پایان نامه درباره ، متیل، صنایع، پیرول، پساب، وینیل

PVA,PPy/PVA………..79
فصل پنجم:جمعبندی و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………82
5-2-پیشنهادها………………………………………………………………………………………83
پیوست: منابع و مآخذ
فهرست علایم و نشانه ها
عنوان علامت اختصاری
پلیپیرولPPy
پلیپیرول کت شده بر روی پلی ونیل الکلPPy/PVA
غلظت تعادلیCe(ppm)
غلظت در زمانCt(ppm)
غلظت اولیهCi (ppm)
ضریب همبستگیr2
ثابت لانگمویرKl (l/mg)
ثابت فرندلیچKf (mg/g)
ثابت دوبینین ـ رادشکویچkad (mol2/kj2)
ثابت معادله موریس-وبرKid (mg.g-1.min-0.5)
ثابت معادله شبه درجه یکk1 (1/min)
ثابت معادله شبه درجه دوk2 (g.mg-1.min-1)
حجم محلولV (lit)
زمانt (min)
ثابت معادله فرندلیچ (شدت جذب)n
ثابت تعادل ترمودینامیکیKc
ظرفیت جذب در زمانqt t(mg/g)
ظرفیت جذب در تعادلqe (mg/g)
ظرفیت اشباع ایزوترم تئوریqs (mg/g)
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (1-1):طبقه بندی ومثال هایی از رنگ ها بر اساس حضور کروموفورها……..13
جدول (1-2):گروه بندی کاربردی رنگ ها……………………………………………………14
جدول (1-3):انواع آلاینده ها در فاضلاب نساجی………………………………………….18
جدول (1-4):مزایا و معایب روش های حذف رنگ……………………………………….28
جدول(1-5):شرایط بهینه برای PPy و کامپوزیت هایش………………………………….40
جدول (3-1):وسایل و تجهیزات……………………………………………………………….53
جدول(3-2):مواد شیمیایی……………………………………………………………………….53
جدول(3-3):مشخصات متیل اورانژ……………………………………………………………54
جدول(4-1)مقایسه مدل های سینتیکی جذب متیل اورانژ……………………………….75
جدول(4-2 )مقایسه مدل های ایزوترم جذب متیل اورانژ……………………………… 79
جدول(4-3):مقایسه مقدار جذب جاذب های مختلف برای رنگ متیل اورانژ
( پلی پیرول خالص ، جاذب و پلی وینیل الکل)…………………………………………..80

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (1-1):تجزیه یک رنگ آزو ……………………………………………………………………………..21
شکل (1-2):اکسیداسیون یک رنگ آزو فنولیک توسط آکاز…………………………………………….22
شکل(1-3):زغال ها رنگ بر…………………………………………………………………………………….31
شکل(3-1):ساختار متیل اورانژ………………………………………………………………………………….55
شکل (3-2):ساخت جاذب پلی پیرول وپلی پیرول/ پلی وینیل الکل…………………………………58
شکل (3-3):تهیه محلول های شاهد ………………………………………………………………………….58
نمودار(4-1)تصویر FTIR از پیرول خالص…………………………………………………………………63
نمودار (4-2)تصویر FTIR ازپلی وینیل الکل خالص…………………………………………………….63
نمودار (4-3)تصویر FTIR از کامپوزیتPPY/PVA…………………………………………………….63
شکل (4-1) شکل تصویر SEM برای جاذب پلی پیرول ……………………………………………..66
شکل( 4-2) تصویر SEM برای کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل با بزرگنمایی های مختلف………………………………………………………………………………………………………………….67
شکل (4-3) تصویر SEM برای کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل با بزرگنمایی های
مختلف…………………………………………………………………………………………………………………..67
نمودار(4-4):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به pH های مختلف………………..68
نمودار(4-5) منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به زمان های مختلف………………..69
نمودار(4-6):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به جرم جاذب………………………..70
نمودار(4-7)منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ بر حسب غلظت اولیه رنگ متیل اورانژ…………………………………………………………………………………………………………………………….71
نمودار(4-8) معادله خطی شده موریس – وبر برای حذف رنگ متیل اورانژ………………………….73
نمودار(4-9)معادله خطی شده شبه درجه یک برای حذف رنک متیل اورانژ………………………….74
نمودار(4-10) معادله خطی شده شبه درجه دوم برای حذف رنگ متیل اورانژ……………………….75
نمودار(4-11)ایزوترم لانگ مویر…………………………………………………………………………………..76
نمودار(4-12)ایزوترم فروندلیچ…………………………………………………………………………………….77
نمودار(4-13)مدل دوبینین-رادشکویچ…………………………………………………………………………..78
فصل اول
مقدمه و کلیات
مقدمه:
با گسترش صنایع و کارخانجات، ناگزیر پساب های صنعتی نیز به شدت رو به افزایش است. آزادسازی این پساب ها در محیط زیست موجب اختلال در زندگی انسان و موجودات زنده می شود.
رنگ ها بخش مهمی از ضایعات صنایع می باشند که به شدت روی آب تاثیر گذاشته و به سختی قابل جداسازی است .
بسیاری از صنایع، مثل صنایع کاغذ، نساجی، پلاستیک، از انواع رنگ ها استفاده می کنند. که در این میان کاربرد رنگ در صنایع نساجی چشمگیر است.
حضور مقدار کمی رنگ درپساب صنایع نساجی موجب کاهش شفافیت و ایجاد واکنش های شیمیایی در آب می شود. رنگ ها به صورت هیدرولیز شده در پساب ها وجود دارند که توسط فیلتر ها قابل جداسازی نیستند]12[.
در سال 1997 سازمانی در بریتانیا با عنوان ETAD1 شکل گرفت که هدف آن تصویب قوانینی جهت ارائه شاخص هایی برای توسعه بهداشت آب و پساب های صنعتی بوده است.
این سازمان بالغ بر 4000 نوع رنگ را مورد مطالعه قرار داد و آلوده ترین رنگ را رنگ های بازی معرفی نمود. در سال 1997 سازمان محیط زیست بریتانیا اعلام کرد که درصد حضور رنگ در پساب های صنعتی باید صفر باشد، یعنی نباید هیچ رنگی در آب حضور داشته باشد و وارد محیط زیست شود.میزان مصرف آب در صنایع نساجی 250-25 متر مکعب به ازی هر تن محصول است]3و2[.
رنگ ها دارای ساختاری پیچیده اند که در صنایع نساجی به مقدار گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و سرانجام وارد محیط زیست می شوند]4[. رنگ ها از نظر شیمیایی و کاربرد به گروه های مختلفی تقسیم می شوند]5[.عمدتا به دلیل راندمان پایین رنگرزی و گاها بنا به ماهیت رنگ ها ، حدود 50 درصد رنگ های راکتیو،20-8 درصد رنگ های دیسپرس2، و یک درصد از رنگ های پیگمنت3 مستقیما وارد فاضلاب می شوند]6و7[.
رنگ های راکتیو آزو بزرگترین دسته از رنگ های مصنوعی محلول در آب بوده که دارای بیشترین تنوع می باشند.معمولا این رنگ ها نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم بوده و قابل حذف نمی باشند. دلیل آن شاید فقدان آنزیم های ضروری برای