1-11- نتیجه گیری11
فصل دوم12
کلیات پژوهش12
2-1- مقدمه13
2-2-1- تعریف موزه مطابق با سازمان بین المللی ایکوم13
2-2-1-1- سازمان بین المللی ایکوم13
2-2-1-2- تعریف موزه در اسناد ایکوم14
2-2-1-3- آیین نامه اخلاقی ایکوم برای موزه ها15
2-3-تاریخچه و پیشینه موزه17
2-3-1- شکل گیری موزه و باستان شناسی در جهان18
2-4- تاریخچه موزه20
2-4-1 تاریخچه موزه در جهان20
2-4-2- معرفی آیکوم23
2-4-3- تاریخچه موزه‌ در ایران25
2-5- تعر?ف معماری28
2-5-1- مفهوم برنامه ر?زی در معماری28
2-5-2- مفهوم طراحی28
2-5-3- عوامل موثر بر طراح? پروژه معماری29
2-6- اصول موردتوجه درموزه ها31
2-7- اهداف موزه32
2-7-1- عمده فعالیتهای موزه32
2-8- انواع موزه33
2-8-1- موزه های هنری33
2-8-2- موزه های هنری مدرن34
2-8-3 گالریها و مراکز هنرهای معاصر34
2-8-4- موزه‌های تاریخی35
2-8-5- موزه‌های علمی36
2-8-6- موزه‌های تخصصی37
2-8-7- موزه‌های منطقه‌ای37
2-8-8- موزه‌های فضای آزاد:37
2-8-9- بناهای تبدیل شده به موزه38

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-8-10- بناهایی که به عنوان موزه ساخته شده اند39
2-8-11- معبد ـ موزه‌ها یا کاخ ـ موزه ها40
2-8-12- موزه‌های جدید41
2-8-13- از نظر عملکرد42
2-9- گونه شناسی موزه43
2-10-فرهنگ معماری در برابر فرهنگ موزه44
2-11- اصول توسعه صنعت موزه داری در کشور45
2-12- اصول توریسم وگردشگردی45
2-13- محل و ساختمان موزه46
2-14-معرفی سیستم مدرن47
2-15-سیستم ها و فناور یهای مدرن ساختمانی48
2-16-بخشهای مختلف سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد: L.S.F48
2-17-اعضای سازه ای سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد50
2-18-اتصالات به سه روش زیر انجام میگیرد51
2-19- بررسی نقاط مثبت سیستم قاب سبک فولادی51
2-20-تفاوتهای سیستم سازه های پیش ساخته سبک با سایر سیستم ها55
2-21-نتیجه گیری56
فصل سوم58
بررسی چند نمونه موردی58
3-1- مقدمه59
3-2- نمونه داخلی59
3-2-1- موزه هنرهای معاصر تهران59
3-2-2- معماری60
3-2-3- آثار هنری استفاده شده در بنا60
3-2-4- آثار باغ تندیس60
3-2-4-1- گنجینه60
3-2-4-2- بخشهای جنبی61
3-3- نمونه خارجی65
3-3-1- موزه هنرهای معاصر بیلبائو: 65
3-3-2- موزه هنر معاصر کیاسما، هلسینکی فنلاند68
3- 4- موزه هنر کیمبل ،تگزاس آمریکا81
3-4-1- تاریخچه موزه کیمبل81
3-4-2- موزه هنری کیمبل اثر لویی کان82
3-4-3- نورگیر کلرستوری85
3- 5- موزه گوگنهایم ،نیویورک آمریکا88
3-5-1- تاریخچه موزه گوگنهایم88
3- 6-موزه گوگنهایم،بیلبائو اسپانیا95
3-6-1- فرانک گری95
3-6-2- تأسیسات گرمایش و سرمایش100
3-7- موزه هنر میلواکی105
3-7-1 تأثیر موزه هنر میلواکی در طراحی108
3-8- جمع بندی و نتیجه گری112
فصل چهارم114
شناخت بستر تحق?ق114
4-1-مقدمه115
4-1-1- خصوص?ات جغراف?ا?? و س?اس? ا?ران115
4-2-شهرستان همدان116
4-3- موقعیت جغرافیایی استان116
4-4- ویژگی های اقلیمی و تاثیرات آن بر بافت و معماری117
4-5- وضعیت زمین شناسی و زلزله در منطقه118
4-6-حرارت و برودت:118
4-7-رطوبت نسبی119
4-8-بارندگی119
4-9- باد119
4-9-1- انواع باد120
سرعت وزش باد (متر بر ثانیه) در سالهای 1385 ـ 1376121
جدول 2-4سرعت وزش باد مأخذ: کتاب اقلیم و معماری، نوشته مرتضی کسمایی هواشناسی همدان،سال121
نمودار جهت و سرعت وزش باد در ماههای مختلف سال122
4-10- شهر از نظر زمین‌شناسی122
4-11- بررسی حد آسایش در اقلیم همدان122
4-12-تابش خورشید123
4-13-منابع طبیعی و پوشش گیاهی124
4-12-ویژگی های معماری منطقه125
4-14- راهکارهایی در طراحی اقلیمی127
4-15- مکان انجام پروژه:128
4-16-دلایل انتخاب سایت129
4-17-زمان اجرای پروژه129
4-18-شیب و توپوگرافی سایت130
فصل پنجم131
استانداردها131
5-1- مقدمه132
5-1-1- استانداردهای فضایی132
5-1-1-1- نگهداری132
5-1-3- مشخصات فیزیکی فضای نمایش136
5-1-5- نورپردازی در موزه141
5-3- استانداردهای کلی151
5-4- مقدمه168
5-4-1- شبکه های طراحی168
5-4-2-شبکه های شکل ده? عمودی169
5-4-3- شبکه های شکل ده? افقی170
5-4-4- شبکه های اثاث?ه170
5-4-5- شبکه های ساختمان? و تاس?سات?170
5-4-6- تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار170
5-5- مبلمان فضای موزه هنرهای معاصر171
5-6- تنظ?م فضا با تغ??رات171
5-6-1- فضاهای خارج?172
5-6-2- فضاهای داخل?173
5-7- طراح? محل و م?دان کار از د?دگاه آنتروپومتری174
5-7-1-دمای محیط175
5-7-2-سروصدا176
5-7-3-رنگ176
5-7-4-بافت177
5-7-5-د?دهای خارج? و داخلی179
5-7-6-فرم180
5-7-7-آکوستیک180
5-8-تاث?رهای روان? مح?ط کار182
5-9-بررسی تاس?سات موزه هنرهای معاصر182
5-9-1-کولر گازی182
5-9-2-روشنایی185
5-9-3-فاضلاب185
5-10-سرانه ها و لیست فضاهای مورد نیاز پروژه186
5-11- نت?جه گ?ری188
فصل ششم189
روند طراح?189
6-1- مقدمه190
6-2- بررسی اهداف190
6-3- اصول طراحی191
6-4- سایتهای پ?شنهادی193
6-4-1- سایت پیشنهادی اول193
6-4-2- سایت پیشنهادی دوم193
6-5- سا?ت منتخب195
6-6- نت?جه گ?ری195
منابع و مراجع196
منابع فارسی197
منابع اینترنتی199
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-1. موزه گوگنهام، نیویورک آمریکا10
شکل 2-2. موزه لوور،پاریس11
شکل 3-1. موزه هنر معاصر، سر در ورودی41

شکل 3-2. فضای داخلی موزه هنرهای معاصر کیاسما43
شکل 3-3. موزه هنر معاصر کیاسما43
شکل 3-4.پلان موزه هنرهای معاصر کیاسما44
شکل 3-5. فضای گالری46
شکل 3-6. طرح آبرنگ استیون هال برای شرکت در مسابقه طراحی موزه هنر معاصر کیاسما47
شکل 3-7. رمپ ورودی48
شکل 3-8. ورودی گالری49
شکل 3-9. نمای بیرونی گالری51
شکل 3-10. ورودی موزه53
