ر تیمارها بر نیتروژن برگ……………….74
4-1-13- اثر تیمارها بر فسفر برگ………………..76
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………79
5-1- تجزیه واریانس دادهها…………….80
5-2- اثر بستر کشت بر شاخصهای رشد گیاه……………………………………………………………………………………………..80
5-3- اثر متقابل بستر کشت و دور آبیاری بر شاخصهای رشد گیاه………………………………………………………………..82
5-4- اثر تیمارها بر کلروفیل و غلظت نیتروژن و فسفر برگ………………………………………………………………………….83
5-5- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………84
5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1- محدوده زمانی بحرانی برای رطوبت کافی خاک‌های زیتون……………….17
جدول3-1- برخی از اطلاعات هواشناسی منطقه اجرای آزمایش………………46
جدول3-2- برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش……………………………………..47
جدول3-3- مشخصات تیمارهای خاک………………………………………………………………………………………………………..48
جدول3-3- مشخصات تیمارهای خاک………………………………………………………………………………………………………..49
جدول4-1- تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی تحت تیمار بسترهای کاشت و دور آبیاری…………………………….. 56
جدول4-2- تجزیه واریانس صفات موردارزیابی تحت تیماربسترهای کاشت ودور آبیاری………………………………. 57
جدول ضمیمه 1- اثر بسترهای مختلف کاشت بر ارتفاع ساقه، طول ریشه و کلروفیل برگ………………………………..87
جدول ضمیمه 2- اثر بسترهای مختلف کاشت بر شاخه جانبی، قطر ساقه، وزن تر ساقه…………………………………..88
جدول ضمیمه 3- اثر بسترهای مختلف کاشت بر وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه………………..89
جدول ضمیمه 4- اثر بسترهای مختلف کاشت بر وزن تر برگ، وزن خشک برگ، نیتروژن……………………………….90
جدول ضمیمه 5- اثر بسترهای مختلف کاشت بر نیتروژن…………………………………………………………………………….91
جدول ضمیمه 6- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دورآبیاری به روش LSD در سطح احتمال 5%…………..92
جدول ضمیمه 7- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%……….. 93
جدول ضمیمه 8- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%…………..94
جدول ضمیمه9- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%…………..95

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- میوه رقم مانزانیلا……………………………………………………………………………………………………………………… 6
شکل1-2- درخت مانزانیلا…………………………………………………………………………………………………………………………. 6
شکل 1-3- گل آذین زیتون………………………………………………………………………………………………………………………… 8
شکل 1-4- شکل ساختاری زئولیت…………………………………………………………………………………………………………….23
شکل 4-1- اثر بسترهای کاشت بر ارتفاع ساقه اصلی………………53
شکل 4-2- اثر دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی…………………….54
شکل 4-3- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی……………………..55
شکل 4-4- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر طول ریشه…………………….58
شکل 4-5- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر طول ریشه………………………59
شکل 4-6- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر کلروفیل………………………60
شکل 4-7- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر کلروفیل……………………….60
شکل 4-8- اثر متقابل سطوح مختلف بسترهای کاشت بر تعداد شاخه جانبی……………………..62
شکل 4-9- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر تعداد شاخه جانبی……………………..62
شکل 4-10- اثرسطوح مختلف بسترهای کاشت بر قطر ساقه…………………….63
شکل 4-11- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر قطر ساقه……………………..64
شکل 4-12- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر ساقه…………………….64
شکل 4-13- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر ساقه……………………..65
شکل 4-14- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک ساقه……………………..65
شکل 4-15- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن خشک ساقه………………………66
شکل 4-16- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر ریشه………………………67
شکل 4-17- اثرمقادیر مختلف دور آبیاری بر وزن تر ریشه…………………..67
شکل 4-18- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک ریشه………………………68
شکل 4-19- اثرسطوح مختلف دور آبیاری بر وزن خشک ریشه…………………..69
شکل 4-20- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر وزن خشک ریشه…………………..69
شکل 4-21- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر برگ………………….71
شکل 4-22- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر برگ………………….71
شکل 4-23- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ…………………73
شکل 4-24- اثر سطوح مختلف آبیاری بر وزن خشک برگ……………….73
شکل 4-25- اثر متقابل بستر های کاشت و دور آبیاری بر وزن خشک برگ……………….74
شکل 4-26- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر نیتروژن برگ……………….75
شکل 4-27- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر نیتروژن برگ…………………76
شکل 4-28- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر نیتروژن………………..76
شکل 4-29- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر فسفر برگ………………..77
شکل 4-30- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر فسفر برگ………………..78

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چکیده
تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان درمناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالیهای اخیر، روشهای متفاوتی را در مصرف بهینه آبی میطلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذبهای طبیعی و مصنوعی بر قابلیت