ن بدون عملیات زراعی (zero tillage) می توان به همان نتایجی رسید که از اجرای شخم و عملیات زراعی معمولی حاصل می گردد. بدین ترتیب پژوهشگران طبق آزمایشات مکرر دریافته اند که بستر بذر باید سفت و بستر ریشه حتی الامکان تا مدتی طولانی نرم بماند و حتی در بعضی مواقع عملکرد حاصل بیشتر از آن است که با روش های معمولی، بستر بذر تهیه شده است (تاجبخش و پور میرزا، 1382).
تهیه بستر خوب و انتخاب بذر مناسب در تامین محصول رضایت بخش نقش سازنده دارند تهیه بستر مسطح باعث تامین شرایط مناسب برای جوانه زدن و رشد گیاه جوان می شود اگر بستر بذر ناهموار و کلوخه دار باشد و خلل وفرج بزرگ در خاک زیاد باشند سطح تماس بذر با خاک کم شده و حرکت آب به طرف بذر کند می شود. از طرف دیگر عملیات شخم زیاد باعث از بین رفتن ساختمان خاک شده و خلل و فرج بسیار کوچک در خاک باعث جلوگیری از حرکت مناسب آب و هوا می شود (رستگار، 1384).
1-10-2 احتیاجات کودی:
ذرت به کودهای حیوانی احتیاج زیادی دارد. مقدار مصرفی کود حیوانی 20-40 تن در هکتار می باشد. (کریمی، 1386).عملکرد ذرت بدون مصرف کودهای شیمیایی و دامی حتی امکان پذیر نمی باشد. مقدار N.P.K بستگی به میزان عملکرد دارد (نورمحمدی و همکاران، 1389).
1-10-3 نیاز آبی:
عامل مهم و اختصاصی در ذرت برای تولید حداکثر محصول، تعیین میزان نیاز آبی گیاه است. پژوهش های انجام گرفته در دهه های اخیر مشخص کرده است که ذرت در میان گروه گیاهان قرار گرفته است که مقدار تقریباً کمی آب را جهت تولید یک واحد ماده خشک از دست میدهد. مرحله زایشی (ظهور گل تاجی، تشکیل و پرشدن دانه) مرحله بحرانی ذرت نسبت به رطوبت است و کمبود آب متقارن با ظهور گل تاجی باعث تاخیر در ظهور آن می شود (نورمحمدی و همکاران، 1389).
رطوبت بیش از حد به طور غیر مستقیم نیز روی رشد محصول اثر می گذارد در این شرایط ازت موجود در خاک یا به ازت آمونیاکی تبدیل شده و یا شسته شده و از دسترس گیاه خارج می گردد لذا ممکن است همان قدری که گیاه فقدان اکسیژن رنج برده و صدمه می بیند، از کمبود ازت نیز صدمه ببیند (میرهادی،1380).
کمبود رطوبت خاک که سبب پژمرده شدن ذرت برای 2-1 روز در زمان گل کردن گردد منجر به کاهش 22 درصد محصول و پژمردگی 8-6 روزه منجر به کاهش 50 درصد محصول می گردد. باید دانست که آبیاری بعدی جبران خسارت محصول را نخواهد کرد (کریمی، 1386).
1-10-4 تناوب زراعی: