرش تجارت الکترونیک توسط SMEs، باید بر پایه آگاهی از مزایا، موانع و مشکلات باشند تا بتوانند فواید بالقوه بیشتری برای SMEs داشته باشند(CISC Department of Economics , 2006) تحقیقات زیادی در کشورهای مختلف به بررسی دلایل پذیرش کند تجارت الکترونیک و ICT توسط SMEs پرداخته است.
در نتیجه تحقیقی که در در مورد موانع پذیرش ICT و استفاده از اینترنت انجام شده است، کار در یک بازار مناسب و داشتن دیدگاه مناسب از توانایی های اینترنت ، هنگامیکه با استراتژی مناسب، تعهد مدیریت، زیرساخت ها، صلاحیت و توانایی همراه شود بیشترین تاثیر را بر پذیرش اینترنت دارد (Doherty & Chadwik , 2003).
در تحقیق دیگری مشخص شده است که که ویژگیهای شخص مدیر از قبیل سن ، پیش زمینه اخلاقی ، تجربیات شخصی اینترنتی و فشارهای رقابتی درک شده توسط او بر پذیرش ICT و تجارت الکترونیک نقش بسزایی دارد( Jesse , 2008& Weltevreden) . به طور کلی متغیرهای داخل و خارج از سازمانی متعددی از قبیل اندازه سازمان ، درجه تاثیر شخصی ، تکنولوژی قبلی مورد استفاده و همچنین میزان فشار رقابت درک شده از جمله عوامل تاثیر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیکاست (Dholakia& Nir , 2004).
مطالعات نشان می دهد موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط به شرح زیر است:
هزینه زیاد اجرای تجارت الکترونیک، پیچیدگی اجرا، مقاومت اعضاء در برابر تغییر، نبودن مهارتهای تکنیکی و تخصصی، کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک، نا مناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط، ناآگاهی نسبی از منافع تجارت الکترونیک، نبودن اعتماد و مسائل مالی و نبودن حمایت مدیریت ارشد(Thulani et al , 2008).
مدلی در زمینه موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در دوگروه عمده ارائه شده است: موانع درون سازمانی و موانع برون سازمانی (حنفی زاده و رضایی ، 86).
در تحقیقی که در مورد عوامل موفقیت پذیرش تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی صورت گرفته، عوامل موثر بر استفاده از تجارت الکترونیک به سه دسته عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل فنی تقسیم بندی شده است. در این تحقیق از مهمترین عوامل عدم پذیرش تجارت الکترونیک، وجود نداشتن کارتهای اعتباری در ایران است. این تحقیق بیان می کند تنها 7% شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی ، تجارت الکترونیک را به عنوان هسته مرکزی تجارت خود قرار داده اند در حالیکه 91% تنها از اینترنت برای فرستادن و دریافت ایمیل استفاده می نمایند (Sanayei & Rajabion , 2009).
موانع مذکور در واقع مسایلی هستند که کشورهای مختلف سعی کرده اند با اتخاذ سیاستهای مناسب آنها را حل نمایند. بنابراین لازم است که هر کشور و حتی منطقه ای ، نیازها و چالشها ی خود را شناسایی نموده و در جهت رفع آن سیاستگزاری نماید.

تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق
همانگونه که در بخش ضرورت و اهمیت تحقیق مطرح شده است توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط می تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد. شناسایی موانع توسعه این امر در شرکتهای کوچک و متوسط می تواند به راهکارهای اجرایی منجر شود تا با بهره گیری از آن پیشرفت توسعه تجارت الکترونیک بیشتر شود.
مدتهاست که صنعت نساجی و زوال تدریجی آن در محافل صنعتی و اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته است. مسئله مهم آنست که این صنعت رو به اضمحلال است و باید هرچه زودتر برای آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به این مسئله که استان یزد از قطبهای نساجی کشور محسوب می شود و بنا به تجمع واحدها به صورت خوشه در این استان، به منظور رفع مشکلات این واحدها با رویکرد بهبود با استفاده از تجارت الکترونیک، لزوم انجام چنین تحقیقی آشکار است. بنابراین این پژوهش به دنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه یک مدل تجاری به عنوان راهکار اجرایی می باشد.
سئوالات تحقیق
این تحقیق به سئوالات زیر پاسخ خواهد داد:
موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران چیست؟
مدل مفهومی مناسب برای این موانع چیست؟
اولویت بندی این موانع به چه نحو است؟
راهکارهای اجرایی جهت رفع این موانع چیست؟
اهداف تحقیق
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تعیین مدل مناسب موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی می باشد که مدل مذکور در خوشه نساجی استان یزد مورد تحلیل قرارا خواهد گرفت. بطور کلی اهداف این تحقیق را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:
شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
تطبیق موانع شناخته شده با شرکتهای مستقر در خوشه نساجی یزد
تحلیل نتایج حاصل و پیشنهاد مجموعه اقدامات اجرایی
پژوهش حاضر در شش فصل تهیه شده است که در فصل اول کلیات تحقیق مطرح می شود.در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود. فصل سوم به بررسی تحقیقات گذشته و جمع بندی مدلها و نظرات سایر پژوهشگران اختصاص دارد. فصل چهارم روش تحقیق و نحوه گردآوری داده را بیان نموده و فصل پنجم به تحلیل داده ها خواهد پرداخت. در نهایت در فصل ششم به ارائه راهکارهای عملی در راستای ارتقاء تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط در خوشه نساجی یزد اختصاص می یابد.
مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه
با توجه به اینکه در اکثر کشورها بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود و این شرکت ها برای ورود به عرصه رقابت جهانی مسائل خاص خود را پیدا می کنند، دولت ها با تدابیر مختلفی همواره به فکر حمایت از این شرکت ها بر می آیند تا رقابت پذیری آنان را به گونه ای بالا برند که توان رقابت در بازار جهانی را بدست آورند.
تجارت الکترونیک باعث تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است و با توانایی در افزایش روشهای معمول فروش، حذف دوباره کاریها، توانایی معرفی و تبلیغ محصولات به صورت کارا، تصمیم گیران و سیاستگزاران را برآن داشته تا در امور تجاری از آن استفاده نمایند.
ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات زیادی روبرو شوند. کشورهای مختلف با علم به اینکه عدم رفع این موانع در راستای استفاده تجاری از اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش داده و می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند.
با پدید آمدن موج عظیم تجارت الکترونیک در سالهای اخیر ضروری است اقدامات و تدابیر مناسب در خصوص توسعه بکارگیری آن در کشور اتخاذ گردد. عدم توجه به این مقوله می تواند واحدهای صنعتی کشور را با چالش روبرو نماید.
این فصل در سه بخش تدوین شده است. در بخش اول تعاریف تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن ارائه شده است. در بخش دوم تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی آمده سپس در بخش نهایی کاربرد تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط، مورد توجه قرار گرفته است.


دیدگاهتان را بنویسید