……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-6- نیروهای عرضی و طولی باد منتقل شده از عبورگاه پل به پایه های پل ……………………………………………………………………… 76
2-7- بار معادل بار بر روی وسایل نقلیه که به پایه ها منتقل می شود ……………………………………………………………………………….. 77
فصل سوم
3-1- خیزهای ناشی از بارهای مرده و متحرک و خیز نهایی در عرشه های فضایی با توپولوژی های متفاوت ……………………. 104
3-2- خیزهای ناشی از بارهای مرده و متحرک و خیز نهایی در عرشه های فضایی با توپولوژی های متفاوت ……………………. 133
فهرست نمودار ها
نمودار صفحه
فصل اول
1-5- نمودار نیرو – تغییر مکان گره های گروه الف از مدل (1) به روش تجربی و تحلیلی ………………………………………………….. 18
1-6- نمودار نیرو – تغییر مکان گره های گروه ب از مدل (1) به روش تجربی و تحلیلی ……………………………………………………. 18
1-3- نمودار نیرو – تغییر مکان گره های گروه ج از مدل (1) به روش تجربی و تحلیلی …………………………………………………….. 22
1-4- نمودار نیرو – تغییر مکان گره های گروه الف از مدل (2) به روش تجربی و تحلیلی …………………………………………………. 22
1-5- نمودار نیرو – تغییر مکان گره های گروه ب از مدل (1) به روش تجربی و تحلیلی ……………………………………………………. 22
1-6- نمودار نیرو – تغییر مکان گره های گروه ج از مدل (1) به روش تجربی و تحلیلی …………………………………………………….. 22
1-7- نمودارهای نیرو – تغییرمکان حاصل از آزمایش دو نمونه از مدول های با اعضای لوله ای به قطر 3 اینچ …………………. 29
1-8- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 40 Nm ……………………… 29
1-9- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 100 Nm ……………………. 29
1-10- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 160 Nm …………………… 29
1-11- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 200 Nm ………………….. 30
1-12- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ ……………………………………………………………… 30
1-13- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 40 Nm …………………….. 30
1-14- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 100 Nm ………………….. 30
1-15- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 160 Nm ………………….. 30
1-16- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 2 اینچ و با سفت شدگی 200 Nm …………………. 30
1-17- نمودارهای نیرو – تغییرمکان مدول های با اعضای لوله ای به قطر 5/1 اینچ ………………………………………………………….. 31
فهرست شکل ها
شکل صفحه
فصل اول
1-1- تجارب اولیه سازه های مشبک فضایی توسط گراهام بل در اولین دهه قرن بیستم میلادی ……………………………………….. 4
1-2- مطالعات باک مینستر فولر در مورد گره ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-3- محل قرارگیری ترانس دیوسرها در شبکه های مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………… 16
1-4- دو نمونه از گسیختگی در جوش و پیچ ………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-11- مدول هرمی هشت عضوی مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………………………………… 27 1-12- گسیختگی جوش لوله و قطعه مخروطی انتهایی در آزمایش های اولیه …………………………………………………………………… 27
1-13- نمونه ای از نحوه وقوع کمانش در مدول های مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………. 27
1-14- نمایی از یک غلاف تغییرشکل یافته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-26- ضریب طول مؤثر کمانش معادل اعضای فشاری برحسب میزان متفاوت گشتاور اعمال شده برای سفت شدگی پیچ ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
1-27- شبکه های هشت وجهی – چهار وجهی پرکننده فضا، (الف) سه طرفه، (ب) دو طرفه ……………………………………………. 39
1-28- شبکه چند لایه سه طرفه اصلاح شده برای ایجاد سلول های سازه ای آزاد Hexmod در فضایی بدون مانع برای دسترسی عمومی توسط آسانسورها و داکت های تاسیساتی …………………………………………………………………………………… 40
1-29- جزییات Hexmod نفوذکننده به پوشش هشت وجهی بزرگ و سکوی دسترسی …………………………………………………… 40
1-30- ایده پیشنهادی شرکت شیمیزو به صورت یک شهر هرمی شکل در هوا با استفاده از شبکه چند لایه ابرشهر TRY2004 به صورت عمودی در هشت ضلعی های شبکه ……………………………………………………………………………………… 41
1-31- روش آویزان شدن بلوک های اداری در شبکه فضایی ابرشهر TRY2004 به صورت عمودی در هشت ضلعی های شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
1-32- گره تیپ به قطر 50 متر در شبکه عظیم نشان دهنده پیشنهاد جابه جایی حمل و نقل در گره …………………………….. 42
فصل دوم
2-1- وزن کامیون بر اساس آیین نامه ایران …………………………………………………………………………………………………………………………… 54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2- ابعاد کامیون بر اساس آیین نامه ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-3- بار معادل در آیین نامه ایران