‏های آموزشی درحد متوسط ارزیابی گردیده است. پژوهشی دیگر بوسیله توسلی و همکاران(1386). با عنوان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بانک کشاورزی در افزایش دانش فنی کارشناسان کشاورزی بانک انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که دوره های آموزشی در میزان دانش فنی کارشناسان در حد متوسط مؤثر و مفید بوده است.
قهرمانی (1387)در مطالعه ای با عنوان”ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت برق منطقه ای باختر از دیدگاه دانش آموختگان و مدیران مستقیم آنان و ارائه راهکارهای اصلاحی”به ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی شرکت برق منطقه ای باختر پرداخته است. گزارش این تحقیق حاکی از آن است که محدوده اجرای این طرح، شرکت های تحت پوشش برق منطقه ای باختر و نمونه ها شامل کلیه کارکنانی بوده که در سال 1383 در دوره های آموزشی شرکت مذکور حضور داشتند. افزون بر این، مدیران مستقیم آنان نیز بخش دیگری از نمونه های پژوهش را شامل می شدند.هدف اصلی اجرای این پروژه، شناسایی میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده و شناخت نقاط قوت و ضعف فرآیند برنامه ریزی و اجرای دوره ها به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی مناسب بود. به همین منظور پرسش های پژوهشی این تحقیق بر اساس الگوی چهار سطحی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی “کرک پاتریک” تدوین شد و مبنای طراحی و ساخت ابزارهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز قرار گرفت.نتایج طرح نشان دهنده وجود اثربخشی در دوره های آموزشی در حد نسبتاً مطلوب می باشد. با وجود این برخی از ابعاد و جنبه های دوره های آموزشی برگزار شده از نواقص و کاستی هایی نیز برخوردار بوده است(عباسیان،1390)
خراسانی و دوستی(1390) در تحقیقی به ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان در بانک سامان پرداخت.هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان اهمیت چهار فاکتور فن آوری، محتوا، مدرس و شیوه های یادگیری بر میزان اثربخشی دوره های الکترونیکی و نیز میزان رضایت از آنها از دیدگاه کارکنان بود. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان در سراسر ایران، که در دوره های الکترونیکی برگزار شده در سال 1390 شرکت کرده اند، بود. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 86 نفر طبق جدول مورگان انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته دو وجهی در مقیاس لیکرت بود. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده از آماره های آمار توصیفی (میانگین، درصد، فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (خی دو، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ناپارامتری فریدمن) با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده نشان داد که هر چهار عامل نامبرده، در اثربخشی دوره های الکترونیکی نقش کلیدی دارند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: کیفیت و شیوه های یادگیری با ضریب همبستگی 0.699، نوع فن آوری با ضریب همبستگی 0.654، محتوای دوره های الکترونیکی با ضریب هبستگی 0.573 و مدرس با ضریب همبستگی .0.398
غلام پور(1391)در تحقیقی با عنوان”ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارتهای کارآفرینی بر دانشجویان و دانش آموختگان استان مازندران” به ارزیابی اثربخشی آموزش پرداخت. هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارتهای کارآفرینی بر دانشجویان و دانش آموختگان استان مازندران بود. بنابراین، پس از مروری جامع بر متون مربوط در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی از پرسشنامه ای با ضریب پایایی 0.95 به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شد. همچنین جامعه آماری شامل 1511 نفر از دانشگاهها، مراکز کارآفرینی، اداره کار و امور اجتماعی و جهاد دانشگاهی استان مازندران و نمونه آماری با توجه به محدودیتهای موجود 214 نفر بود. نتایج آزمون آماری فریدمن و تحلیل مدل معادلات ساختاری به ترتیب