شکل 3-11. پلان موزه54
شکل 3-12. گالری چهارم55
شکل 3-13. یکی از آثار پیکاسو در موز هنر معاصر تهران56
شکل3-14. سایت پلان موزه هنر های معاصر تهران57
شکل 3-15. دید پرنده از موزه58
شکل 3-16. نمای بیرونی موزه59
شکل 3-17. پلان موزه هنر کیمبل60
شکل 3-18. نمای کوریدور61
شکل 3-19. ایوان ورودی61
شکل 3-20. نما و مقطع عرضی از موزه62
شکل 3-21. جزئیات نورگیر سقفی63
شکل 3-22. فضای گالری63
شکل 3-23. حیاط مرکزی و نورگیر64
شکل 3-24. نمای پلکان طبقات64
شکل 3-25. فرانک لوید رایت،سولومون رابرت گوگنهایم و همسرش به هنگام بازدید از ماکت موزه65
شکل 3-26. نمای بیرونی موزه66
شکل 3-27. پلان موزه گوگنهایم67
شکل 3-28. نمای طبقات68
شکل 3-29. طرح موزه کشیده شده توسط رایت69
شکل 3-30. دو پرسپکتیو داخلی از موزه طراحی شده توسط رایت70
شکل 3-31. دید به داخل طبقات71
شکل 3-32. نمای بیرونی71
شکل 3-33. وید مرکزی و نورگیر سقفی آن72
شکل 3-34. نمای بیرونی در روز73
شکل 3-35. نمای بیرونی در شب74
شکل 3-36. نمای بیرون74
شکل 3-37. نمای ورودی موزه75
شکل 3-38- نمای موزه از گذر76
شکل 3-39. نمای بیرون78
شکل 3-40. آتریوم مرکزی78
شکل 3-41. سایت پلان موزه79
شکل 3-42. نما79
شکل 3-43. نما80
شکل 3-44. نما از سایت80
شکل 3-45. نمای ماکت81
شکل 3-46. نمای بیرون81
شکل 3-47. گالری ماهی82
تصویر 3-48. موزه هنر میلواکی105
تصویر 3-49. اسکیس اولیه موزه‌ی هنر میلواکی 108
تصویر 3-50. اسکیس موزه‌ی هنر میلواکی 109
تصویر 3-51. موزه‌ی هنر میلواکی‌ 109
تصویر3-52. موزه‌ی هنر میلواکی110
تصویر 3-53. لابی 110
تصویر 3-54. موزه‌ی هنر میلواکی111
تصویر 3-55. موزه‌ی هنر میلواکی112
شکل 5-1. موزه یهود،برلین142
شکل 5-2. موزه عالی هنر،آتلانتا143
شکل 5-3. موزه بیلر، سوئد، رنزو پیانو145
شکل 5-4. موزه موسسه هنر،شیکاگو ،رنزو پیانو146
شکل 5-5. استفاده از صفحات افقی بازتابنده147
فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول 6-1. بازده نوری و عمر مف?د ?مپ ها(مأخذ :سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی) 185
جدول 6-2.سرانه ها و لیست فضاهای مورد نیاز پروژه186
جدول 7-1. مع?ارهای به?نه در مکان ?اب? سا?ت ها از منظر موزه (مأخذ :نگارنده) 193
جدول 7-2. ماتر?س توص?ف? مکان ?اب? سا?ت ها (مأخذ :نگارنده). 194
مقدمه
در کتاب‌ها پیام‌های تاریخ را می‌خوانیم و بعد آن را تصور می‌کنیم، در موزه، خود تاریخ را می‌بینیم و سپس پیام‌هایش را می‌خوانیم. بنابراین آنچه که در کتابها از رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گذشتگان می‌خوانیم در موزه‌ها می‌بینیم. اگر کتاب تاریخ بشری را باز کنیم، موزه‌ها عکس‌های آن هستند و مسلم است، هر کشوری که کتاب تاریخش مصورتر باشد فرهنگ عظیم‌تر و مستندتری را ارائه می‌کند.
