کت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق بررسی و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی تحقیق محاسبه و مقایسه خواهند شد. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند از جمله شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان استفاده می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری این پژوهش استفاده نگردید.
1-5 بیان موضوع تحقیق :
1-6 فرضیه اصلی:
میانگین بهای تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق در نیروگاه ها با مولد های تولید سیکل ترکــیبی، گـــازی، بخـــاری و بادی با یکدیگر متفاوت می باشد.
1-8 روش جمع آوری اطلاعات
-مطالعه اسناد مدارک شامل :
1- مطالعه اسناد و مدارک موجود
2- صورتهای مالی شرکتهای مدیریت تولید برق
پس از جمع آوری اطلاعات، قیمت تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی هر یک ازروش های تولید در طول دوره مورد بررسی، محاسبه می شود سپس برای استنباط آماری اقدام به محاسبه میانگین و انحراف معیار نمونه آماری نموده و برای آزمون تحقیق ازآنجائی که فقط یک عامل یعنی (شیوه تولید)را عامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته (بهای تمام شده تولید برق) مورد بررسی قرار می دهد به شیوه پارامتری از تحلیل واریانس یک عامله ANOVA استفاده و برای آزمون پیش فرض های تحلیل واریانس از آزمون Kolmogorov-Smirnov و جهت آزمودن برابری واریانس از آماره levene استفاده شده و درصورت عدم احراز پیش شرط های آنالیز واریانس با شیوه ناپارامتری Man – Whitney U به محاسبه داده ها ادامه داده می شود. تمامی محاسبات توسط نرم افزار های Excel و Spss انجام گرفت. مدل های مورد استفاده به شرح زیر است:
مدل نظری تحقیق
متغیر مستقل متغیر وابسته
1-9 مدلهای آماری تحلیل واریانس یک عامله
Yij=µ+?i +?ij i=1,2,3,….k j=1,2,3,….k
که در آن Yij متغیر وابسته گروه i- ام ومشاهده j- ام، ?i اثر سطح i- ام متغیر مستقل و ?ijخطا می باشد.
میانگین (Mean)
واریانس =
انحراف معیار
آزمون t با دو نمونه مستقل برای واریانس های برابر
که در آن s2 برابر است با:
1-10تحلیل واریانس
تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مولفه هایی افراز کرد. هر مولفه به دلیلی قابل تشخیص بوده، می توان آن را به یک منبع انحراف نسبت داد. علاوه بر این، یک مولفه، انحراف حاصل از عامل های کنترل نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه های پاسخ ها را نشان می دهد. نکته کلیدی در تحلیل واریانس این است که هر چقدر عاملی تاثیر بیشتری داشته باشد، واریانسی که ایجاد می کند بیشتر خواهد بود(آذر و مومنی، 1390، ص150).
به زبان ساده، هدف از تحلیل واریانس یک عامله، بررسی و مقایسه میانگین یک متغیر مستقل طبقه ای دارای بیش از دو سطح و در تحلیل واریانس دو عامله هدف بررسی و مقایسه میانگین یک متغیر وابسته بر حسب دو متغیر مستقل طبقه ای است. فلسفه زیر بنایی تحلیل واریانس، بررسی و مقایسه تغییرات بین موردی و درون موردی است. در واقع هدف تحلیل واریانس این است که کل تغییرات مربوط به متغییر وابسته را به یک سری تغییرات بین موردی و درون موردی افراز کند و ببیند که تغییرات درون موردی دارای اثر قابل ملاحظه با اثرات بین موردی است (آذر و مومنی، 1390،ص152).
در این پژوهش چون تاثیر یک عامل، شیوه تولید را بر بهای تمام شده تولید برق مورد بررسی قرار می دهد لذا از تحلیل واریانس یک عامله استفاده می شود.
1-11 قلمرو زمانی تحقیق:
از آنجایی که داده های این پژوهش در مدت دو ماه گرد آوری شده و همچنین پیش از این پژوهش دیگری توسط گروه ما در این شرکت ها انجام نگرفته و این پژوهش در پی تکمیل پژوهش پیشین نیست لذا این پژوهش سرشت مقطعی دارد و میانگین بهای تمام شده سه شرکت را در سال های 1389 لغایت 1391 مورد بررسی قرار می دهد.
