مقاله درباره مقولات، کدهای، مصاحبه‌ی، کلیدی، باز،، نکات

یم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد ششم (F)181
جدول4-21: شکل‌گیری مقوله از مفاهیم مصاحبه F182
جدول4-22: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه F183
جدول 4-23: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد G184
جدول 4-24: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد هفتم (G)189
جدول4-25: شکل‌گیری مقوله از مفاهیم مصاحبه G191
جدول4-26: تکمیل مقوله اول از مفاهیم مصاحبه G191
جدول 4-27: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد H192
جدول 4-28: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد هشتم (H)194
جدول4-29: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه H194
جدول 4-30: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J195
جدول 4-31: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد نهم (I)200
جدول4-32: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه I201
جدول 4-33: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J203
جدول 4-34: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد دهم (J)210
جدول4-35: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه J212
جدول 4-36: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد K213
جدول 4-37: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد یازدهم (K)217
جدول4-38: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه K219
جدول 4-39: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد L220
جدول 4-40: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد دوازدهم (L)223
جدول4-41: تکمیل مقوله از مفاهیم مصاحبه L224
جدول 4-42: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد M225
جدول 4-43: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد سیزدهم (M)231
جدول 4-44: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه M233
جدول 4-45: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد N236
جدول 4-46: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد چهاردهم (N)239
جدول4-47: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه N240
جدول 4-48: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد O241
جدول 4-49: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد پانزدهم (O)243
جدول 4-50: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد P244
جدول 4-51: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد شانزدهم (P)246
جدول 4-52: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد Q247
جدول 4-53: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد هفدهم (Q)249
جدول 4-54: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد R251
جدول 4-55: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد هیجدهم (R)253

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره 4-56: فرآیند ظهور مفاهیم و مقولات تا مرز کفایت نظری254
جدول 4-57: عناوین مقولات (فرعی) ظهور یافته در جریان تحقیق257
جدول 4-58: ارتباط میان مقولات اصلی و مقولات فرعی262
جدول شماره 4-59: پاسخ به سؤال فرعی نخست265
جدول شماره 4-60: پاسخ به سؤال فرعی دوم266
جدول شماره 4-61: بازیگران مؤثر خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی کشور267
جدول شماره 4-62: پاسخ به سؤال فرعی سوم268
جدول شماره 4-63: انواع دسته‌بندی مسائل زیست‌محیطی کشور269
جدول شماره 4-64: پاسخ به سؤال فرعی چهارم270
جدول شماره 4-65: عناوین دقیق‌تر اسناد بالادستی حاکم بر تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی271
جدول شماره 5-1: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک “بافت توسعه پایدار”277
جدول شماره 5-2: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک “دوگانگی‌های متناقض‌نما”281
جدول شماره 5-3: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک “هنجارهای بنیادین”288
جدول شماره 5-4: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک “الگوی تدریجی‌گرایی متعالی”295
جدول شماره 5-5: دسته‌بندی قضایا و زیرقضایای شکل گرفته در فرآیند “کدگذاری انتخابی”300
جدول شماره 5-6: تفکیک قضایا و زیرقضایای تئوریک تحقیق بر حسب داده‌ها و منابع شکل دهنده300
جدول شماره 5-7: نوآوری‌های پژوهش در سطح “مفهوم‌سازی” حاصل از “کدگذاری باز”305
جدول شماره 5-8: نوآوری پژوهش در سطح “مقوله‌بندی” مفاهیم306
جدول شماره 5-9: نوآوری پژوهش در سطح خلق قضایای تئوریک (نظریه‌پردازی)309
جدول شماره 5-10: مفاهیم ناظر به فرصت‌های آتی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی310
جدول شماره 5-11: مفاهیم ناظر به آسیب‌های موجود تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی312
فصل اول: طر ح و کلیات تحقیق
مقدّمه
یکی از وظایف پژوهشگران علوم مدیریتی، رصد مشکلات جامعه به صورت عینی به منظور حلّ مسائل دنیای واقع و ارائه “راه حل”‌های متناسب به مدیران و سیاستگذران جهت حلّ آن مسائل است. اتفاقاً چنین هدفی به طور خاص در علوم خط مشی‌گذاری عمومی (سیاستگذاری عمومی) دنبال می‌شود. به طور ساده می‌توان گفت سیاست یا خط مشی عمومی اصول و موازینی است که بوسیله مراجع ذیربط در هر جامعه وضع شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیتهای جامعه را رهبری می‌کند. یکی از این اقدامات مهمّ عرصه اجتماعی، مباحث مربوط به مسائل، نیازها و راه‌حل‌های محیط زیستی که آحاد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
موضوع خط مشی‌گذاری یا سیاست‌گذاری زیست محیطی از موضوعات اساسی مورد بحث در ادبیات خط مشی‌گذاری عمومی محسوب می‌شود. این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر (پس از دهه 1970 میلادی) و گسترش بحران‌های زیست محیطی در سرتاسر جهان بیش از پیش مورد توجه دولتمردان کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. از سوی دیگر پژوهشگر معتقد است موضوعات “نظریِ محض” در حوزه خط مشی‌گذاری عمومی مطابق با محتوا و ماهیت این رشته- که ماهیتی کاربردی و مسئله محور دارد- دارای اولویت نبوده و پرداختن به موضوعات و “مسائل عمومیِ” کشور، کاربردی شدن مطالعات عرصه خط مشی‌گذاری عمومی را موجب خواهد شد.