اگر فرهنگ را دستاورد انسان در گذر زمان و میراث هر جامعه بدانیم، توسعه فرهنگی را می‌توان درک ریشه‌ها، کشف هویت و دریافت استمرار تاریخی تعریف کرد. توسعه فرهنگی، جامعه امروز را با میراث گذشته پیوند می‌دهد و این پیوند و وحدت باعث اتکای به نفس و احساس و قدرت و عشق و احترام نسبت به زبان، هنر و سایر عناصر فرهنگی جامعه می‌شود و حرکت به سوی آینده را قدرتمندتر و پربارتر می‌کند. نکته قابل توجه این است که توسعه فرهنگی با سفارش و دستور و شعار اتفاق نمی‌افتد، بلکه نهاد محکمی را می‌طلبد که نشانه‌های گذشته را با تدبیر و ظرافت در برابر نسل حاضر قرار دهد. از این جهت است که انواع هنرها و ابنیه و آثار تاریخی و موزه‌ها و کتابخانه‌ها در امر توسعه فرهنگی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند و به خصوص موزه‌ها، نقش موثری در حیات، تداوم و رشد فرهنگی برعهده دارند. موزه‌های دنیا مجموعه‌های منحصر به فرد و گاه بسیار باارزشی را در خود نگه می‌دارند و این مجموعه‌ها ارتباطی بین حال و گذشته ایجاد کرده و انسان با مشاهده آنها پیوندی عمیق با نیاکان خود احساس می‌کند. نیاکانی که فرهنگ ما را پی‌ریزی کردند. بدینوسیله هویت فرهنگی خود را بازیافته و با دیدن اشیاء موجود در موزه‌ها سیر تکاملی اندیشه انسانی را در ابداع و خلق آثار به عینه می‌بیند و می‌تواند اثرات فرهنگ جامعه گذشته را در ساخت دست اشیاء گذشتگان مشاهده کند. چرا که انعکاس فرهنگ و نیاز هر جامعه‌ای، در اشیاء ساخت دست بشر متبلور می‌شود.[1]
مجموعه‌های موزه‌ای به این اعتبار، نه تنها گنجینه ملی یک کشور بلکه جزئی از اسناد جهانی فرهنگ و تمدن انسانی به حساب می‌آیند. نگرش جهان امروز به موزه‌ها به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و منابع مهم و سرمایه‌های ملی بزرگ جامعه، چنان است که این نهاد در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار موثر بوده و در برنامه‌های کشوری سهم به سزایی دارد و این موضوع ایجاب می‌کند که در کشور ما نیز برنامه جامعی برای بهره برداری از موزه‌ها تهیه و اجراء شود. به این ترتیب می‌توانند نقش بسیار مهمی در معرفی تجارب فرهنگی، هنری و القاء و انتقال احساس و بینش و اندیشه ایرانی و هویت ملی داشته باشند. از سوی دیگر موزه مکانی آموزشی است که آموزش رایگان آن، باید برای هر فرد مشتاقی از هر قشر و طبقه و سن و درجه فراهم شود لذا موزه‌ها را می‌توان به عنوان یکی از بهترین مراکز فرهنگی و آموزشی جامعه به شمار آورد که برای رشد و اعتلای فرهنگی نیازمند آن هستیم.
همچنین موزه‌ها قادرند با فراهم آوردن محصولات فرهنگی جوامع مختلف، زمینه برخورد و ارتباط فرهنگ‌ها و در نتیجه موجبات آشنایی مردم را با فرهنگ این جوامع فراهم نموده و شناخت مردم در این‌باره را افزایش دهند و از این طریق نیز، به باروری فرهنگ کمک نمایند و فرصت‌های بهره‌گیری از فرهنگ‌های دیگر را به وجود آورند. از سوی دیگر با تحقیق در کلمه میراث می‌توان به روشن شدن گوشه‌های تاریک تاریخ کمک کرد و در همگان از راه دیدن و شناختن این میراث، احساس تحسین، برانگیخته می‌شود.
حال متوجه می‌شویم که موزه یک مکان محدود نیست که به طور انحصاری در خدمت میراث فرهنگی باشد، بلکه می‌تواند دیدگاه وسیع‌تری و کلی‌تری را به بازدیدکنندگان انتقال دهد. گردشگر، پیام موزه را دریافت می‌کند و موزه نیز به هدف خود که نزدیک کردن میراث فرهنگی و مردم به یکدیگر با روشی قابل درک و قابل دسترسی است، دست می‌یابد. پس گردشگری از یک سو منابع اقتصادی قابل توجهی را برای مدیریت حفظ میراث فرهنگی دربردارد و از سوی دیگر، یک راه جدید و همیشگی برای تقویت توسعه همه جانبه فرهنگ جوامع است.[1]
فصل اول
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-1- مقدمه
از دیر باز فضاهای فرهنگی از ارکان هر مجموعه زیستی بوده و در واقع حکم قلب را برای آنها ایفا کرده است . هر چند این اهمیت در طول تاریخ دارای فراز و نشیب هایی بوده ولیکن هیچگاه نقش خود را از دست نداده است و از آنجا که موزه یکی از مراکز فرهنگی است پیش بینی و برنامه ریزی مراکز فرهنگی از مهمترین مسائل معماری است . با ورود اتومبیل به شهرها تحولات فرهنگی ناشی از ارتباط با کشورهای غربی.شناخت فرهنگهای مختلف . شیوه زندگی.امکانات و ارتباطات در سالهای اخیر فضاهای فرهنگی دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. امروزه به دلیل مشکلات ناشی از کمبود فرصت و امکانات جدید مردم ترجیح می دهند با گذشته و نیاکان خود و فرهنگهای مختلف از گذشتگان از طریق رسانه و یا وسایل ارتباطی دیگر آشنا شوند تا به مکان های فرهنگی از قبیل موزه بروندو این به دلیل کمبود مکان های فرهنگی که عدم دعوت کنندگی دارند می باشد.
