زیابی سیلیس………………………………………………………………………….99
4-8 بهینه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
فصل پنجم………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………..102
نتایح و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………….103
5-2 نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………..103
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
فهرست شکلها
عنوان…………………………………………………………………………..صفحه
شکل1-1 دیاگرام پوربه منگنز ……………………………………………………………………………………………………………………..6
شکل1-2 طرح شماتیک یک گرهک همبرگری شکل…………………………………………………………………………………13
شکل1-3 نحوهی توزیع ذخایر منگنز در دنیا………………………………………………………………………………………………..17
شکل2-1 فلوشیت فرآیند بازیابی منگنز با استفاده از محلول لیچ……………………………………………………………….28
شکل2-2 اثر مقدارSO2 بر بازیابی فلزات در کانه با عیار متوسط………………………………………………………………31
شکل2-3 اثر مقدارSO2 بر بازیابی فلزات در کانه پر عیار………………………………………………………………………….31
شکل2-4 اثر مقدارSO2 بر بازیابی فلزات در کانه کم عیار…………………………………………………………………………31
شکل 2-5 اندرکنش متغیرها بر بازیابی منگنز……………………………………………………………………………………………..33
شکل2-6 تاثیر غلظتهای مختلف اسیدنیتریک…………………………………………………………………………………………..34
شکل2-7 تاثیر غلظتهای مختلف اسیداکسالیک…………………………………………………………………………………………34
شکل2-8 تاثیر مقدار کاهنده بر نرخ لیچینگ منگنز…………………………………………………………………………………….35
شکل2-9 اثر غلظت ملاس نیشکر بر بازیابی…………………………………………………………………………………………………..37
شکل2-10 اثر غلظت اسیدسولفوریک بر بازیابی منگنز………………………………………………………………………………….38
شکل2-11 اثر نسبت وزنی کانسنگ به کاهنده بر بازیابی منگنز……………………………………………………………………38
شکل2-12 بازیابی منگنز بر حسب زمان در دماهای مختلف………………………………………………………………………….38
شکل2-13 اثر غلظت اسیدسولفوریک بر بازیابی منگنز…………………………………………………………………………………..41
شکل2-14 اثر غلظت هیدروژنپراکسید بر بازیابی منگنز………………………………………………………………………………..41
شکل2-15 اثر غلظت کاهندههای متفاوت بر بازیابی منگنز…………………………………………………………………………….42
شکل2-16 اثر غلظت اسیدسولفوریک بر بازیابی منگنز…………………………………………………………………………………..42
شکل2-17 اثر غلظت اسیدهیدروکلریک بر بازیابی منگنز……………………………………………………………………………….43
شکل2-18 اثر غلظت هیدروژنپراکسید بر بازیابی منگنز……………………………………………………………………………….43
شکل2-19 بلوک دیاگرام تولید هیدرومتالورژیکی از محصولات فعال و غیرفعال……………………………………………..44
شکل2-20 تاثیر غلظت اسیدنیتریک بر بازیابی عناصر موجود در کانسنگ………………………………………………………45
شکل2-21 تاثیر غلظت ملاس بر بازیابی عناصر موجود در کانسنگ………………………………………………………………..45
شکل2-22 تاثیر دما بر بازیابی عناصر موجود در کانسنگ………………………………………………………………………………..45
شکل2-23 فلوشیت بازیابی منگنز و حذف آهن از محلول لیچ………………………………………………………………………..48
شکل2-24 دیاگرام Eh-pH برای سیستم منگنز-آهن-گوگرد………………………………………………………………………49
شکل3-1 طیف EDX مربوط به کانی منگنزدار……………………………………………………………………………………………..55
شکل3-2 طیف EDX مربوط به کانی حاوی منگنز-سیلیس-کلسیم……………………………………………………………56
شکل3-3 منحنی توزیع دانهبندی نمونه کانسنگ منگنز………………………………………………………………………………….58
شکل3-4 منحنی مربوط به توزیع تجمعی منگنز، آهن و سیلیس……………………………………………………………………58
شکل3-5 منحنی مربوط به عیار منگنز، آهن و سیلیس……………………………………………………………………………………58
شکل3-6 نمودار مراحل اجرای آزمایشهای پرعیارسازی………………………………………………………………………………….60
شکل3-7 نحوه ترکیب ذرات جامد……………………………………………………………………………………………………………………..63
شکل3-8 واکنش ذره جامد با سیال اطراف آن طبق مدل هسته انقباظی………………………………………………………..64
شکل3-9 پارامترهای محدودکننده نرخ واکنش در مدل هسته انقباظی…………………………………………………………..65
شکل4-1 نمودار بازیابی منگنز بر حسب زمان…………………………………………………………………………………………………..85
شکل4-2 نمودار تعیین عامل کنترل لیچینگ نفوذ…………………………………………………………………………………………..86
شکل4-3 نمودار آرنیوس…………………………………………………………………………………………………………………………………….87
شکل4-4 اثر پارامترهای عملیاتی بر بازیابی منگنز……………………………………………………………………………………………92
شکل4-5 نمودار کنتوری اثر متقابل درصدجامد و دما بر بازیابی منگنز…………………………………………………………..93
شکل4-6 نمودار کنتوری درصدجامد و اسیدسولفوریک بر بازیابی