ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

بینه

الملل

گردی

معنی

نوشته

یابی

مثال

دانهها

میتواند

پرداخته

تو

میشود

عبارتند

کوچک

مسائلی

می‌باشد

می‌باشد

خواهیم

پرداخته

می‌شوند

مطلوب

معطوف

چیز

چگونگی

قسمت

میباشد

هرچه

باشد

درست

بهتر

می‌توان

مهمترین

مسأله‌ی

لحاظ

متناسب

خودشان

شکلهای
فراوانی
دوره
منطقه‌ای
میلیون
هکتار
مقیاس
شاخص
داشتن
شماره
تنظیم
محل
تعارض
وضعیت
می‌‌شود
فریب
تجربه
ملاحظه
مواردی
درخواست
کمبود
زمانی
بن
مورخ
شیوع
نمره
بیشتری
خصلت
ماه
میلی
محدوده
مصارف
مرتبه
خودبخودی
یکدیگر
مندی
کیلومتر
دیده
منطقه
غرب
کشته
انسانها
موردی
فی
ندارد
تشدید
بروز
غالباً
گاهی
دارید
خودمان
کنیم
حاضر
می¬کنم
دارم
گذشته
وقتی
می¬شوم
داریم
میکند
بعضی
فرد
داری
توانم
برایم
خودم
کنم
مشکل
ریز
عالم
سازند
میکنند
شود.
دیدگاه
می‌تواند
تعریف
لی
رعایت
المللی
ریخته
کاری
نمونهها
متاثر
نزن
خوردن
نه
پس
خواه
زیرا
لیکن
نیز
ولی
هم
چون‌که
چندانکه
چندان‌که
زیراکه
همینکه
همین‌که
همانکه
بلکه
چنانچه
چنان‌که
تااینکه
تاآنکه
آن‌جاکه
آن‌گاهکه
ازآن‌جاکه
ازآن‌که
ازآنکهزیرا،چون‌که
چونکه
ازاینرو
ازآن‌رو
ازبسکه
ازبهرآن‌که
اکنونکه
الااین‌که
بااینحال
باوجوداین
بسکه
بس‌که
مثل،آنها
ازطریق
بدون
برای
بنابراین
بهرغم
بهسمت
بهمنظور
بههمینشکل
بهکجا
بین
تا
تحت
خارجاز
داخل
دراطراف
دربالای
دربرابر
درحالیکه
درمقابل
درمیان
درکنار
درباره
دوباره
روی
شما
علاوهبر
علاوهبراین
فقط
ما
مالچهکسی
من
نزدیک
هردوی
همانگونهکه
همه
همچنین
و
وقتیکه
پساز
پشتسر
چرا
چه
چهکسی
چون
چگونه
چیزی
کسی
گذشتهازهرچیزی
یا
اسلامی
البته
الحسنه
الف
الوکاله
انتقادات
بازپرداخت
باشند
باقی
ﺑﺎﻧـﻚ
ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی
بانکی
باید
بپردازد
بحث
بخش
بخشی
بخواهد
بدهد
بدین
بر
براساس
برای
برخی
برد.
برداشت
بررسی
ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر
بسته
بسیاری
بعد
بند
ﺑﻨﮕﺎه
به
بهره
بود
بودن
بوده
بی
بیان
بیش
بیشتر
بیمه
بینی
پاسخ
پایان
پایه
پذیر
پذیرد
پرداخت
پردازد
پول
پولی
پی
پیدا
پیش
تأسیس
تأمین
تابع
تاریخ
تاریخچه
تبدیل
تبصره
تجارت
تجارتی
تجاری
تحصیل
تحقق
تحقیق
تحلیل
تر
ترتیب
ترین
تشکیل
تصرف
تصریح
تعلق
تعیین
تفاوت
تقسیم
تکلیف
تلاش
تلف
تلقی
تمام
تملیک
تنها
توافق
توان
تواند
توانند
توجه
توجیه
توسط
تولید
ثابت
ج
جاری
جای
جایز
جایگزین
جدا
جدید
جذب
جمله
جهت
چالش
چنان
چند
چنین
چهار
چهارم
حاصل
حاصله
حاکم
حال
حالت
حالی
حتی
حجر
حذف
حساب
حفظ
حقّ
حکم
حوزه
خارج
خاص
خاصی
خرید
خسارت
خصوص
خلاف
خواهد
خود
دادن
داده
دار
دارای
دارد
دارند
داشت
داشته
داند
دانست
دانسته
در
دریافت
دریافتی
دست
دقیق
دکتر
دلیل
دهد
دهند
دهنده
دو
دولت
دوم
دیگر
دیگران
دیگری
ذکر
را
رابطه
رابطۀ
راه
رایج
ربا
ربای
ربوی
رد
رسد
رسیدن
رفع
رو
رود
روش
زمان
زندگی
زیادی
زیان
زیر
سؤال
سازد
سال
سایر
سودی
سوم
سوی
سیستم
شخص
شد.
شدن
شده
شرایط
شرط
شرعی
شرکت
شریک
شکل
شناخت
شود
شوند
شیوه
صاحب
صاحبان
صحیح
صرف
صورت
صورتی
ضمن
طبق
طرف
طرفین
طریق
طور
عامل
عبارت
عدم
علاوه
عمل
عملا
عملیات
عمومی
عنوان
عهده
عین
فراهم
فرعی
فروش
فصل
فعالیت
فوت
قابل
قاعده
قالب
قانون
قانونی
قبال
قبل
قبول
قرار
قرض
قصد
قواعد
قوانین
قید
ﻛﺮده
کار
کارگیری
کالا
کالای
کامل
کرد
کرده
کسب
کشور
کشورهای
کلی
کم
کند
کنند
که
گذار
گذاران
گذاری
گردد
گردیده
گرفتن
گرفته
گروه
گسترش
گفت
گفتار
گفته
گونه
گیرد
گیرندگان
گیرنده
لازم
لایحه
لذا
ﻣـﻮرد
ماده
مال
مالک
مالکیت
مالی
مانند
ماهیت
مبادله
مبانی
مبحث
مبلغ
مبلغی
مبنای
متعلق
متعهد
متقاضی
متقاضی
متقاضیان
متن
مثل
مجاز
مجموع
محاسبه
محسوب
مختلف
مدت
مدیر
مذکور
مربوط
مردم
مستقیم
مشخص
مشروع
مشکلات
مصرف
مضاربه
مطابق
مطالبه
مطلب
معین
معینی
مفاهیم
مفهوم
مقابل
مقام
مقدار
مقرر
مقررات
ممکن
منابع
منافع
منطبق
منظور
منعقد
منعقده
مهم
موارد
موجب
موجودی
مورد
موضوع
موکل
ﻣﻲﺷﻮد
می
میان
میزان
ناشی
نام
نامه
نتیجه
نتیجه‌ای
ندارد.
نرخ
نسبت
نشان
نشده
نظارت
نظارتی
نظام
نظر
نظران
نظریه
نظم
نقد
نقش
نکرده
نماید
نمایند
نمود
نموده
نمی
نوع
نوعی
ﻧﻴـﺎز
نیابت
نیاز
نیازهای
نیست.
نیستند
ها
های
هایی
هدف
هر
هستند
همان
همانند
همراه
همواره
همین
هنگام
هیچ
وارد
وارده
واریز
واسطه
واقع
واقعی
واقعیت
وام
وجه
وجود
وجوه
وصف
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی
وی
ویژگی
ویژه
یابد
یافته
یعنی
یک
یکی
فایل
های
می
مواد
که
گاز
سازی
مدل
فرآیند
ی
جدول
واکنش
خواص
شد
شیمیایی
غلظت
گیری
نتایج
سنتز
ساختار
یک
ترکیبات
محیط
کاهش
درجه
زیست
مقدمه
سطح
مایع
دمای
محلول
دی
تولید
فاز
یا
ذرات
نمونه
واحد
سرعت
نمودار
بالا
تهیه
بسیار
سازی
موجود
پلی
کننده
درصد
بررسی
طراحی
مقایسه
طبیعی
شبیه
شامل
مرحله
فهرست
محصولات
دما
فعال
سیستم
ترکیب
بستر
صفحه
مناسب
تجربی
کاربرد
رنگ
سطحی
شیمیایی
حل
رشد
طیف
ساخت
پیل
هزینه
سه
کردن
ضد
نتایج
تغییرات
فرآیند
نفوذ
تاثیر
حضور
طول
ی
مقادیر
مهندسی
سنگین
خام
توزیع
فلزات
صنایع
لوله
بندی
پلی
پارامترهای
نرم
یک
بدست
گرم
مخلوط
دی
معادلات
ورودی
لایه
باعث
جریان
حجم
حوادث
فرایند
فرآیندهای
خروجی
صنعت
خشک
نیز
سطحی
بین
مطالعه
حلقه
فیزیکی
مشخصات
طراحی
دستگاه
گیاه
عوامل
فوق
سنجی
منحنی
بسیار
درون
پوشش
تبدیل
نظیر
عملکرد
فناوری
رفتار
مراحل
دارویی
تأثیر
غذایی
شکست
نور
pH
مایع
زیست
زمینه
پتانسیل
سرب
پذیری
زدایی
ریاضی
معادله
رشته
درمان
حاوی
تماس
دسته
بدن
شبیه
S
سنگ
قطر
مقاومت
گازهای
صنعتی
تصویر
سبز
محیطی
تن
چاه
وزن
دارای
بحرانی
میزان
محیط
پدیده
خالص
محصول
پیش
عملیاتی
شناسایی
تک
ضریب
متر
حسب
کاهش
تری
جهان
پروژه
توسعه
طبیعی
بندی
مطالعات
نقطه
تغییر
شرایط
کن
پژوهش
مخاطرات
تعداد
ظرفیت
پلیمرهای
تست
خط
سانتیگراد
گردید
غشاهای
داد
گیاهان
استاندارد
بیماری
مجتمع
فعالیت
هوا
ترکیبی
روشهای