به همین دلیل در سالهای اخیر ایجاد موزه به عنوان یک مکان فرهنگی به شدت رشد یافته و رقابت بین آنها باعث انتقال فرهنگهای گذشتگان ما در ارائه سیستم ها و خدمات مدرن جهت جلب رضایت مراجعین شده است.
در این فصل بررسی سیر تحولی موزه از آغاز تا کنون به ملاحضاتی که می بایست جهت برنامه ریزی و طراحی یک موزه مدرن مورد توجه قرار داد اشاره می شود.
1-2- بیان مسئله
واژه موزه نشات گرفته از لغت موزین “musein” به معنای جایگاه زندگی موز ها”muses” الهه های هنر و صنایع در اساطیر یونان می باشد . در زبان انگلیسی به آن میوزیم”museum” و در فرانسه موزه “musee” گفته می شود.راهیابی این واژه به زبان فارسی را می توان از دهه 1290ه.ق همزمان با سفر های ناصرالدین شاه به اروپا، دانست. موزه ها بهعنوان یک پدیده نو ظهور در دنیای هنر نقشها و کارکردهای گوناگون و متفاوتی را بر عهده دارند.بر اساس تعریف ایکوم (شورای بین المللی موزه ها): موزه موسسه ای است دایمی وبدون هدف مادی که درهای آن به روی عموم گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت دارد.
موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.
موزه ها بهعنوان یک پدیده نو ظهور در دنیای هنر نقشها و کارکردهای گوناگون و متفاوتی را بر عهده دارند. کارکردهایی از جمله نمایش آثار، نگهداری،آموزش و پژوهش را می توان برشمرد که موزه ها را بیش از پیش به یک نهاد اجتماعی مؤثر و تاثیرگذار بر جنبههای گوناگون جوامع امروزی تبدیل کرده است.
اساسنامه ی ایکوم موزه را نهادی اجتماعی و فرهنگی معرفی می کند، از این رو عملکرد آن در دو بخش خدمات اجتماعی و عملکرد فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.
عملکرد موزه بیش از هر نکته ی دیگری بازتاب آرمان ها و اندیشه های انسان، محیط فرهنگی و اجتماعی،کارها و خلاقیت های پایان ناپذیر او در گذشته و حال است. موزه مطالب خود را به زبان خاصی بیان می کند. وسیله ی بیان او زبان اشیای واقعی است. از همین رو دارای قدرت نفوذ گسترده می باشد.
موزه در عین حال که در خدمت جامعه است ،معرف آن جامعه نیز می باشد.
احتیاج به شناسایی و سامان دادن به محیط جوامع انسانی چندان است وچنان ریشه های استواری از گذشته دارد که یافتن چنین تصویری هم از نظر احساسی وهم برای مقاصد عملی حائز اهمیت فراوان است(لینچ،1350:15).
نقش یک طراح خلاق وپاسخگو، درک عناصری است که به شخصیت هر مکان کمک می نماید و متعاقباً، خلق فرم هایی است که با خصوصیات منحصر به فرد آن مکان متناسب باشد. همچنین، شناسایی، بر طرف ساختن ویا تخفیف عناصری که حس مکان بودن را ضایع می سازند، از دیگر نقش های طراحان است. در واقع، با آن انجام دادن این کارها، طراح عملاً مدیریت حس مکان را بر عهده می گیرد.[2]
بنا بر آنچه ذکر گردید مساله اصلی تحقیق، ارتقاء ک?ف?ت موزه با توجه به معماری مدرن، شناسایی آثار هنری هنرمندان برای عموم، مرکز انتقال افکار بین هنرمندان نمایش سرمایه هنری برای فرهنگ های دیگر می باشد.
1-3- پرسشهای اصل? تحق?ق
1- نکات و جنبه های مثبت رویکرد معماری مدرن در موزه هنرهای معاصر همدان
2- رابطه اثر با محیط و مکان در طراحی موزه؟
3- رابطه عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در موزه هنرهای معاصر؟
1-4- فرض?ه تحق?ق
1-به نظر م? رسد با ?ک طراح? مناسب و به کاربردن رویکرد معماری مدرن بتوان ک?ف?ت ساختمان ها را ارتقاء داد.
