ح خاک LFA تحت نظر موسسه55CSIRO و دانشگاههای کوئینزلند و وسترن استرالیا56 با هدایت تونگ وی و هیندلی انجام پذیرفت. در این پروژه 9 منطقه مطالعاتی در استرالیا انتخاب شدند و در هر یک از آنها صحت شاخص های پایداری خاک، چرخه عناصر و پایداری خاک مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی صحت شاخص های فوق میزان تبعیت آنها از مقادیر اندازه گیری شده هر یک از شاخص ها در همان مناطق با استفاده از روابط رگرسیونی آزمون شد. در بخش شاخص پایداری خاک، مقادیر اندازه گیری شده شامل اندازه گیری پایداری خاکدانه ها57 بود. بدین منظور از روش 58MWD (شانی و سوییفت59، 1984) استفاده گردید. در بخش شاخص نفوذپذیری، مقدار اندازه شده شامل اندازه گیری نفوذپذیری خاک بود. بدین منظور از روش صفحه اندازه گیری کننده60 (پروکس و وایت، 1988) استفاده گردید. در بخش شاخص چرخه عناصر مقادیر اندازه گیری شده شامل کربن آلی خاک (لکو61، 2000)، نیتروژن معدنی شده خاک و میزان دی اکسید کربن آزاد شده از سطح خاک62 بودند.