معمولا
واکنش
بهینه
برابر
فرآورده
گازی
معرفی
غیر
فلز
شکل
حفره
R
پیوسته
سانتی
پراکنده
کنند
منبع
ضایعات
تغییرات
دهی
شیمی
شدند
ال
پایداری
شیرین
چرخه
فلزی
شبکه
هزینه
دمای
عملیات
کشت
قدرت
زنجیره
الگوریتم
طرح
خاصیت
تحلیل
خطی
موج
همکاران
راکتورهای
کلر
تبادل
عملیاتی
هایی
بعنوان
تشخیص
دانه
روز
خاک
پارامتر
جرمی
برش
برگ
توده
معدنی
کیفیت
پایین
تعادلی
گازی
حدود
شرح
سدیم
نفتی
تخمین
جزئی
ترکیبات
ژن
واحدهای
فیلم
ساختمان
حلالیت
تکنیک
پذیری
نیاز
واکنشی
جوش
بنزین
تنش
حادثه
نتیجه
ناخالصی
قطره
پیوند
مناطق
موتور
قند
تابش
مکانیسم
گازهای
قطرات
گیری
عملکرد
تزریق
دوار
محاسبات
توصیف
طبقه
ریسک
خوراکی
بعدی
بالای
کار
یون
متخلخل
نمایی
تعیین
خوراک
عددی
پمپ
سیال
تقویت
زیستی
کوره
بیشتر
شدت
بهبود
عناصر
باید
داروهای
زنجیر
پذیر
دانسیته
داروها
کاربردهای
غیر
پلیمری
تعادل
الکتریکی
هدایت
سل
وزنی
مایعات
بصورت
گرفت
کارخانه
اکسیدانی
پارس
موثر
کردن
گل
خطوط
شروع
بالاتر
رسانا
بیوفیلتر
جدید
پلیمرهای
تروپش
لیتر
ظرفیتی
فلزی
دوپه
چربی
پودر
متفاوت
تأثیر
درخت
داغ
گیاه
فرایندهای
همزمان
کل
کردند
تجهیزات
نرون
کن
چرب
پیشرفته
تخلیه
الگوریتم
کمک
قرن
میشود
مؤثر
گراد
حداقل
هدایت
فرآیندهای
ستون
شرکت
توابع
خانواده
استان
کک
پتانسیل
سفید
طریق
خطای
میانگین
مقاوم
چای
حد
ضریب
دیگر
کوره
متغیر
کننده
سرد
مرگ
پیامد
تجمع
خشک
جنس
فاصله
تولیدی
ساعت
ته
نیمه
مشخصه
بحرانی
پیدایش
پوشی
سنین
شدگی
زمینه
انتهای
آنصورت
تدریجی
بطوریکه
وندی
راجعه
دادیم
تبدیلات
کشته
گشایی
ظاهری
شواهدی
زایده
مونو
میکرو
نسبیتی
اختصاصی
وگاهی
تفاوتی
نسبتأ
محتویات
حوزه‌ی
که،
وات
فعالیتهای
دهند.
زاده،
منعکس
ریزد
زای
دائمی
سالگی
بالاتری
ندادند
مجزا
همیشگی
پوشاند
پیوستن
سالیانه
همدیگر
وسیعی
مشهود
مؤسسه
مقرون
جایگاه
ویژگیها
میرند
مسیری
اظهارات
هردو
دراستان
برخوردی
صورت‌های
می‌کند.
سده‌ی
قلم
بُعد
نانوشته
دهه‌ی
میلادی
می‌شود.
میلی‌لیتر
کنند.
رویکرد،
داریم:
مادی
رکوردهایی
داد.
می‌کنیم.
جاییکه
می‌کنند.
کردند.
آورد.
دهد.
گرفته‌اند
اول.
بود.
شدند.
به‌ویژه
ازمراحل
درمقاله
می‏شود.
نماید.
گیرد.
می‌باشد.
شناسائی
دارد.
همانطورکه
می‌باشد.
کند.
می¬شود.
مثابه
میشود
میشود.
مثال،
سال‌های،
منتخب
بخش¬های،می¬تواند،
کالاهای،
کوشش‌هایی
پیروی
تأثیری
تامه
میشوند
میشوند.
درصورت
فرقی
فرقی
ومرد
چنانکه
گان
آیت
أی
إلیه
بمیرد
بیفتد
بیندازد
نامناسب
هی
یکن
یادآوری
حوالیشنید
شنیدم
کاربردن
برخورداری
برگزاری
ریزی
ذکر
قیاس
بخوبی
برآیند
اینک
بعبارت
همچنانکه
وجودی
تاحدودی
تاحدودی
همخوانی
همسویی
گرامی
ا
الا
إ
أ
آ
اء
آاوووو
اب
آب
آب¬های
آباد
آبادی
آبادی،
اباقاخان
ابتدا
ابتدای
ابتدایی
ابتکاری
ابتلا
ابد
ابر
ابراز
ابراهیم
ابراهیم،
ابری،
ابزار
ابزارهای
ابزارهای
آبزیان
ابعاد
ابن
إبن
ابهام
آبهای
ابو
أبو
ابوذر،
ابی
ابی
آبی
آبی
اپی
اه
ات
اتاق
اتانول
اتخاذ
اتر
آتش
اتصال
