ات پرسشنامه وارد کامپیوتر شده و آماره های مورد نظر تفسیر شده‏اند.نرم افزار مورد استفاده جهت انجام کارهای مورد نظر spss/pc می باشد که مخفف بسته ی نرم افزاری علوم اجتماعی(Statistical Package for Social Science) است.این نرم افزار مجموعه ای از برنامه هایی است که برای ذخیره سازی ،تبدیل داده ها و انجام تحلیل های آماری بر مبنای داده های وارد شده به سیستم به کار می رود(ساعی،1377: 52).در آغاز فراوانی اکثر گویه ها گرفته شده و آنگاه آماره های مرتبط مرتبط با سطوح سنجش هر متغیر تفسیر شده اند.در سطح بالاتر روابط بین متغیرها در جدول دوبعدی ،آماره، Kendall’s tau-bوV کرامر و آنگاه تحلیل رگرسیونی چندمتغیره آمده است.آلفای حاصل از روابط بین گویه ها و شاخص های متغیرهای مستقل و وابسته در همه موارد بیشتر از 6% بوده که قابل قبول است.
1 – هرچند که تعریف گرایان اجتماعی نیز از روش پرسشنامه مصاحبه ای استفاده می کنند ،اما بیشتر از انگاره های دیگر از روش مشاهده سود می جویند(ریتزر،1377: 6-635).کاربرد این روش برای مقایسه بهتر صورت گرفته است.
—————
————————————————————
—————

  • 2