………………………………………………………………………………… 117
جدول 4- 32 جدول توافقی سوالات 7،8،9،10،11 …………………………………………………………………………………. 119
جدول 4- 33 جدول توافقی سوالات 12،13،14،15،16،17 ……………………………………………………………………… 121
جدول 4- 34 جدول توافقی سوالات 18،19،20،21،22،23 ………………………………………………………………………. 123
جدول 4- 35 جدول توافقی سوالات 24،25،26،27،28،29،30 ………………………………………………………………… 125

فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………….. 71
نمودار 4-2 فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………. 73
نمودار 4-3 فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………… 74
نمودار 4-4 نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ……………………………………………………………………… 76
نمودار 4-5 فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………. 77
نمودار 4-6 فراوانی رقابت میان کارخانه ها ……………………………………………………………………………………….. 79
نمودار 4-7 فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………… 80
نمودار 4-8 فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… 82
نمودار 4-9 فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ………………………………………… 83
نمودار 4-10 فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………….. 85
نمودار 4-11 فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………. 86
نمودار 4-12فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………………… 88
نمودار 4-13 فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ………………………………………………………………………. 89
نمودار 4-14 فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ……………………………………………………………………………… 91
نمودار 4-15 فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت …………………………………………………………………………… 92
نمودار 4-16 فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ………………………………. 94
نمودار 4-17 فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………. 95
نمودار 4-18 فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… 97
نمودار 4-19 فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت …………………………………….. 98
نمودار 4-20 فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………….. 100
نمودار 4-21 فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………….. 101
نمودار 4-22 فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………….. 103
نمودار 4-23 فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ………………………………………. 104
نمودار 4-24 فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. 106
نمودار 4-25 فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. 107
نمودار 4-26 فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت …………………………………………………………………….. 109
نمودار 4-27 فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………… 110
نمودار 4-28 فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. 112
نمودار 4-29 فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. 113
نمودار 4-30 فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………. 115
نمودار 4-31 توزیع خی دو در فرضیه اول ………. ………………………………………………………………………………….. 117

نمودار 4-32 توزیع خی دو در فرضیه دوم ……….. …………………………………………………………………………………. 119

نمودار 4-33 توزیع خی دو در فرضیه سوم …………………. ………………………………………………………………………. 121

نمودار 4-34 توزیع خی دو در فرضیه چهارم ……………….. ………………………………………………………………………. 123

نمودار 4-35 توزیع خی دو در فرضیه پنجم ……………………… ………………………………………………………………….. 125

فهرست اصطلاحات انگلیسی
Balanced Score Card کارت امتیازی متوازن ………………………………………………………………………………………………..
Business Plan برنامه کسب و کار …………………………………………………………………………………………………………………..
European Foundation For Quality Management مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی …………………………………
Kaizen کایزن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quality کیفیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quality Function Deployment توسعه وظایف کیفیت ……………………………………………………………………………….
Quality management مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………………………………………
Quality Planning برنامه ریزی کیفیت …………………………………………………………………………………………………………….
Sanitize سلامت کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Self-discipline ایجاد نظم و ترتیب …………………………………………………………………………………………………………………..
Small Businesses صنایع کوچک