2- به نظر م? رسد به دلیل عدم وجود موزه هنرهای معاصردر شهرهمدان می توان این مکان فرصتی برای تعالی و به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان بزرگ این شهر باشد.
3-به نظر م? رسد با ?ک طراح? مناسب فرصتهایی برای قدردانی، التذاذ، درک و مدیریت میراث طبیعی و فرهنگی و اقتصادی فراهم آید.
1-5- اهداف تحق?ق
از اهدافی که برای طراحی موزه هنرهای معاصر می توان نام برد عبارت است ارتقاء ک?ف?ت موزه با توجه به معماری مدرن، شناسایی آثار هنری هنرمندان برای عموم، مرکز انتقال افکار بین هنرمندان نمایش سرمایه هنری برای فرهنگ های دیگر.
1-6- پ?ش?نه تحق?ق
موزه “آشمولین” در شهر آکسفورد نخستین موزه ای است که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ داشته است. و نخستین موزه در قاره آسیا موزه “هارمیتاژ” یا “هرمیتاژ” در لنینگراد روسیه است و اولین موزه ایران در سال 1295 هـ. ش به نام “موزه ملی ایران” پایه گذاری و گشایش یافته است. که نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.
تا قبل از قرن 15 میلادی دو ایده در کلکسیون نمودن و گردآوری آثار با ارزش وجود داشت.
1ـ جمع‌آوری اشیاء به منظور مذهبی و اعتقادی جهت گنجینه‌های صومعه‌ها.
گردآوری آثار بخاطر ارضاء تمایلات نفسانی نظیر کلکسیونهایی که شاهزادگان و اسقف‌های اعظم از طریق اقدام به جمع‌آوری کارهای هنری، جهت قصرهایشان تهیه نمودند.
شرایط لازم برای ایجاد موزه در دوره Helenistico و Roman و اواخر دوره Renaissance در ایتالیا بوجود آمد.
پاپ سیکتوس چهارم اولین شخصی است که در سال 1471 میلادی نخستین موزه با مفهوم امروزی آن را ایجاد کرده است.
موزه گزارینی Cesarini در سال 1500 م و فانر Fonese در سال 1546 م و آفیتزن Afitizen در سال 1581 م به ترتیب در اروپا افتتاح شدند.
حدود 100 سال بعد موزه آشمولین Ashmolean یا بعبارت صحیح‌تر Foundahion of the Ashmolean در آکسفورد Oxford پا گرفت.
اولین موزه در آمریکا بسال 1750 م در دانشگاه هاروارد تحت عنوان اتاق عجائب تاسیس گردید.
در سال 1759 م ویلیام هشتم در آلمان موسس موزه Kassel گردید و همزمان با او موزه British museum در انگلیس گشایش یافت.
موزه‌ها و گالریها از اواسط قرن هیجدهم در پایتختهای اروپایی پدیدار شدند. این امر غالباً با حمایت و جانبداری سلاطین صورت می‌گرفت و اکثر کشورها با همکاری یکدیگر اقدام به تأسیس موزه‌هایی جهت تبادل آثار باستانی و هنری خویش می‌نمودند.
در تاریخ 30 اوت 1792 م در فرانسه بر اساس تصویب نامه F. N. C. موزه‌ها جنبه عمومی و ملی یافت.
همزمان با این عمل موزه لوور louver بعنوان مکانی برای استفاده عموم در سال 1792 م افتتاح شد که سنگ زیرین بنای موزه‌ها در قرن 19 میلادی گردید.
کتایون صارمی و همکاران در سال (1372)، پژوهشی تحت عنوان موزه های ایران به عمل آوردند که هدف از تدوین این کتاب معرفی موزه های ایران است که در برگیرنده و معرف انواع اشیا و دست ساخته های هنری و تاریخی مردم ایران و نیز سیر تحول و تکامل و تأثیر پذیری متقابل انسان و محیط است … در این کتاب تمامی موزه های موجود در ایران با ذکر جزئیات به صورت موجز و با زبانی ساده معرفی شده اند. پژوهش و بررسی و معرفی در این زمینه شامل تاریخچه موزه، نوع بنا، تعداد طبقات، نوع موزه، نوع آثار، سال تأسیس، ساعات بازدید، نشانی، شماره تلفن و غیره است … در کتاب حاضر موزه ها بر حسب نام استان طبقه بندی و به دو دسته تقسیم شده اند:
1) موزه های وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور
2) موزه های وابسته به سایر ارگان ها
محمد زاهدی در سال (1391) پژوهشی تحت عنوان موزه‌ها – مدیریت انجام داد که توسط نشر چهارباغ اصقهان به چاپ رسانید، در این کتاب ذیل چهار فصل، اطلاعاتی درباره موزه‌داری به طبع رسیده است. مولف مطالب این فصل را با استناد به کتاب‌های منتشر شده از سوی یونسکو (Museums and Monuments)تدوین کرده، همچنین کوشیده است شیوه موزه‌داری را متناسب با موزه‌های ایران و برنامه‌های آینده آن را شرح دهد.
هاشم میرزایی در سال (1392) پایان نامه ای تحت عنوان موزه ارائه داد که هدف از رساله مشاهده‏ اشیاء و بررسی چگونگی موجودیت و عوامل ایجاد آن،در بطن فرهنگهای گذشته،بخاطر پربارتر کردن آتیه فرهنگی،فرو رفت و به پژوهش‏ پرداخت،از طریق آنچه در موزه‏ها در معرض دید قرار دارد،زندگی انسانها ادوار گوناگون را،از دیدگاههای مذهبی،سیاسی،اقتصادی،هنری و غیره میتوان تحقیق و بررسی کرد.
دیوید داسام1 پژوهشی تحت عنوان راهنمای تشریحی راه اندازی موزه با نگاهی به اکو موزه با ترجمه ای زینب مرادی که درسال 1387 چاپ شد کمتر از نیمی از مطالب این کتاب، کتاب شناسی می باشد. کتاب شناسی ای که در پایان این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است، از انتشارات شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) بوده که به دو زبان فرانسه و انگلیسی در سال 2003 به چاپ رسیده است و یکی از معتبرترین و جامع ترین منابع کتاب شناسی موزه داری، اکوموزه داری، اکونو موزه داری و عناوین مرتبط است.
1-6-1- تعریف موزه
ریشه واژه موزه از لغت یونانی ” موزین” “Mousein ” به معنای مقر زندگی موز “mouse ” الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ میوزیم “museum ” و در زبان فرانسه موزه “MUSEE ” را به خود گرفته است . در حوالی دهه 1290 ه.ق. تلفظ فرانسه ” موزه ” به زبان فارسی نیز راه یافت . پیشینه آن باز می گردد به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه های آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی تهران و انتخاب نام ” موزه” برای آم .
اکنون هزاران مؤسسه با نام موزه در سراسر جهان و متجاوز از صد موزه در ایران عهده دار اشاعه فرهنگ جوامع مختلف می باشند .
1-6-2- تاریخچه موزه در جهان
مجموعه سازی برای انسان امری فطری است و ذوق و سلیقه در گردآوری آن بی شک همواره همراه او بوده است . در دوران نوسنگی ، انسان مجموعه هایی از صدف، گوش ماهی، سنگریزه و استخوان جانوران را گردآوری و از آن برای تزیینات استفاده می نمود . در مراحل بعدی تمدن ، این مجموعه ها بیانگر شیوه های اعتقادی و آیینی اقوام مختلف گردید . مجموعه های تزیینی و تجملی ای که خصوصاً در قبرستانهای تمدنهای باستان بین النهرین و فلات ایران یافت شد اعتقاد به زندگی پس از مرگ را نشان داد. در عهد باستان اشیاء گرانبها و نفیس که کلاً جنبه نذری داشت برای بر آوردن نیازها در درون زیارتگاهها و معابد گردآوری می شد . این امر در تمام جوامع تمدنهای باستانی فراوان یافت می شود . در جامعه امروزی ما موزه نمایانگر نهادی شدن این گرایش همگانی به گردآوری است .