اتفاق
اتفاقا
اتفاقی
آتکینسون،
اتلاف
اتمام
اتمی
آتی
آتی
اث
آثار
اثر
اثرِ
اثرات
اثنی
اج
اجازه
اجتماعی
اجتناب
اجرا
الاجرا
اجراست
اجرای
اجرای
اجرایی
اجرایی
آجری
اجزا
اجزاء
اجزای
اجزای
أجل
اﺟﻤﺎع
اجناس
اجیر
اچ
احترام
احتراما
احتمال
احتمالا
احتمالی
احتیاج
احتیاط
احد
احدی
احدی
احراز
احساس
احمد
احمدی؛
احیاناً
احیای
اخ
آخ
اختتام
اختصار
اختصاص
اختلاف
اختیار
اخذ
اخذه
آخر
آخرها
آخرین
آخرین
آخه
اخیر
اخیر
اخیراً
اخیرا
اد
اداره
اداری
ادامه
ادبیات
ادراک
ادراک
آدرس
ادعاهای
ادعای
ادغام
آدمهاست
آدمی
اذ
اذا
ار
آر
اراضی
آرام
آرامتلخ
آرامآرام
آرای
ارایه
ارایه
ارائه
ارتباط
ارتباطی
ارتباطی
ارتفاع
ارتقا
ارتقاء
ارتقای
ارجاع
ارجحیت
ارجحیت
ارجمند
ارزان
ارزش
ارزش‌ترین
ارزشهای
ارزشی
ارزنده
ارزنده
ارزیابی
ارزیابی
ارس
ارسال
ارش
ارشد
الارضبه
ارضای
الارضی
ارقام
ارک
ارمغان
آره
اروپای
اروپای
آروما
آرى
اری
آری
آری
از
ازحمایت
ازاء
آزاد
آزادانه
ازآن
ازآنپس
ازآنجاکه
ازآنکه
ازای
ازای
ازاین
ازاین
ازاینرو
ازاین‌رو
ازبس
ازبس‌که
ازت
ازجمله
ازجهت
ازد
ازسوی
ازش
ازطریق
ازکیت‌های
ازگرایش
ازم
ازمایش
ازمایش
آزمایش
آزمایش
آزمایشاین
آزمایش:
آزمایشهای
آزمایش‏های
آزمایشی
آزمایشی
آزمون
آزمون)
آزمونهای
ازن
ازنسلی
ازین
اس
اس-2
اساس
اساس،
اساسا
اساساً
اساسی
اساسی
آسان
آسانتر
اسانی
آسانی
آسانی
آسایشی
اسبهمراه
است
ﺍﺳﺖ
اسـت
ﺍﺳــﺖ
است-
است–
استموفق
است(حتی
است.
است.–
است.این
است.تفکر
است.جدول
است.دلیل
است.سیستم
است.ی)
است.اگرچه
است.برای
است.صنایع
است.مهارت
است.یکی
است:شکل
است،
است؛
است؟1
است».
است».و
استاد
استارتر
آستان
استانها،
استاندارد¬های
Z
Z.
zhang
zhu
zur
α
β
γ
δ
δi
μ
-μΩ
π
τ
ϕ
ω
и
ti
Tiger
time
tion
tkn
tl
tmp
tms
tmv
to
Toolbars
topsis
Total
tps
tr
Training
tree
trend
trends
Trial
trip
ts
tsp
tu
tv
U
u
uc
UCLA
uf
uh
ui
unit
university
unu
upfc
usage
use
user
using
uv
uw
v
V
V.C
val
valid
value
values
var
variable
variances
various
vetebar
vhpj
via
Vis
visible
vm
void
vol
vol.
volume
vrs
vsi
vsp
w
W
wall
war
Warhurst,
was
watson
way
set
Sharma,
shear
sheet2
Shetty,
show
sided
Sig
Sig.
Sig.B
size
sk
Sk
sla
sliding
SME
sn
so
sol
solution.
sort
sousa
sp
spokesman
spp
squamosa
square
srf
ss
st
stabbed
stat
statistic
statistics
step
STP
str
stress
Studies
study
studying
Styles
Subject:
sun
Surgery
Swarm
sweeney
Symposium
symposium
syst.,
system
systems
sام
t
T
T2
ta
tao
task
Taste
tau
Taylor
tc
tds
tdz
tells
test
Test
Test:
text
th
that
The
the
thencells
Theory
cns
cnt
co
coach
coating
cod
coe
com
COM
companies.
Company
complex
composite
Connection
consumer
control
convertion
coronary
cost
could
couldn’t
CPE
cpp
cpu
cpw
cq
cr
crc
crm
crs
csp
ct
culture
curves.
customer
cwc

