ن روشی مناسبی برای تکمیل فرآیند اسپرماتوژنزیس در شرایط آزمایشگاهی معرفی کردند و توانستند با تزریق درون سیتوپلاسمی8 اسپرم های حاصل از این روش، نوزادان موش سالم و بارور تولید کنند.
وجود سرم در محیط کشت برای رشد و تکوین بافت بیضه اهمیت دارد و عدم وجود سرم در محیط کشت مانع تقسیم سلولی و رشد قطری لوله های سمی نفروس می شود. کشت بافت بیضه در محیط کشت حاوی سرم و در دمای 34 درجه ی سانتیگراد به عنوان روشی مناسب برای کشت است (44). در مقایسه بین عوامل تغذیه کننده ی بافت بیضه در محیط کشت، 9KOSR در مقایسه با FBS10باعث افزایش شدت اسپرماتوژنزیس و افزایش طول مدت زمانی که بافت توانایی اسپرماتوژنزیس را دارد می شود. محیط های کشت 11RPMI و ?-MEM12 باعث تکوین بهتر بافت بیضه ی کشت داده شده می شوند (44). افزایش غلظت سرم، افزودن هورمون ها و عوامل مختلف به محیط کشت موجب بهبود کیفیت تکوین بافت بیضه نمی شود، چه بسا ممکن است اثرات مخربی نیز در تکوین بافت بیضه داشته باشد (44). Sato و همکارانش در ادامه ی مطالعاتشان در سال 2013 با کشت موفقیت آمیز بافت بیضه ی موش نابالغ منجمد شده با روش های انجماد آهسته و شیشه ای بر روی آگار توانستند به اسپرماتید گرد و اسپرم بالغ دست پیدا کنند و از طریق تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم و تزریق اسپرماتید گرد در تخمک13 توانستند به نوزاد سالم دست یابند (45).
1-5-تغییرات ملکولی متاثر از انجماد
انجماد تکنیکی است که به صورت گسترده و از چندین دهه ی پیش در روش های کمک باروری مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات اخیر نشان می دهند که تکنیک های انجمادی باعث ایجاد تغییرات ملکولی مانند شکست DNA، حذف، اضافه شدن یا تغییر در بازهای آلی و ایجاد کراس لینک در ساختار DNA سلول در سطوح مختلف چرخه ی سلولی مانند M ,G2 ,S ,G1 می شود. از سوی دیگر آسیب DNA در اسپرم موجب باروری ضعیف، اختلال در تکوین جنین، افزایش نرخ سقط و همچنین ایجاد بیماری در نوزادان می شود(46). انجماد علاوه بر آسیبی که به DNA وارد می کند باعث کاهش و یا حذف رونوشت برخی از ژن های مهم در اسپرم می گردد که برای لقاح و تکوین جنین حایز اهمیت هستند (47). همچنین مشاهده شده که انجماد تیغه ی تناسلی ماهی گورخری14 موجب ایجاد تغییرات نامطلوب در سلول ها و تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در ژن های مرتبط با تکوین و تمایز سلول ها می شود (48). مطالعات نشان می دهد انجماد (آهسته و شیشه ای) و پیوند بافت بیضه در انسان سبب تغییر در بیان ژن های MAGE-A415 (ژن مبین سلول های زایا)، 3?-HSD16 (شاخص سلول های لایدیک) در سطح پروتئین می شود، ولی در بیان ژن Ki67 (ژن مرتبط با تکثیر سلولی) تغییری ایجاد نمی کند (40). همچنین کشت کوتاه مدت بافت بیضه ی موش نابالغ پس از انجماد (آهسته و شیشه ای) افزایش میزان بیان ژن Ki67 در سطح پروتئین را نشان داد (23). درتحقیقی که در سال 2007 انجام شد، تغییری در بیان ژن ویمنتین (از جمله پروتیین های اسکلت سلولی) و CD34 (ازجمله پروتیین هایی که در اتصال سلول ها نقش دارند) در سطح پروتیین پس از انجماد و ذوب بافت بیضه انسان در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد ولی بیان ژن MAGE-A4 پس از انجماد کاهش داشت (49). اینگونه به نظر می رسد که تغییرات مذکور در بیان پروتئین های مختلف پس از انجماد، پیوند و کشت بافت بیضه با تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در سطح ژن مرتبط باشد.
1-5-1-آپوپتوزیس17
مرگ سلولی توسط مسیر های مجزا در حین فرآیند آپوپتوز با تغییرات بیوشیمیایی مانند فعال شدن کاسپازهای آغازگر و اجرایی، آزاد شدن سیتوکروم c، قرارگیری مانند نکروز18، آپوپتوز (50) و اتوفاژی19(51) اتفاق می افتد. آپوپتوز مرگ سلولی است که به واسطه ی تغییرات مورفولوژیک مانند چروکیدگی غشا سلول، متراکم شدن کروماتین، از بین رفتن یکپارچگی غشا هسته، ایجاد حباب در سلول20 و تشکیل اجسام آپوپتوزی21 قابل تشخیص است (52). تغییرات مورفولوژیک فسفاتیدیل سرین در نیم لایه ی خارجی، شکست و غیرفعال شدن 22PARP و تشکیل قطعات اینترانوکلئوزمال23 همراه است (53). لزوما تمامی وقایع ذکر شده در تمامی رده های سلولی مشاهده نمی شود و با توجه به نوع رده ی سلولی فقط تعدادی از این اتفاقات در حین آپوپتوز مشاهده می شود. دوره ی زمانی بروز حوادث بیوشیمیایی آپوپتوز نیز به عوامل مختلف مانند نوع سلول یا بافت، غلظت مواد مورد استفاده برای تیمار و زمان قرارگیری در برابر عوامل القاگر آپوپتوز که در تیمار سلول یا بافت استفاده شده است بستگی دارد (54, 55). دو مسیر عمده که باعث پیشبرد آپوپتوز می شوند عبارتند از: مسیر خارجی یا غشایی24 و مسیر داخلی یا میتوکندریایی25. هر یک از مسیرهای ذکر شده توانایی اثر گذاری و فعال سازی مسیر دیگر را دارند. در بافت بیضه نیز بدلیل تقسیمات متوالی میوز و میتوز احتمال ایجاد سلولهای ناکارآمد از لحظ ژنتیکی بسیار زیاد است و فرآیند آپوپتوز در بافت بیضه باعث از بین رفتن چنین سلولهایی می شود (56).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-5-1-1 مسیر خارجی آپوپتوز و ژن های دخیل در آن

  • 2