نشان دادند که حداقل یک زوج از رتبه های میانگین اثرگذاری ابعاد مختلف متغیرهای تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگیها و آموزش مهارتها، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و کلیت مدل معادله ساختاری متغیرهای تبیین کننده اثربخشی دوره های آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان استان مازندران نیز تأیید شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سراجی و همکاران(1392)در تحقیقی به تعیین ملاک های سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی حوزوی پرداختند. هدف کلی این پژوهش تعیین ملاک های سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی حوزوی است. آموزش های حوزوی ماهیتاً و از جهات مختلف با آموزش های شغلی و دانشگاهی تفاوت دارد و از این رو برای سنجش اثربخشی آن ها باید به این تفاوت های بارز توجه نمود. پژوهش حاضر بر اساس این ایده تلاش می کند با استفاده از روش شناسی پژوهشی کیفی و از طریق نظریه مبنایی چارچوبی برای سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی حوزوی ارائه کند. شرکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از دست اندرکاران مجرب و متخصص در زمینه آموزش های مجازی حوزوی هستند که در مؤسسه های آموزش حوزوی و حوزه های علمیه مستقر در شهر قم مشغول به کار هستند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته بوده است. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز 114 کد شناسایی و سپس شش مقوله مهم ایجاد شد. با چرخش های مکرر در مصاحبه ها، یک مقوله اساسی منتج گردید. بر اساس یافته های این پژوهش برای سنجش اثربخشی آموزش های مجازی حوزوی در لایه عمومی (سطحی) باید به شش مقوله شامل؛ ارزش های بنیادین آموزش های حوزوی، غایت های آموزش مجازی حوزوی، طراحی برنامه درسی، ویژگی های استاد، ویژگی های یادگیرنده (طلبه) و نتایج نگرشی و رفتاری توجه نمود که با توجه به ارزش های بنیادین حاکم بر فضای آموزش های حوزوی مجازی از ارتباط متقابل بین این عوامل شش گانه یک خصیصه مهم روحیه طلبگی اولویت پیدا می کنند. این ویژگی به عنوان لایه خاص (عمیق) در سنجش اثربخشی آموزش های حوزوی باید مدنظر قرار گیرد. ویژگی حس طلبگی دربرگیرنده مؤلفه های خرده تر مانند؛ کنجکاوی معرفتی و دینی، ساده زیستی، مهارت های تبلیغی، رعایت حرمت استاد، دریافت حس باطنی و یادگیری مداوم است.
2-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
در تحقیقی که تراپنیل در سال 1984در زمینه آموزش ضمن خدمت انجام داد. نتایج تحقیق او نشان داد که آموزش ضمن خدمت باعث کاهش هزینه های گوناگون در سازمان، کاهش میزان استعفا و ترک خدمت و میزان غیبت کارکنان، افزایش دانش تولید، افزایش کیفیت کار کارکنان و افزایش رضایت شغلی کارکنان شده است.
استیل آلتمن7(1985)به بررسی کاربرد آموزش بهعنوان محرکی برای بهبود اثربخشی سازمانی پرداخت. این پروژه دریک مؤسسه حومه شهر تورنتو و انتاریو، بر روی 60 کارمند انجام گرفت.ارائه آموزش تخصصی و تشکیل کمیته آموزشی به عنوان هدف نهایی انتخاب شدند. در طی این فرآیند، برای کارکنان یادگیری‏هایی وجود داشت و بر روی سازمان تأثیراتی بر جای گذاشت. اعضای گروه، روش‏های جمع آوری اطلاعاتشان را بهبود بخشیدند و به مهارت‏های برنامه ریزی منظمی دست پیدا کردند.برای مثال در وظایف عملیاتی جدید، روش یاد دادن فرآیندها رفتار آگاهانه تر در نتیجه آموزش تخصصی و سایر پویایی ‏های سازمان که از تجانس بیشترین سیستم‏های غیر رسمی و خارجی منتج می‏شوند.
مکلن8و دیگران(1986)در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی و بهبود مربوط به پروژه خدمات با استفاده از مدل ارزیابی CIPP به ارزیابی تأیید و اثربخشی آموزش خاص مربوط به انجام خدمات پرداخته اند و اظهار کردند که مدل CIPP رویکرد مناسبی برای این کار بوده است.
ریچاد سان سون(1987)تحقیقی در زمینه توسعه و بررسی سیستم ارزیابی اثربخشی آموزشی پرداخت که می تواند در هر برنامه آموزشی در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم ارزیابی