انتشار اخبار در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه128
جدول4-60: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه128
جدول 4- 61: جدول توصیفی مقایسه میانگین بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی129
جدول4-62: نتایج آزمون T جهت بررسی مقایسه بی طرفی در خبر در 2 شبکه خبر و BBC فارسی129
جدول4-63: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین بی طرفی در خبر در شبکه خبری BBC فارسی و اعتماد مخاطبین به این شبکه130
جدول4-64: توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین بی طرفی در خبر در شبکه خبر و اعتماد مخاطبین به این شبکه130
فهرست نمودارها
نمودار صفحه
نمودار شماره 1 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت78
نمودار شماره 2 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب سن79
نمودار شماره 3 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل80
نمودار شماره 4 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات81
نمودار شماره 5 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبری بی بی سی فارسی82
نمودار شماره 6 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به شبکه خبر83
نمودار شماره 7 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبری بی بی سی فارسی84
نمودار شماره 8 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس واقعیت در شبکه خبر85
نمودار شماره 9 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبری بی بی سی فارسی86
نمودار شماره 10 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب بیان مباحث به صورت روشن و صریح در شبکه خبر87
نمودار شماره 11 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی88
نمودار شماره 12 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سکوت خبری در شبکه خبر89
نمودار شماره 13 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری بی بی سی فارسی90
نمودار شماره 14 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر91
نمودار شماره 15 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبری بی بی سی فارسی از منابع معتبر خبری برای اخبار خود92
نمودار شماره 16 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب استفاده شبکه خبر از منابع معتبر خبری برای اخبار خود93
نمودار شماره 17 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی با مخاطبانشان94
نمودار شماره 18 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط راحت گویندگان شبکه خبر با مخاطبانشان95
نمودار شماره 19 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبری بی بی‌سی فارسی در بیان اخبار96
نمودار شماره 20 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تسلط گویندگان شبکه خبر در بیان اخبار97
نمودار شماره 21 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبری بی بی‌سی فارسی98
نمودار شماره 22 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از برنامه های شبکه خبر99
نمودار شماره 23 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی100
نمودار شماره 24 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از سانسور در مورد مسائل مختلف در شبکه خبر101
نمودار شماره 25 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی102
نمودار شماره 26 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های موافق در یک جریان خبری در شبکه خبر103
نمودار شماره 27 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی104
نمودار شماره 28 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های مخالف در یک جریان خبری در شبکه خبر105
نمودار شماره 29 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی106
نمودار شماره 30 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان انعکاس نظرات گروه های بی طرف در یک جریان خبری در شبکه خبر107
نمودار شماره 31 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی108
نمودار شماره 32 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دعوت از طرفین یک جریان خبری در شبکه خبر109
نمودار شماره 33 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی110
نمودار شماره 34 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان زمان اختصاص یافته برای انعکاس نظرات طرفین جریان در شبکه خبر111
نمودار شماره 35 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی112
نمودار شماره 36 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب همسو بودن پیشینه و تاریخچه یک خبر با جریان خبر در شبکه خبر113
نمودار شماره 37 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب القاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی114
نمودار شماره 38 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسبالقاء کردن تفسیر جدید به مخاطب و تحت الشعاع قرار دادن جریان خبر به واسطه سابقه ارائه شده در شبکه خبر115
نمودار شماره 39 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبری بی بی‌سی فارسی116
نمودار شماره 40 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تصاویر متعدد در گزارش های خبری برای تکمیل خبر در شبکه خبر117
نمودار شماره 41 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبری بی بی‌سی فارسی از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری118
نمودار شماره 42 توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده شبکه خبر از دکور مناسب و رنگ های شاد در استودیوی خبری119
چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر “مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین نسبت به 2 شبکه خبر و (bbc) فارسی” می باشد. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر تهران تشکیل می‌دهند که تعداد آنها ?،???،??? نفر است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. روش کار به این صورت بوده که ابتدا تهران را به پنج منطقه جغرافیایی از نواحی شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم می کنیم. آن گاه از هر منطقه یک ناحیه و از هر ناحیه یک محله و از هر محله چند بلوک را بصورت تصادفی انتخاب می کنیم. در این تحقیق، حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید.
یافته های تحقیق نشان داد که استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی کمتر از شبکه خبر است لذا افرادی که معتقد بودند استفاده از سانسور در شبکه خبری BBC فارسی کم است اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقد بودند استفاده از سانسور در شبکه خبر زیاد است اعتماد کمی به این شبکه داشتند. استفاده از منبع خبری معتبر در شبکه خبری BBCفارسی بیشتر از شبکه خبر است افرادی که معتقدند شبکه خبری BBC فارسی از منبع خبری معتبر استفاده می کند اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقدند شبکه خبر از منبع خبری معتبر استفاده چندانی نمی کند اعتماد کمتری به این شبکه داشتند. صحت خبر در شبکه خبری BBCفارسی بیشتر از شبکه خبر است افرادی که معتقدند اخبار شبکه خبری BBCفارسی دارای صحت خبری است اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقدند اخبار شبکه خبر چندان دارای صحت خبری نیست اعتماد کمتری به این شبکه داشتند. سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری BBCفارسی بیشتر از شبکه خبر است افرادی که معتقدند سرعت انتشار اخبار در شبکه خبری BBC فارسی زیاد است اعتماد بیشتری به این شبکه داشتند و افرادی که معتقدند سرعت انتشار اخبار در شبکه خبر کم است اعتماد کمتری به این شبکه داشتند.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 بیان مساله:
اساساً اهمیت وسایل ارتباطی جدید در توانایی فوق العاده آنها برای انتقال پیام است. تلویزیون های ماهواره ای در حاضر با توجه به گستردگی و نفوذ آنها در جوامع مختلف و همچنین توان بهره گیری از ابزارهای تأثیرگذاری یکی از مهمترین امکان های ارتباطی هستند، به گونه ای که از ماندگاری تمامی شش عنصر پیام (نوشته، تصویر، حرکت، صدا، کلام و