مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره سازمانی، شهروندی، تعهد، سازمان، ، رفتارهای

ه های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد پروتئین، حبوبات، گوشت، نخود، ، رقم

ترکیبات تغذیهای را تامین مینماید. گوشت از نظر اسیدهای آمینه ضروری منبع بسیار خوبی از پروتئین با کیفیت بالا است. به علاوه در گوشت ویتامینهای ب کمپلکس و املاح بویژه آهن به مقدار فراوان وجود Read more…

By 92, ago
3

مقاله درباره گوشت، ، نمونههای، نخود، عدس، آرددانه

گر………………………………………………………………………….41شکل 4-2. مقدار پروتئین در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………….44شکل 4-3. میزان خاکستر در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………….45شکل 4-4. میزان pH در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………………47شکل 4-5. میزان عملکرد در نمونههای مختلف همبرگر……………………………………………………………………….50شکل 4-6. میزان سفتی در نمونههای مختلف Read more…

By 92, ago
3

پایان نامه با موضوع دانش، سازمان، مدیریت، دانش،، مداوم، پرورش

یکردمبتنیبرمنابعانسانیورویکردمبتنیبرتکنولوژیتمایزقائلشدهاندبااینحال،پژوهشهایجدیدتربهطوربرجستهتری،بهرویکردموسومبه یکپارچه گرایشپیداکردهاند. اینرویکردبراینباوراساسیمبتنیاستکهاجزاءانسانیوتکنولوژیکیدرجهتدستیابیبه اهدافبهینهبایکدیگرترکیبمیشوند (دانشفرد و ذاکری، 1388).ازدیدگاهبرخیصاحبنظرانمدیریتدانشعبارت است از:– مجموعهایازمکانیزمهایداخلیبرایهمگراییاستکهطیآناطلاعاتکلیدی جمعآوری شده توسط افرادیکهمسئولیتآنهاجمعآوریوتحلیلاطلاعاتو فرصتهایمحیطیاست؛ادغامشدهوبهکاربستهمیشوند (باکلیوکارتر39، 1999).– فرایندیکهسازمانهابهواسطهآنتواناییتبدیلدادهبهاطلاعاتواطلاعاتبهدانش راپیداکردهوهمچنینقادرخواهندبوددانشکسبشدهرابهگونهایمؤثردر تصمیمهایخودبهکارگیرند(هالس40،2001).– نظامیاستکهباحفظوتقویتارزشحالوآیندهداراییهایدانشیسازمان،در پیارتقایعملکردافرادوسازمانها است. سیستمهایمدیریتدانشهمفعالیتهای افرادوهمماشینآلاتونیزمحصولاتآنهارادربرمیگیرد (نیومنوکونارد41، 1999). – کوئین و همکاران42(1996)مدیریت دانش را Read more…

By 92, ago
3

مقاله درباره دانش، ، مدیریت، ضمنی، صریح، تسهیم

کلامیاستفادهشدهدرمواردیبایکدیگرمتفاوتهستند،اماچندویژگیمشترکدرارتباطبا دانشدرکلیهاینتعاریفقابلاستنباطاست:1- دانش،مجموعهایازاطلاعاتسازماندهیشدهاست.2- سازماندهیاطلاعاتبایدبهصورتهدفمندباشد.3- اطلاعاتسازماندهیشدهبرایتبدیلبهدانشبایدیکفرایندتفکرواندیشهذهنیرا پشتسربگذارد.بدوناندیشهوتفکر،اطلاعاتتبدیلبهدانشنمیشودوبهبیان دیگردانشچیزیفراترازگردآوریوسازماندهیاطلاعاتاست (دانشفرد و ذاکری، 1388).2-2-1-2 دستهبندی دانشیکیازمعروفترینطبقهبندیهاازدانشتوسطنوناکاانجامگرفتهاستکهاینطبقهبندی، مبتنیبرنگرشپولانی23درخصوصدانشاست. نوناکادراینطبقهبندی،دونوعدانشرا معرفیمیکندکهعبارتنداز:1- دانشآشکار: دانشیاستکهعینیبودهومیتواندبهصورترسمیوزبانسیستماتیکبیانمیشود. ویمعتقداستکهایننوعدانشمستقلازکارکنانبودهودرسیستمهای اطلاعاتکامپیوتری،کتابها،مستنداتسازمانیونظایراینهاوجوددارد. دانشآشکارقابل رمزگذاریوکدگذاریاستومیتوانبهسادگیآنرامخابره،پردازش،منتقلودرپایگاه دادههاذخیرهکرد. ایننوعدانشرامیتوانفرمدادودرقالبیکفرمولعلمیویاکتابچه راهنمابینافرادوسازمانمنتشرکرد.2- دانشپنهان: دانشیاستکهانتزاعیبودهودستیابیبهآنآساننیست. لیوچوی24بهنقلازپولانیدانشنهفتهرابهاینصورتتعریفمیکنند: دانشیکهمنابعومحتوایآندرذهن نهفتهاستوبهآسانیقابلدستیابینبودهوغیرساختارمنداست. ایندانشازطریقتجربهو یادگیریعملیکسبمیگرددوکدگذاریشدهنیست (دانشفرد و ذاکری، Read more…

By 92, ago
3

دانلود پایان نامه در مورد دانش، سازمانها، مدیریت، دارایی، سرمایه، دانشی

دماتجدید،وجودفرآیندهاییبرایاستفادهازدانشدرحلمشکلاتجدید،امکانانطباقمنابعدانشبامشکلاتوچالشها،تغییراستفادهیدانشبرحسبموقعیترقابتی و استفادهازمزیتدانشجدید میباشد.تکنولوژی اطلاعات:تکنولوژی اطلاعات امکان همکاریکارکنانبادیگرافرادخارج از سازمان را فراهم میکند، محل انواع خاص دانش (به عنوان مثال یک فرد، سیستم خاص یا پایگاه داده) را برای ما مشخص میکند، با استفاده از Read more…

By 92, ago
3

دانلود مقاله با موضوع دانش، مزیت، رقابتی، شهر، بیمههای، خصوصی

اناییها و نوآوریهای فنآوری میانجامد و ما را وارد اقتصاد فراصنعتی و جامعه اطلاعات محور میکند (کاظمی و همکاران، 1387).دانشومدیریتآنازجملهعناصریاستکهامروزهتوجههمهسازمانهارابهسمتخودجلبنمودهاست. نتایجپژوهشهایمتعددوآماروارقامموجودنشانگرآن استکهکشورهاییکهدرایجاددانشازسایرینپیشیگرفتهاندازنظررشدرقابتیوقدرتاقتصادینیزدرمرتبهایبالاترازدیگرانهستند. همچنینکشورهاییکهازوضعیتاقتصادیمناسبیبرخوردارنیستند،ازضعفدرشالودههاوزیربنادردانشرنجمیبرند.با توجه به مطالب گفته شده میتوان گفت که مدیریت دانش به عنوان Read more…

By 92, ago
3

تحقیق با موضوع دانش، رقابتی، مدیریت، مزیت، سازمانها، عصر

ارتینسون2، 2000) و راهی موثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار (بونچن و پیو3، 2002) میدانند.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها کمک میکند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب Read more…

By 92, ago