در دوره رنسانس (از قرن 14 تا 16 م . ) به سبب دگرگونیهای اساسی و تحولات فکری که در جوامع اروپایی پدید آمد، صاحبان مجموعه ها دیگر به مجموعه ی خود فقط به چشم سرمایه مالی نگاه نمی کردند، بلکه به ارزش هنری و فرهنگی آنها نیز پی بردند و بدین جهت مجموعه ها از مخفیگاهها در آمده ، به درون تالار نمایش منتقل شدند . در این هنگام داشتن مجموعه ای از اشیاء هنری نه تنها علامت ثروت بلکه نشان دهنده علاقه صاحبان آنها به هنر و فرهنگ نیز بود . حتی دانشمندان و علاقه مندان به آثار هنری عده ای را برای گردآوری آثار نخبه به نقاط مختلف جهان نیز می فرستادند . آنان با فزونی یافتن تعداد اشیاء مجموعه ها ، از کارشناسان و افرادی که اطلاعاتی در زمینه های مختلف فرهنگی داشتند دعوت می کردند تا اشیاء را مطالعه کنند و مقالاتی درباره آنها بنویسند . برای نمایش آثار هنری حجیم خود مانند مجسمه و تابلوهای بزرگ نقاشی، اتاقهایی نورگیر با طول زیاد و عرض کم ساختند و آن را گالری نامیدند . برخی از مجموعه داران نیز با الهام از “موز” گالریهای خود را “موزه ” نامیدند . از آن پس واژه موزه در دوره رنسانس درباره مجموعه های هنری متداول گشت .
1-6-3- نهادینه شدن موزه ها
گشوده شدن مجموعه های خصوصی به روی مردم (سده 17 و 18 م . ) ، رنسانس و سپس انقلاب صنعتی در انگلستان و اروپای غربی ( 1750-1850 میلادی ) افکار جدید و تأثیرات اساسی ای در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در غرب پدید آورد که در پی آن لزوم بهره مندی کلیه افراد جامعه از تمامی امتیازات و مزایای اجتماعی احساس شد . لذا در این ایام مجموعه های خصوصی با نام ” موزه ” در اختیار عموم افراد جامعه قرار گرفت . در سال 1683 م . موزه آشمولین نخستین موزه ملی بر مبنای یک مجموعه خصوصی در شهر آکسفورد انگلستان گشایش یافت.
1-7- روش تحق?ق
ا?ن پژوهش دارای ماه?ت? توص?ف? و تحل?ل? است و آنچه در این تحقیق می باشد در راستا مطالعات کتابخانه ای و میدانی و استفاده از سایت های اینترنتی در این زمینه و همچنین مصاحبه با افرادی که در این زمینه تخصص دارند است. راهبرد تحقیق شامل استفاده از اسکیس های از نمای ساختمان است که به شکلی سامان یافته تعغیراتی آزمایشی را در نما ایجاد میکند. و با بررسی نکات وجنبه های مثبت رویکرد معماری مدرن واستفاده از آنها بتوانیم گامی موثر در این راستا برداریم. و همچن?ن محدوده مکان? آن شهرهمدان است.
1-8- روش گردآوری اط?عات
– در ا?ن پا?ان نامه گردآوری اط?عات مورد ن?از بصورت کتابخانه ای و م?دان? انجام شده است
– اط?عات کتابخانه ای در حوزه مطالعات تار?خ?، اقل?م?، اجتماع?، جمع?ت?، کالبدی، مفاه?م کل? و ضوابط و استانداردهای طراح? م?باشد.
– مطالعات م?دان? در خصوص بررس? و شناخت کامل سا?ت و ته?ه تصاو?ر از زوا?ای مختلف زم?ن پروژه و محدوده طراح? از نظر عوامل طب?ع?، تار?خ? و مح?ط? م?باشد.
– بازد?د از وضع?ت موجود زم?ن پروژه و برداشت اط?عات مورد ن?از بصورت بازد?د م?دان?
– شبکه جهان? اط?عات (ا?نترنت).
1-9- ابزار گردآوری اط?عات
ابزار تحق?ق تابع روش است. لذا اط?عات مورد ن?از در ا?ن تحق?ق از طر?ق اسناد و مدارک، مشاهده، ته?ه نقشه، عکس و…جمع آوری م? شود. ا?ن ابزار شامل بازد?دهای م?دان?، سا?ت های ا?نترنت? و تصاو?ر ماهواره ای در جهت تحل?ل م? باشد.
1-9- روش تجز?ه و تحل?ل اط?عات
در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از اطلاعات و منابع موجود در زمینه موزه و فرآیندهای طراحی موزه‌های موجود در جهان به بررسی کلی موزه می‌پردازیم. و پس از آن بافت همدان را از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی بررسی خواهیم کرد. و پس از آن با توجه به این موارد، به برنامه ریزی برای طراحی موزه هنرهای معاصر در بافت معاصر شهر همدان خواهیم پرداخت و در آخر طرح نهایی این موزه را مشاهده خواهیم کرد.


دیدگاهتان را بنویسید