بب پایداری حالتهای اکسایش غیر معمول یون فلزات واسطه از طریق کپسوله کردن آنها شود]24[ .
در لیگاندهای بزرگ حلقه اندازه حفره نشان دهنده پارامترهائی است که سبب افزایش توانائی تشخیص گونه های باردار و خنثی می شود، در حالی که در سیستم های بزرگ زنجیر بهترین و جالبترین خصوصیت افزایش انعطاف پذیری آنها است. این لیگاندها به طور عمده در کمپلکس به صورت 1:1 طراحی می شوند. گسترش روزافزون این دسته از لیگاندها سبب شده است که از آنها برای درک بهتر خواص فیزیکی و شیمیائی تعداد بیشتری از یونهای مجاور از طریق شبیه سازی استفاده شود. ]25،27[
تلاش برای ساخت سیستمهای آزمایشگاهی که خواص کاتالیستی آنزیمها را دارا باشند باعث توجه به لیگاندهائی شده است که اندازه و ظرفیت آنها برای تشکیل کمپلکسهای میزبان- میهمان مناسب باشد. این کمپلکسها نخستین مدل از مدلهای آنزیمی می با شند. ]28،29[
در کمپلکسهای دو هسته ای حاصل از بازهای شیف مناسب، زمانی که دو مرکز فلزی پارامغناطیس باشند این دو

1-Schif1f base

مرکز فلزی از طریق اتمهای دهنده لیگاند و حلقه می توانند کوپلاژ فرومغناطیس یا آنتی فرومغناطیس داشته باشند. با تغییر نوع لیگاند فاصله بین دو حلقه و فاصله بین دو مرکز پارامغناطیس تغییر می کند ومی توان برهمکنش مغناطیسی دو مرکز را مقایسه نمود و برهمکنش فرومغناطیس را مشاهده کرد. این گونه کمپلکسها با واحدهای ساختاری ویژه خود کاندیدای مناسبی برای ساخت آهن رباهای مولکولی می باشند. ]27،30،34[
خواص ویژه بازهای شیف که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است عبارتند از: ]49[
1-این لیگاندها از طریق یک واکنش خودتراکمی ساده از مواد اولیه ای که به آسانی در دسترس قرار می گیرد تهیه می شوند.
2-به طور معمول دارای گروههای مختلف نظیر((O,S,N,P,…. و کاندیدای مناسبی برای پیوند با یونهای فلزی هستند. در نتیجه امکان تشکیل کمپلکسهای مدل برای سیستمهای بیولوژیکی را فراهم می سازد.
3-با استفاده از اثر تمپلت به صورت مستقیم می توان کمپلکس طراحی شده را سنتز کرد.
4-با استفاده از لیگاندها یی که دارای گروههای ایمینی با زنجیره و گروههای دهنده مناسب هستند، می توان کمپلکسهای ویژه ای نظیر مشتقهای مارپیچی آنها را سنتز کرد.
5-از طریق نشاندن آنها بر روی سطح پایه نظیر سیلیکا می توان خواص کاتالیتیکی سطح را بهبود بخشید.
6-کاندیدای مناسبی برای شناسائی یونهای فلزی متفاوت می باشند.
از این دسته لیگاندها خانواده Sal بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. این گروه از لیگاندها از واکنش مشتقات سالسیل آلدئید با انواع آمینهای دو دندانه یا سه دندانه و یا بیشتر حاصل می شوند ]59[ نمونه هائی از این گروه لیگاندها در زیر نشان داده شده است:

ترکیبهای گوناگونی بر پایه لیگاندهای باز شیف 4و5 دندانه و فلزات گروههای اصلی و واسطه سنتز شده است.از کاربردهای در خور توجه این گروه از ترکیبات که بسیار مورد توجه است گزینش پذیر بودن آنها نسبت به برخی از کاتیونها و آنیونهائی است که وجود آنها در محیط مضر است. خواص و فعالیتهای یک گونه کمپلکس بطور عمده تحت تاثیر فلز مرکزی و ساختاری که توسط لیگاند به آن تحمیل می شود قرار می گیرد. به این مفهوم که اگر چه الکترونگاتیوی, حجم, الکترونخواهی، و دیگر خصوصیات فلز مرکزی توصیف کننده بسیاری از خصوصیات یک ترکیب کمپلکس هستند اما تعدادی از خصوصیات جزئی و بسیار مهم دیگر، از ساختار فضائی و حالتهای الکترونی که خود ناشی از خصوصیات فضائی لیگاند و خواص فلز مرکزی می باشند ناشی می شود. در حقیقت ریشه بروز تاثیر عوامل ساختاری در یک خا صیت ویژه یک ترکیب کمپلکس را باید در اولین گام در تغییرات ساختاری جستجو کرد.] 58[
1-5- بررسی اثرات فضا الکترونی بر روی خواص کمپلکسهای باز شیف زنجیری:
بازشیفهای 4 دندانه ای که از واکنش دو مول سالسیل آلدئید و یک مول آمین دو و یا سه دندانه تهیه می شوند در چند دهه اخیر شناخته شده اند. این لیگاندها زمانی که دو پروتون خود را از دست می دهند با فلزات دو ظرفیتی کمپلکسهای خنثی تشکیل می دهند. .] 36[