تبط بوده است؟
پیرامون سؤال کلی مذکور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنکه :
1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشارکت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟
2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشارکت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟
3-آیا گرایش ذهنی کشاورزان نسبت به مفهوم مشارکت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشارکت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟
4-آیافرآیند پذیرش تکنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشارکت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟
اهداف تحقیق
ازآن جا که این مطالعه از نوع پیمایشی است و درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف کلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان خلاصه نمود.
1-اهداف کلی
هدف کلی ازانجام این مطالعه بررسی موردی از فعالیتهای دولتی بوده است که به منظور ترویج روشهای جدید تولید وتوسعه کشاورزی انجام گرفته است اما کشاورزان در انتفاع از آن مشارکت واستقبالی نداشته اند بر این اساس اهداف کلی بررسی این مسأله در دو محور زیر دنبال گردید
الف- دست یافتن به اطلاعاتی که بتواند در توجیه وبرنامه ریزی طرحهای توسعه کشاورزی علی الخصوص طرحها و پروژه هایی که در سطح گروهی ودر حوزه فرهنگی واجتماعی جامعه مورد مطالعه به اجرا در می آیند مفیدفایده باشد.
ب- شناخت عواملی که بامسأله عدم مشارکت روستائیان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار مرتبط بوده است غیر از اهداف مشخصی که ذکر آنها فوقاً به میان آمدمیتوان گفت که اساساً انجام هرگونه مطالعه ای که بتواند گوشه ای از چهره در مانده جا معه محروم روستایی کشوررا بنمایاندگامی در رفع توسعه نیافتگی آن خواهد بود باشد که این مطالعه نیز به این هدف نایل شده باشد.
2-اهدا ف جزئی
براساس تعاریفی که ازمفاهیم بعمل آمده است اهداف جزئی مسأله مطالعه را درمحورهای زیرمیتوان خلاصه نمود:
الف-بررسی عواملی که در زمره عناصر ساخت داخلی گروه کشاورزان محسوب شده و ارتباط آنها بامسأله عدم مشارکت کشاورزان در بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشارهدف مذکور بر این اساس مطرح شد که تعیین کننده های درون گروهی مؤثر برمسأله عدم مشارکت را مورد شناسایی قراردهد.
ب-هدف دوم بررسی عواملی بود در زمره عناصر ساخت بیرونی گروه کشاورزان محسوب شده وفرض بر این بود که این عوامل نیزبرمسأله عدم مشارکت کشاورزان دراستفاده از پروژه مؤثربوده اند.
پ- بررسی ارتباط ابعاد ذهنی مفاهیم مشارکت ونوگرایی بامسأله عدم مشارکت عملی در بهره برداری از پروژه.
ت- هدف جانبی که نقش تکمیلی برای اهداف مذکور داشت این بودکه ارتباط بین ماهیت پذیرش وفرآیند عرضه تکنولوژی آبیاری تحت فشار بامسأله عدم مشارکت روشن گردد.
اهمیت وضرورت موضوع
درادبیات توسعه ،تحلیل ها ،الگوها ورهیافتهای متفاوتی در مقابل چالش های جوامع توسعه نیافته مطرح شده است یکی از سؤالات اساسی در باب توسعه کشاورزی در کشورهای جهان سوم که مربوط به موضوع مطالعه حاضر نیز هست این است که آیا برای توسعه کشاورزی صرفاً داشتن انگیزه اقتصادی کافی است یا اینکه برای این مهم باید تغییرات نهادی وساختی لازم را نیز به انجام رساند پاسخی که توسط اندیشمندان اقتصادی واجتماعی به این سؤال داده شده است این است که در فرآیند توسعه پدیده های اقتصادی را اساساً نمی توان از پدیده های غیر اقتصادی جدا کرد بطوریکه نمی توان تنها با معیارهای اقتصادی کارآیی اقتصادبخش های مختلف را با هم مقایسه کرد ویا اینکه برای تحول اقتصادی اقدام اقتصادی صرف نمی تواند کار ساز باشد بنا به گفته گونار میردال” علت ناتوانی بسیاری ازتئوری های توسعه این است که توسعه یا توسعه نیافتگی را صرفاً اقتصادی می بینند ویا به عبارتی توسعه اقتصادی را صرفاًبا عوامل اقتصادی تبیین وتحلیل میکنند”(مایکل تودارو-34)این رویکرد در کشور ما تجربیات ناگواری بر جای گذاشته است نا کارآمدی وشکست طرحهایی چون تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی ،شرکتهای سهامی زراعی،پرداخت وامهای ارزان و…نمونه هایی از این تجربیات ناموفق در برنامه های توسعه روستایی وکشاورزی است در این رابطه آنچه مسلم ومحرز شده است این است که مدرن کردن تولیدات کشاورزی لزوماً منجر به نتایج توسعه ای نشده اند واگر هم شده باشند گاهاًاثر خنثی ومنفی بر سایر فعالیتهای روستایی داشته اند بنابراین می توان ادعا کرد که پرداختن به ناهمسویی عوامل ساختاری برنامه های توسعه از موضوعات اصلی محققان توسعه است بطوریکه نتایج هریک از علوم مختلف نیز باید مکمل یکدیگر باشند آنچه که در این رابطه ضرورت مطالعه حاضر را توجیه نمود این نکته بود که عدم استفاده از پروژه اجراشده ونگهداری نکردن از تاًسیسات آن بیانگر این بود که مبلغین ومجریان پروژه آبیاری تحت فشار زوایای اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی راچندان با اهمیت ندیده اند ونتیجه چنین بینشی آن چیزی نبود که پیش بینی شده بود،اتلاف سرمایه های بانکی ودولتی نمونه ای از این نتایج است قطعاًترمیم این وضعیت ویا لااقل شناخت چنین آسیبی نیازبه مطالعه ای جامعه شناختی داشت که انجام چنین ضرورتی را این مطالعه بعهده داشت در هر حال میتوان گفت که طرح هرمسأله ای در مورد جامعه روستایی بشرط آنکه شناختی را بدست دهد خود گامی در جهت شناسایی موانع توسعه خواهد بودعلاوه بر این توضیحات علت دیگری که انجام این مطالعه راضروری ساخت نمونه ای ازمکاتبه شکوه آمیزکشاورزان پیشرو عضوشرکت تعاونی تولید جامعه موردمطالعه است این کشاورزان بواسطه موانعی که برسر راه اجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشار درزمینهای کشاورزی خود وهمچنین اثرات اجرای آن تشخیص داده بودندسند یا نامه ای دسته جمعی رابه دست اندر کاران دولتی که در اجرای پروژه مرتبط بوده اند یا از آنها انتظار رفع موانع میرفته است ارسال کرده بوده اند محتوای مکاتبه مذکور بخشی ازفرضیات وذهنیاتی بود که محقق قبل ازاطلاع پیداکردن ازآن گمان بر وجود آنها میکرد بدل این مکاتبه که در مقام استناد مطالعه حاضر تلقی میگردد دربخش ضمائم همین گزارش عیناً آمده است.

فصل دوم
(آشنایی بامنطقه موردمطالعه)
آشنایی با منطقه مورد مطالعه
1 . معرفی استان کردستان
1-1- موقعیت جغرافیایی و سیاسی
استان کردستان بخش میانی مناطق کردنشین غرب کشور است که با 28000 کیلومتر مربع وسعت 7/1 در صد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد . همسایگان این استان به ترتیب عبارتند از :
از شمال استانهای آذربایجان غربی ( کردستان شمالی ) وزنجان، از جنوب استان کرمانشاه
( کردستان جنوبی )، از شرق استان همدان و از غرب کردستان عراق.
سنندج مرکز این استان بوده و براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 9 شهرستان ، 23 شهر ، 26 بخش ، 83 دهستان و 1753 آبادی دارای سکنه و 210 آبادی خالی از سکنه بوده است.
جدول2-5 تقسیمات کشوری استان کردستان
شهرستانتعداد شهرتعداد بخشتعداد دهستانتعداد آبادی دارای سکنهبانه448201بیجار3311242دیواندره239188سقز2311285سنندج2210195قروه5413245کامیاران227167مریوان236155سروآباد12875کل استان2326831753مأخذ : سالنامه آماری استان کردستان سال 1380
2-1 – پیشینه تاریخی :
کردستان بخشی از سرزمینی است که تحت حکومت مادها ( اولین بنیان گذاران ایران ) اداره می شده و براساس متون تاریخی کردها یکی از شعب اصلی آریاییها بوده و تبار و زبان و فرهنگ آنها با سایر اقوام غیر مهاجر ایران عجین شده و دارای مشترکات زیادی هستند غار کرفتو و تپه باستانی زیوه از آثار تاریخی و معتبر این استان می باشد.
3-1 – آب و هوا و اقلیم:
در استان کردستان موقعیت خاص توپوگرافی و بارندگی زیاد برف و باران سبب شده که رودخانه های پر آبی در این استان جاری شود بطوریکه حجم زیاد آب این رودخانه ها تأمین کننده آب رودهای سایر استانها از قبیل سیمینه رود ، گاوه رود ، قزل اوزن ، زرینه رود ، کرخه و سیروان بوده است .
جدول2-1تعدادوحجم منابع آب زیرزمینی استان کردستان
منابع تعدادحجم تخلیه سالانه (میلیون مترمکعب) چشمه3317دهنه180 قنات248رشته34 چاه5689حلقه487
ویژگی اساسی این رودخانه ها جاری شدن در مجاری سطحی است بطوریکه از14میلیاردمترمکعب نزولات آسمانی سهم تبخیر،تعریق ونفوذ عمقی7/7میلیاردمترمکعب است از3/6 میلیارد متر مکعب باقی مانده 480میلیون ازطریق مجاری زیرزمینی و540میلیون ازطریق مجاری سطحی در امور کشاورزی استفاده میشودوبا احتساب آبهای برگشتی به استان حدود7/7میلیاردمترمکعب بدون استفاده از دسترس استان خارج میشودازلحاظ آب وهو