1-12 قلمرو مکانی تحقیق:
این پژوهش از نظر قلمرو مکانی در استان گیلان که شامل سه نیروگاه تولید برق با نام های شرکت مدیریت تولید برق گیلان با مولد سیکل ترکیبی، شرکت مدیریت تولید برق شهید بهشتی لوشان با مولد گاز و بخار و شرکت مدیریت تولید برق سبز منجیل با مولد باد می باشد .
1-13 تعاریف مفهومی و عملیاتی
به جهت مفهومی نمودن اهداف تحقیق با توضیحاتی در باره اهمیت موضوع و میزان حساسیت بحران موجود در صنعت برق اقدام نموده تا با تدایی ماهیت و ملموس نمودن پدیده تحقیق بتوان کمکی به فرآیند منطقی تدوین فرضیه ها نمود. گرچه تعاریف مفهومی و عملیاتی بیشتر در علوم تحقیقات رفتاری که به بررسی رفتار هایی مانند رضایتمندی و یا سبک مدیریت می پردازد دارای اهمیت است زیرا این تعاریف ممکن است در نهله فکری مختلف، دارای معانی مختلف باشد بدین ترتیب پژوهشگر باید مفاهیم به کار برده شده در پژوهش خود را، به خوبی تشخیص و تعریف نماید(سرمد، بازرگان،حجازی،1383). در توصیف بحران موجود در صنعت برق خصوصا در بهای تمام شده این محصول که از قوانین اقتصادی عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند و متعادل با بهای تمام شده این محصول نیست و همچنین به دلیل عدم تامین منابع مالی دولت جهت تداوم حمایت این محصول، به ناچار می بایست تولید این محصول را به بخش خصوصی واگذار نمود بنا به شرایط ویژه موجود بخش خصوصی نیاز به متعادل ساختن بهای تمام شده دارد تا حاشیه سود سرمایه گذاری آن تامین گردد. این امر نیاز به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر بهای تمام شده هر بخش از این صنعت را می طلبد زیرا محصول برق پر مخاطب ترین محصول است و تبعات آن به همه اقشار جامعه انتقال می یابد.

فصـل دوم
مرور منابع
وادبیات تحقیق
و پیشینه تحقیق
2-1 فصل دوم: مرورمنابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1-1 بخش اول مرور منابع:
هدف اولیه حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی مرتبط با یک واحد اقتصادی است. بنابراین، حسابداری با ثبت و گزارش اطلاعات مالی به گروههای مختلف استفاده کنندگان از این اطلاعات،سرو کار دارد. مدیران با استفاده از اطلاعات مالی است که می توانند به امر برنامه ریزی و کنترل فعالیت های حوزه مدیریت خود بپردازند. افرادو گروههای خارج از این قلمرو های مدیریتی نیز به اطلاعات مالی نیاز دارند، به ویژه آنها که در تامین مالی موسسات و شرکت ها نقش دارند. هرچه نیاز گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی بیشتر می شود، مفهوم حسابداری نیز برای تطابق با این نیاز ها متحول تر میشود به نحوی که تمامی حوزه های اطلاعاتی مالی را به نحوی با منافع استفاده کنندگان از این اطلاعات مرتبط است، در برگیرد. حسابداری، هرروزه نقشی اساسی تر در تمامی بخش های اقتصادی یافته و به ویژه با ظهور کامپیوتر ها و گسترش استفاده از آنها در شرکت ها و موسسات مختلف، بر اهمیت و نقش واقعی آن افزوده می گردد. افراد و موسسات گوناگون نظیر بیمارستانها، مدارس، موسسات دینی و خیریه دوایر دولتی از یکسو و شرکت ها و واحدهای مختلف تولیدی-تجاری از سوی دیگرباید اطلاعات لازم در مورد درآمد ها و مخارج خود را براساس اصول حسابداری تهیه کنند.در سالهای اخیر توجه مدیران به حسابداری بهای تمام شده روز به روز بیشتر شده است و مدیران بیشتری به دانستن اطلاعات مربوط ب