های صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار 4-17) فراوانی تصادفات بر حسب چگونگی خطکشی جاده127
نمودار 4- 18) فراوانی تصادفات بر حسب نوع شانه جاده128
نمودار4-19) فراوانی تصادفات بر حسب میزان عرض جاده128
نمودار 4-20) فراوانی تصادفات بر حسب نقص خودرو129
نمودار 4-21) فراوانی تصادفات بر حسب علت وقوع آن131
نمودار 4-22) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خودرو و ماه وقوع تصادف132
نمودار 4-23) فراوانی تصادفات بر حسب نوع خودرو و زمان تصادف133
نمودار 4- 24) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف134
نمودار 4-25) فراوانی تصادفات بر حسب نحوه و زمان تصادف135
نمودار 4-26) فراوانی تصادفات بر حسب نقص راه و زمان تصادف136
نمودار 4-27) فراوانی تصادفات بر حسب وضعیت هندسی راه137
نمودار 4-28) فراوانی نسبی تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب وضعیت علایم راه138
نمودار 4-29) فراوانی نسبی تصادفات و درصد مورد انتظار بر حسب نوع شانه راه139

  • 2