ری و جدید بودن تحقیق چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
با توجه به این که پژوهشی به طور مستقل و انحصاری به بررسی تاثیر سکوت در قراردادهای لازم و جایز و آثار آن نپرداخته است هم چنین ضرورت کشف اراده طرفین در صورت سکوت یکی از طرفین که در خیلی از موارد مورد مراجعات دادگاه ها قرار می گیرد و بررسی دقیق این موضوع و راهکارهای و نواقص حقوقی آن مورد تحلیل و پژوهش قرار می گیرد.
امضا استاد راهنما
11- روش کار
الف: نوع روش تحقیق:
(پیمایشی، کتابخانه‌ای)
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد.
ب: روش گردآوری اطلاعات
(میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.
ج: ابزار گردآوری اطلاعات
(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره):
ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری می باشد.
د: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
12- جدول زمان‌بندی
(جدول زمان‌بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی)
از تاریختا تاریخمطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری اطلاعاتتجزیه و تحلیل داده‌ها نتیجه‌گیری و نگارش پایان‌نامهتاریخ دفاع نهایی طول مدت اجرای تحقیق:
13- فهرست منابع و مآخذ
کتاب: نام و نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
مقاله: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه
1-حسن امامی،حقوق مدنی،جلد دوم،نشر اسلامیه،1379.
2-حسن عمید،فرهنگ عمید،جلد دوازدهم،انتشارات جاویدان،1354.
3-سید حسن صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،نشر میزان،1385.
4-سید مرتضی قاسم زاده،اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی،انتشارات دادگستر،1387
5-محمد معین،فرهنگ فارسی معین،جلد چهاردهم،انتشارات معین،1387.
6-محمدرضا قنبری،مجموعه مقالات حقوقی،انتشارات گنج دانش،1372.
7-مسعود انصاری،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد دوم،چاپ سوم،انتشارات جنگل،1388.
8-مهدی شهیدی،تشکیل قراردادها و تعهدات،جلد چهارم،انتشارات مجد،1384.
9-ناصر کاتوزیان،عقود معین،جلد دوم،شرکت سهامی انتشار،1386.
10-ناصر کاتوزیان،عقود معین،جلد سوم،شرکت سهامی انتشار،1385.
11-ناصر کاتوزیان،عقود معین،جلدچهارم،شرکت سهامی انتشار،1384.
12-ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول،شرکت سهامی انتشار با همکاری برنا،1387.
14- هزینه‌های تحقیق پایان نامه

الف- منابع تأمین بودجه پایان نامه و میزان هر یک
(ریالی، ارزی، تجهیزاتی و غیره)
ردیفنام مؤسسهبودجه ریالیبودجه ارزیتجهیزات و تسهیلاتجمع
ب- هزینه‌های پایان‌نامه
ب-1- هزینه‌های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئولیتتعداد افرادکل ساعات کار برای طرححق‌الزحمه در ساعتجمعجمع هزینه‌های تخمینی به ریال
ب-2- هزینه‌های مواد و وسایل (وسایلی که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شوند)
نام ماده یا وسیلهمقدار مورد نیازمصرفی
غیر مصرفیساخت داخل یاخارجشرکت سازندهقیمت واحدقیمت کلریالیارزیریالیارزیجمع هزینه‌های مواد و وسایل به ریال
ب-3- هزینه‌های متفرقه
ردیفشرح هزینه هاریالیارزیمعادل ریالی بودجه ارزیکل هزینه به ریال1هزینه تایپ2هزینهتکثیر3هزینه صحافی4هزینه عکس واسلاید5هزینهطراحی ،خطاطی نقاشی ، کارتو گرافی6هزینهه خدمات کامپیوتری7هزینه های دیگرجمع
جمع کل هزینه ها
ردیفنوع هزینهریالیارزیهزینه کل به ریال1234جمع کل
15- تأیید طرح تحقیق توسط اساتید راهنما و مشاور
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:تاریخامضانام و نام خانوادگی استاد مشاور:تاریخامضانام و نام خانوادگی استاد مشاور:تاریخامضا
1 تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید.
2 تحقیق نظری نوعی پژوهش بنیادی است و از روش‌های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود.
3 تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل.
4 تحقیق علمی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می‌شود.

  • 2