………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-4- ابعاد یک تانک استاندارد در بارگذاری پل …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5- ابعاد و نیروهای محور چرخ تریلی تانک بر در بارگذاری پل ………………………………………………………………………………………… 57
2-6- بارگذاری جان پناه سواره رو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-7- کامیون های استاندارد Hبر اساس آیین نامه AASHTO (1989) ………………………………………………………………………………. 72
2-8- کامیون های استاندارد HSبر اساس آیین نامه AASHTO (1989) ……………………………………………………………………………. 74

فصل سوم
3-1- شبکه دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………. 82
3-2- شبکه دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری …………………………………………………………………………………………………………….. 82
3-3- شبکه دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده …………………………………………………………………………….. 82
3-4- شبکه دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………………………………………………………………………………………………………… 83
3-5- شبکه دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب ……………………………………………………………………………………… 83
3-6- پلان عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………… 89
3-7- نمای عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………….. 89
3-8- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …… 90
3-9- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده، در اثر بارهای مرده …………………………………………….. 90
3-10- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ………….. 90
3-11- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-12- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده در اثر بارهای متحرک ……………………………………….. 92
3-13- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-14- محل بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………… 93
3-15- تغییر مکان نهایی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ………………………………………………………. 93
3-16- بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………. 93
3-17- پلان عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ………………………………………………………… 94
3-18- نمای عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ………………………………………………………. 94
3-19- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری …………….. 96
3-20- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری، در اثر بارهای مرده ………………………………………………………. 96
3-21- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ……………………… 96
3-22- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ……….. 97
3-23- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری در اثر بارهای متحرک ………………………………………………….. 97
3-24- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ………………… 97
3-25- محل بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری …………………………………….. 98
3-26- خیز نهایی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری …………………………………………………………………………….. 98
3-27- بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری ………………………………………………. 98
3-28- پلان عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……………………….. 100
3-29- نمای عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………. 100
3-30- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
3-31- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهای مرده ………………………. 101
3-32- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
3-33- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-34- خیز عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهای متحرک …………………. 102
3-35- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهای متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
3-36- محل بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……… 103
3-37- خیز نهایی عرشه فضایی دو