اسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود. این قانون برای کودکان و نوجوانان نقطه عطفی است.
طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد. و طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.
همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است که در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.ماده 499 هم آمده که اپر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

سوال اصلی:

ابعاد تحولات کیفری در قانون مجازات جدید کدامند؟

سوالات فرعی:
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف مجازات های بازدارنده تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در چهار دسته 1)حدود، 2)دیات، 3)قصاص و 4)تعزیرات تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییرات عمده در تکرار جرم تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص عدول از اصل “جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست” تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ارایه معیار واحد برای جنون تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص ادله اثبات دعوا تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص درجه‌بندی مجازات‌های مقرر در قوانین ثابت تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص برخی تغییرات در موضوع حدود تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حل ابهام در حد زنای غیر محصنه تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف لفظی ارتداد و رجم تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص صدور جواز اضافه کردن مجازات تعزیری به حدود تحول کیفری است؟
آیا قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص برخی تغییرات در قصاص و دیات تحول کیفری است؟
مبحث دوم: اهمیت، اهداف و فرضیه
با استناد به این که قانون تغییرات بسیاری داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط تا الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال. همچنین قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگان ها ایجاد کند. در مجموع 200 ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است ابعاد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر را حمایت می کند.
از آنجا که با تصویب قانون جدید، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 منسوخ خواهد شد اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 که به تعزیرات اختصاص دارد به قوت خود باقی است.در قانون جدید، مجازات به چهار دسته شامل: حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده و مجازات های بازدارنده حذف شده است.تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه را از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است.از آنجا که تا کنون هیچ پژوهشی به طور کامل و گسترده به تمام ابعاد تغییری تمرکزی نشان نداده بلکه تنها یک بعدی با این مساله مهم برخورد کرده است ،این پژوهش جنبه جدید بودن و نوآوری درانتخاب و بررسی موضوع پژوهش را برجسته ساخته است.

هدف آرمانی:
بررسی تحولات کیفری در قانون مجازات جدید

هدف کلی:
تشریح جزئیات تحولات کیفری در قانون مجازات جدید

اهداف ویژه:
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص حذف مجازات های بازدارنده .
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی.
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در چهار دسته 1)حدود، 2)دیات، 3)قصاص و 4)تعزیرات .