d
D
d1
d2
d3
dæs
dairy
dam
data
day
de
dea
December
def
Dependent
describe
design
Design
dev
developed
df
dfMean
dg
diarrhea
dickey
did
didn’t
different
direct
discovered
disease
dks
dm
dmb
DNA
do
doc
does
doing
dols
don’t
DOSکه
down
dsp
dt
DTW
due
during
e
E
E.,

ea
each
Each
ebu
eca
Economics,
edcها
ee
eee
effect
efg
ego
egr
else
elseif
enabled
end
endدر
eng
England
English
ent
epilepsy.
eps
eric
ERP
error
ESDI
esfahani
esx
et
etebar
ethanol
Event
experience
expert
extracts
f
F
F.
fa
facilitate
fall-back
fao
far
fat
fcfs
fcl
fdm
fec
fed
feelings
FEMA
few
fft
fg
Fi/N
Fig.
film
Filter
First-in,
fis
fixed
flg
flow
flow
flowered
fls
fmols
food
for
Forbes,
fox
fqpw
fqw
from
FT
fuller
further
fuzzy
fvuini
g
G
gain
garch
gas
gc
gdp
gen
genetic
germany
gfi
gh
GOBI
good
goodness
gov
gr
Graphs
GROPE
Groth,
groups
gsm
gt
gur
h
H
h1
had
hadn’t
has
hasn’t
have
haven’t
having
hdr
he
he’d
he’ll
he’s
her
here
here’s
herr
hers
herself
hex
hi
him
himself
his
hk
hkt
ho
how
how’s
hp
hp.
hrt
hs
ht
htm
http
hu
Human
human
Humanism,
hw
hw,gd
Hybrid
hypothesis
hz
I
i
i/o
I’
i’d
i’ll
i’m
i’ve
i=1
iaa
ica
icc
icj
ICP
ict
id
idc
iec
IEEE
iet
if
ifif
II
ii
iii
IIS
ij
ijk
IL
Images
impact
in
ÏÑ
Indian
inductor
Infrared
initial
int
Internet
into
inv
IP
ipc
ipm
IQ
IR
ir
is
isi
isn’t
iss
issue
it
it’s
its
itself
itu
IV
J
j
j-
J.,
je
jhh
jj
jm
Journal,
jr
justice)
jام
k
K
kc
kd
kg
kga
kin
kj
kmax
kpe
kr
ku
kv
kw
kwh
l
L
label10
label9
lag
Lancerدر
largest
later!”
layout
lc
ldl
lead
Learning
lee
length
leq
less
let
let’s
level
liaison,
Lighting
limit
linear
Literal
liu
lm
loan
lof
logic)
loses
low
LOW
lox
loyalty,
lp
lpt
lrb
lrr
ls
lst
lt
ltd
lysine,
m
M
MF
M,
ma
madm
male
mark
market
mass
matching.
mc
MCD=(M,R)
mcdm
mcq
me
mec
med
members
men
method
mg
micromax
ml
mms
mmt
model
models
modm
MOHSEN
mok
more
most
mp
MPa
MPaانتخاب
mpt
mr
mri
mrs
mse
msضریب
mt
mustn’t
mwh
my
myself
N
n
N.
naa
nag
nam
name
nb
nbsp
nc
nco
neh
nel
nesc
net
new
New
next
nge
nh
Ni
Ni,
niki
nip
nir
nj
nko
nm
no
NO
No.
nod
non
nor
not
Not
nov
npe
npo
npr
nrc
nt
nu
num
nurses
nv
nvrs
nvv
nz
o
O
o,dajk
O=0/87,
oan
obj
oct
odd
OEM))
OF
of
off
oil
on
on-2
once
one
One
only
ooo
Open
operating
opinions
opt
or
osi
other
others
ought
our
ours
out
over
own?
p
P
±
«
«ابوطاهرم
«پست
«ﺧﺮﻭﺝ
«زدن»
«میدان
»
»644-5-
×
×10

§
¬های
°c10
µm

….

•تسمه
0
٠
0.04
0.068
-0.068
0.1115
-0.12
0.2
0.202
0.22609
0.27
0.3
0.417
0.75
0.988
00خرداد
02:00
02-Jan
۰۲-Jul
03-Jan
04/02/2019
048/0
05-Apr
05-Jun
۰۵-May
07/1در
08-Aug
1
١
1-
-1
1اعضای
1زمانی
1%
1(1).نیک
۱)
1)برخی
1.0-1.7
1.32
1.33012
1.98
1/0

10
10-
108)
10%
10(1):
10.2درصد
10.467
10:
100
1000
10000
103ابزار
105
۱۰۹۵
11
11-
110
111
115
1177
12
1-2،
120
1208
121
125
1285
12-برای
13
130
1300
1321)ردیف
‏1340
1362،
1375
138.3
1380؛
1384
1385
1386
1386،
1387
1389
139
1391
۱۳۹۴,
14
14D=x-y
14%
1ـ4.
140
1413،
1415
142875
15
15-
15.767
15/0
150
152
155
15گذری
16
-16
16Datta
160
165
16-5،
167جدول
17
170
175
178
17-May
18
181292
19
190
1936
1948
195
1950
1951گزارش
1964
-1966
1967
1968
1969
1972
-1979
1984
1985
1987
1990
1990–
1991
-1992
1993
19937
1994
1996
1997
1997)
1998
1999
1تکثیر
2
٢
2-
-2
2,
2.94
2/21کل
2/484

20
200
2000
2001
2001،
2002
2003
2004
2004,
2005
2006
2006;(Yoo
2007
-2007
2007,
2008
-2008
2009
2009،
2010
2011
2012
2013
20-40.
205
20-Jan
20-Mar
21
210
2-1-4-
215
22
220
2-2-1)
23
23(4),
230
235
23ام
24
242-3-
24،
240
24شماره
25
25-
250
25000
252
26
26)
262
2—6نفر
27
27.1
27078-
27خلاصه
28
28-
280
285
29
29,
29.16
29073
29-30
294.08
3
‏3
٣
3–
31-1-
3سوال
3)4
-3.5
-3.7
-3.8
3:همانطور

30
300
3000
305
306
31
313)
32
320
3-2-3-
325
33
3-3-بافر
34
35
350
355
36
360
37
37مقدمه
375
38
38)
380سلاح
39
4
‏4
4-
4)زیاد
40
400
4000
402-29
403
41
41-
412
4-18.
42
4-2:
43
4-3-
44
45
46
4-6-2-
47
47-
47/2
48
48-
4-8-
4827
49
4-9):
4-تضاد
5
5%

50
50%
50/0با
500
5000
51
514
52
53
534
54
543-4-
549)
55
550
56
57
57)
58
59
59شکل
5-موقعیت
6
63.
6)
6.62
6|
60
60)
60.9
600
61
6ـ1.
6100
62
63
64
65
66
66/3
666.6
67
68
69
7
7وسعت:
7.2.
7:4،4:4).
70
70رویههای
700
70-16
71
71989
72
720
724
73
73.972
74
74)
75
7-5.
75/0
75،
77
772.
77شکل
78
78ندارد
79
8
80
800
802.3
81
82
83
85
86
86شکل
87
87/0
88
88-89
89
9
9-
9.1مخالفم
-9.2
9/0
90
900
90-89در
90cells
91شکل
92
92539
93/2
95
95%
950
96
96.118
96/1
96/1محاسبه
97
99فصل
a
A
A.
a/b=0.1
A∪A=X
a2
a3
ab2.08
abe
about
above
access
acid
acs
ada
added
adhd
ae
AES
after
ag
again
against
age
agent
agents
ages
agfi
agr
ahp
ai
aia
Ajuga
al
Al
Al-Aziz
algorithm
Ali,
all
also
am
amount
amp
ams
An
an
analysis,
analyst,
AND
and
and/or
ann
anp
ans
Ant
any
approach
aps
aras
arch
are
aren’t
ARO
aroma
arterial
artery
as
as-2
aspx
assess
at
Aug
authority
avg
avr
b
B
b1
b2
b3
band
bands,
bap
Barón
based
bbc
bcc
be
because
been
before
behavior
being
below
below.
Best
bestseller
between
bi
biomed
bloggers,
blood
blue
Bm
board
bod
Body
BOM
bot
both
box
bp
BPO
breast
broilers
BT
buried
but
bw
By
by
BYDr.
c
C
C.J.
c1
c2
c3
c4
CallCPN
camouflage
can
can’t
can’t?
cannot
cao
caption
car
case
Catego
catheter
cc
cca
ccd
ccr
cdcl
cDNA
cdna
cells
center
cfd
cgi
CH
ch
chb
Checklist
cheese
chemical
chi
chib
China
China.
cho
chrom
ci
cia
cibanone
cks
class
classes
classes.
clr
cm
CMOS
استانداردهای
آستانه
استتار
استتاری
استحکام
استدلال
استراتژی
استفاد
استفاده
استقرار
استقرارهای
استنباطی
استنباطی،
استنتاج
استوار
استیل
استیل:3-
اسرار
اسفندماه.
اسکی
الاسلام
اسلامشهر،
اسلامیاند
اسم
اسماعیلی.
اسمیت
اسمیت
آسیای
آسیب
آسیب
آسیبپذیرند
اسیدهای
اسیدی
اش
اشاره
آشامیدنی
اشتاین
اشتباه
اشتباها
اشتباهاتی
اشتراک
اشخاص
اشرفی
اشعه
آشکار
اشکارا
آشکارا
اشکال
آشکار
اشکال
آشنا
آشنایند
آشنایی
اشیاء
اصطلاح
اصفهان
اصل
اصلا
اصلاً
اصلاح
اصلاحی
اصلى
اصلی
اصلی
اصول
اصولا
اصولاً
اصیل
اصیل
اضافه
اضافه,
اضافی
اضافی
اط
ﺍﻃﺎﻋﺖ
اطراف
اطلاع
اطلاعات
اطلاعند
اطلاق
اطمینان
اطمینان
اظهار
اعتبار
اعتقادى
اعداد
اعضا
اعضای
اعضای
اعطا
اعطای
اعطای
اعظم
اعلام
اعم
اعماق
اعمال
اِعمال
اعمالی
آغاز
آغازگر
آغازین
اغلب
اف
افت
افتادن
افتاده
افتاده،
افتتاح
افتد
افتد.
افترا
افراد
افراد،
افرادی
افرادی
آفریدگان
آفریده
آفرینی
افزار
افزارها
افزارهای
افزارهای
افزاری
افزاری
افزایش
افزایش
افزود
افزودن
افزودنی
افزوده
افزون
افسوس
افشای
افضل
افعال
افعالی
افق
افقی
افقی
آقا
آقای
آقای
آقایان
اقتباس
اقتصاد
اقتصادی
اقدام
اقدامات
اقساطی
اقسام
اقل
اقلام
اقلیت
اقلیمی
اقناع
اک
اکثر
اکثرا
اکثراً
اکثریت
اکرم
آکس
اکنون
اکتساب
اکتفا
اکثر
اکثرا
اکرم
اکریل،
اکنون
آگاه
آگاهی
آگاهی
اﮔﺮ
اگر
اگرچنانچه
اگرچه
اگز
اگه
آل
آلات
اﻻﺳﻼم،
آلام
اﻟﻔﻘﻬﺎء
آله
آلودگی
آلودگی
آلوده
إلى
إلی
آلی
آلیاژ
ام
اماعتماد
اما
امـا
اما،
آمادگی
آماده
آمادهسازی
آمادۀ
آمـار
آماره
آماری
آماری
آماریبرای
اماکن
آمال
امالی
امام
الامام
امانت
امتحان(
امتداد
امتیاز
امتیازات
امثال
امد
آمد
