یه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………. 103
3-38- بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……………… 103
3-39- پلان عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع ……………………………………………………… 107
3-40- نمای عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………………………………………………….. 107
3-41- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………… 108
3-42- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………… 108
3-43- خیز عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع، در اثر بارهای مرده …………………………………………………….. 108
3-44- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………………….. 108
3-45- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع ………. 109
3-46- خیز عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع، در اثر بارهای متحرک ………………………………………………… 109
3-47- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع ……………….. 109
3-48- محل بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع ……………………………………. 110
3-49- خیز نهایی عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………………………………………………………………………… 110
3-50- بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع …………………………………………….. 110
3-51- پلان عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده …………… 112
3-52- نمای عرشه پل به صورت سازه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………….. 112
3-53- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-54- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-55- خیز عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهای مرده …………. 113
3-56- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-57- محل بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
3-58- خیز عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده، در اثر بارهای متحرک ……. 114
3-59- بیشترین مقدار خیز ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
3-60- محل بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
3-61- خیز نهایی عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده ……………………………….. 115
3-62- بیشترین مقدار خیز نهایی در عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابه جا شده …. 115
3-63- تصویر سه بعدی از دیاگرام نیروهای محوری ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
3-64- نمایی از دیاگرام نیروهای محوری ناشی از بارهای مرده در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
3-65- محل بیشترین نیروی محوری کششی ناشی از بارهای مرده در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
3-66- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری کششی ناشی از بارهای مرده در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
3-67- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری کششی ناشی از بارهای مرده در لایه فوقانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
3-68- محل بیشترین نیروی محوری فشاری ناشی از بارهای مرده در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
3-69- دیاگرام بیشترین نیروهای محوری فشاری ناشی از بارهای مرده در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-70- بیشترین مقدار دیاگرام نیروهای محوری فشاری ناشی از بارهای مرده در لایه تحتانی عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
3-71- تصویر سه بعدی از دیاگرام نیروهای محوری ناشی از بارهای متحرک در عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابه جا شد