اهماهنگ:اینجا با استفاده از فرمول الف به طور مجزا برای هر قسط سود محاسبه و مجموع این سودها، سود فروش اقساطی را تشکیل می دهد.7 که معمولاًدر فروش اقساطی مسکن، باز پرداخت اقساط گاهی بصورت ناهماهنگ یا همان ترکیب پلکانی و ساده است و گاه به صورت ساده محض است که همان قسمت(ب)است.
مراد از باز پرداخت ناهماهنگ یا پلکانی ساده این است که مثلاً اگر مبلغ کل اقساط یک میلیون ریال باشد، قسط ماهیانه اول پنجاه هزار تومان و قسط ماهیانه دوم چهارصد هزار ریال و قسط ماهیانه سوم یکصد هزار ریال می باشد .بر فرض که وام به صورت اقساط سه ماهه باشد.
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی
در نظام بانکداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی فروش اقساطی مرابحه ای از نوع سفارشی به اشکال زیر رایج است: