ا کالا
با تمایل به خرید ناگهانی یک کالای خاص ارتباط دارد و همچنین با رفتار خرید ناگهانی رابطه مثبتی دارد )جونز و همکاران، 2003).