آمد.
امدادهای
امدادهای
امدم
امدن
آمدن
امدند
آمدند
امده
آمده
آمده،
امدی
آمدی
امدید
آمدید
امدیم
آمدیم
امر
الامر
آمرانه
آمره‏ای
امروز
امروزه
امروزی
امرى
امری
امری
امسال
امشب
امضای
امکان
امکان
امکان‌پذیر
امل
املاح
امواج
امور
امورینویس
اموز
آموز
اموزان
آموزان
آموزانی
آموزانی
آموزد
آموزش
آموزشی
آموزشی
آموزی
آموزی
آموزی،
امی
امیتاز)دو
امید
آمید
امیدوارم
امیدوارند
امیدواریم
امیدی
آمیز
آمیز
آمیزی
امین
آمین
آمینه
ان
الان
أن
آن
الآن
آن،
آن¬ها
انا
أنا
آنا
آنالیز
آنالیز
آنالیز،
آنان
آنانی
انباشتگی
انبساط
انبوه
انت
انتخاب
انتخاب،
انتخابی
انتشار
انتشارات
انتظار
انتقال
انتهای
انتهایی
آنتی
آنجا
آن‌جا
انجام
انجـام
انجامد
آنجایی
آنجایی
آنجائیکه
انچنان
آنچنان
آنچنانکه
آنچه
انحراف
انحصاری)،
اند
آند
اند.
اند..
اند،
اند؟
اند؟2.
انداخت
انداختن
انداز
اندازد
اندازه
اندازه¬گیری
اندازهگیری
اندازه‌گیری
اندازهگیری
اندازه‏گیری
اندازهی
اندازی
اندازی
اندر
اندرکنش
اندفقط
اندکی
اندک
اندکی
اندیشه
آنرا
انرژی
انزلی
انزلی-2
آنزیم
آنزیمی
آنژ
انسان
انسانی
انسانی،
آنست
انسجام
انشاأالله
انشاالله
انصافا
انصراف
انطباق
انطور
آنطور
انعطاف
انعقاد
انعکاس
انقدر
آنقدر
آنکه
انکه
آنکه
انگ
انگار
انگاری
آنگاه
آن‌گاه
انگشتان
انگیز
انگیزه
انگیزه‌ها
انگیزی
آنند
انه
انها
آنها
آن‌ها
آنهااستاد
آنهابه
آنهاست
آنهایی
انواع
انی
آنی
آنی
اه
آه
آهان
آهای
اهداف
اهداف،
اهر
آهسته
اهل
اهم
اهمیت
اهمیت
اهمیتی
او
أو
او(یا
آوا
اواخر
اواسط
اوامل
آوای
اوایل
اوبه
اوت،
آوج
اور
آور
‏آور
اورا
اوراق
اورد
آورد
اوردم
آوردم
اوردن
آوردن
اوردند
آوردند
اورده
آورده
اوردی
آوردی
اوردید
آوردید
اوردیم
آوردیم
اورم
آورم
اورند
آورند
اوره
اوری
آوری
آوری
اورید
آورید
اوریم
آوریم
آوریم
اوزان
اوست
اوست.
اوضاع
اوقات
اوقات”
اول
اولا
اولاً
اولکلیات
اولویت
اولی
اولی
اولین
اولین
اولیه
اولیه
اومش
اون
آوه
اوهام،
اى
ای
ای
ائ
أی
آی
آی
‏آی
ایا
آیا
آیا
ایالات-2
ایالت
آیه
آیتم
ایجاد
ایجاد
اید
اید
آید
آید
آید.تقدیم
آید.در
اید؟
اید؟12.
ایذه
ایر
ایراد
ایران
ایران
ایرانی
ایرانی
ایرج،
ایست
ایستگاه
ایستگاه
ایستگاههای
ایستگاههای
ایشان
ایشان
ایشان،
ایفا
ایفا
ایفای
ایفای
ایفای
ایگو
ایلام
ایم
ایم
آیم
ایمدرأ
ایمنی
ایمنی
ایمنی-2
ایمین
این
اﻳﻦ
ایـن
این
اینان
اینان
اینجا
اینجا
اینجاست
اینجانب
اینجوری
اینچ
اینچنین
اینحال
ایند
آیند
آیند
آینده
آینده
آینده،
اینرو
این‌رو
اینست
اینست
اینصورت
اینصورت
اینطور
اینقدر
اینقدر
اینک
اینکه
اینکه
اینکه
اینکه
این‌که
اینگونه
اینگونه
اینها
اینها
اینهاست
اینو
ایی
ایی
آیی
آئی
ایید
آیید
آیید
اییم
آییم
آیین
آیین
آئین
ب
ب)
ب.
ب:
با
ﺑﺎ
بـا
ﺑـﺎ
با001/0
بااینحال
بااین‌حال
بااینکه
بااین‌که
بااینوجود
ﺑﺎب
باب
بابت
باتوجه
باد
بادام
بادبندهای
باده
بادی
بار
باردارند
بارده،
بارندگی
باره
باره‌
بارها
بارهای
باری
باری
باز
بازار
بازار،
بازارها
بازارهای
بازبودن
بازبینی
بازتاب
بازده
بازدید
بازدید
بازرسی
بازگرداندن
بازگشت
بازگشتی
بازه
بازهم
بازی
بازیافت
بازیکنان
بازیکن
بازیکنان
بازیگوشانه
باس
باستان
باش
‏باش
باشد
بـاشد
باشدسطح
باشد.این
باشد.
می‌شود
ص
معنای
علیه

کمترین

بودند

امّا

می‌کند

کسى

می‌دانند

می‌باشد

دارنده

میباشد

تأثیرگذار