رساله حاضر مشابه عموم رساله‌های دکتری رشته مدیریت در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل نخست کلیات تحقیق شامل مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف و سوالات تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی و واژه های عملیاتی تحقیق تشریح می شوند. البته کلیاتی در مورد روش تحقیق نیز ذکر شده که شرح بیشتر آن در فصل سوم ارائه خواهد شد. هدف نگارنده از نگارش فصل حاضر، ارائه شمای کلی پژوهش و مشخص کردن چارچوب، نقشه راه و اصول کلی تحقیق می باشد.
1-1- بیان مسئله
مرور اخبار دهه 1980 میلادی درباره محیط زیست کاملاً هشدار دهنده است. در طی این دهه جامعه علمی جهانی به صورت متوالی و پی در پی اقدام به انتشار مطالب جدیدی نمودند که حاکی از وجود مسائل عمده زیست محیطی در سطح جهان بوده است. انعکاس مسائل زیست محیطی در این سطح برای بسیاری غیرمنتظره بود. (Shafritz, 2008, p228) در حال حاضر جریان‌هایی در سراسر جهان وجود دارند که خطری جدّی برای محیط زیست به شمار می‌آیند. برخی از مهمترین این جریان‌ها به اختصار عبارتند از: (زاهدی، 1389، ص 9-8)
* روند فزآینده رشد جمعیت: با در نظر گرفتن نرخ رشد کنونی جمعیت در نقاط مختلف جهان، تا پایان قرن بیست و یکم جمعیت جهان احتمالاً به حدود چهارده میلیارد نفر خواهد رسید.
* بی‌ثباتی و آلودگی شدید کره زمین: خطرهای ناشی از تأثیرات گازهای گلخانه‌ای، از دست دادن لایه اُزن، باران‌های اسیدی و آلودگی‌های شیمیایی، جملگی سبب آلودگی شدید کره خاکی شده‌اند.
* کاهش قدرت زایندگی خاک به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی: هم اکنون، زمین در مقابل کودهای شیمیایی، کمتر واکنش مساعد نشان می‌دهد و دیگر نخواهد توانست به تقاضای روزافزون انسان‌ها برای مواد غذایی که ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت است پاسخ دهد.
* روند کاهشی ذخیره آب‌های زیرزمینی و ذخایر غذایی اقیانوس‌ها: کمبود آب و مواد غذایی فاجعه‌ای است که بشر را تهدید می‌کند؛ ضمن آنکه بیش از یک پنجم جمعیت جهان زیر خط فقر قرار دارند.
برای کاهش این نگرانی که بسیار بجا و به مورد است، ضرورت خط مشی‌گذاری زیربنایی دولتمردان کشورها برای بهبود مسائل زیست‌محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار احساس می‌شود. فارغ از وضعیت بحرانی زیست‌محیطی در عرصه جهانی، وضعیت کنونی محیط زیست کشور نیز مطابق با شاخص‌های جهانی غیرمطلوب و بعضاً خطر آفرین گزارش شده است. اعلام شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی سال 2012 که از سوی دانشگاه ییل1 منتشر شد، نشان داد که هشدارهای کارشناسان محیط زیست را باید جدّی گرفت. بر