ن پژوهش در پی آن است تا به این مهم بپردازد که خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی و کارکردها و نتایج آن‌ها در جامعه برای حاکمیت داخلی فرصت است و یا تهدید.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
اهمیت و جایگاه خبرگزاری‌ها در دنیای رسانه‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مواد اولیه برای بسیاری از روزنامه‌ها و کانال‌های تلویزیونی توسط خبرگزاری‌ها فراهم می‌شود. مانند هر حوزه رقابتی دیگر حیات، قدرت، جایگاه، اقتصاد و تأثیرگذاری بخش خصوصی در اینجا هم ارتباطی تنگاتنگ و متأثر از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی دارد. از سوی دیگر با حضور چشم‌گیر وب‌سایت‌های خبری در عرصه تولید و توزیع خبر و امکان نسبتا قابل دسترس راه‌اندازی آن برای بسیاری از افراد حقیقی، رابطه وجودی آن‌ها با دستگاه حاکمیتی می‌تواند در تبیین آینده آن‌ها یاری‌گر باشد.
شناخت و معرفی دقیق اثرات وجود، حضور و کارکردهای آن‌ها برای دولت و مجموعه حاکمیتی داخلی می‌تواند ما را به این مهم رهنمون کند که دولت و دستگاه حاکمیتی در تعامل با خبرگزاری‌ها چه نگاهی را باید دنبال کند و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه چه اهدافی را دنبال کنند. از سویی شناخت و معرفی فرصت‌هایی که حضور خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های داخلی غیردولتی می‌تواند به‌وجود بیاورند و یا چالش‌ها و تهدیدهایی که در پی فعالیت آن‌ها ممکن است برای مجموعه حاکم سیاسی بروز کند در تعریف و یا بازتعریف سیاست‌های خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها می‌تواند مثمرثمر باشد.
1- 4 اهدف تحقیق
الف -اهداف اصلی
1- شناسایی فرصت‌ها ایجاد شده توسط خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی برای حاکمیت
2- شناسایی تهدیدهای ایجاد شده توسط خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی برای حاکمیت
ب -اهداف فرعی
1- شناسایی و معرفی نقاط ضعف و قوت رابطه خبرگزاری های غیردولتی و حاکمیت در ایران
2- تبیین راهکارهایی برای بهبود کارکردهای رسانه ای خبرگزاری ها در ارتباط با حاکمیت و مسائل ملی
1-5 سوالات تحقیق
الف – سوالات اصلی
1- فرصت‌هایی که خبرگزاری‌های غیردولتی می‌توانند برای دستگاه حاکمیتی ایجاد کنند، کدامند؟
2- فرصت‌هایی که وب‌سایت‌های غیردولتی می‌توانند برای دستگاه حاکمیتی ایجاد کنند، کدامند؟
3- تهدیدهایی که خبرگزاری‌های غیردولتی برای دستگاه حاکمیتی می‌توانند ایجاد کنند، کدامند؟
4- تهدیدهایی که وب‌سایت‌های غیردولتی برای دستگاه حاکمیتی می‌توانند ایجاد کنند، کدامند؟
5- مهم‌ترین فواید حضور خبرگزاری‌های غیردولتی در فضای رسانه‌ای کشور چیست؟
6- مهم‌ترین فواید حضور وب‌سایت‌های غیردولتی در فضای رسانه‌ای کشور چیست؟
7- مهم‌ترین چالش‌هایی که حضور خبرگزاری‌های غیردولتی برای فضای رسانه‌ای کشور به وجود می‌آورد، کدامند؟
8- مهم‌ترین چالش‌هایی که حضور وب‌سایت‌های غیردولتی برای فضای رسانه‌ای کشور به وجود می‌آورد، کدامند؟
9- عملکرد خبرگزاری‌های غیردولتی در تشدید و یا تلطیف رویکرد حاکمیت نسبت به آن‌ها، تا چه اندازه نقش داشته است؟
10- عملکرد وب‌سایت‌های غیردولتی در تشدید و یا تلطیف رویکرد حاکمیت نسبت به آن‌ها، تا چه اندازه نقش داشته است؟
ب – سوالات فرعی:
1- تا چه اندازه استقلال خبرگزاری‌های غیردولتی می‌تواند از طرف حاکمیت مورد تهدید قرار گیرد؟
2- تا چه اندازه استقلال وب‌سایت‌های غیردولتی می‌تواند از طرف حاکمیت مورد تهدید قرار گیرد؟
3- تا چه اندازه قوانین رسانه‌ای موجود از ایجاد و یا ادامه حیات خبرگزاری‌های غیردولتی حمایت می‌کنند؟
4- تا چه اندازه قوانین رسانه‌ای موجود از ایجاد و یا ادامه حیات وب‌سایت‌های غیردولتی حمایت می‌کنند؟
فصل دوم
مبانی و چارچوب نظری تحقیق
2-1نظریه های مرتبط با اثرات وسائل ارتباط جمعی
“کری” دربارهروند شــکل گیری نظریههاراجع بهتأثیرات رســانهها مــی گوید: می توان چنین اســتد?ل کرد کــهعمده ترین دلیل تغییردیدگاههادرباره نظریات تأثیررســانههــا ازقوی بهتأثیر محدودوبازگشت مجددبهنظریات بسیارقوی،را می توان دگرگونی های جهان اجتماعی طی این دورهها به حساب آورد (مککوائل،1382: 360-358).
در زیر به صورت خ?صه به ارائه مطالبى در مورد هر یک از این دوران مىپردازیم.
مرحله اول: نظریه تأثیر قدرتمند رسانه ها
این مرحلهازاوایل قرن بیســتم شــروع وتا ســال 1930 ادامهداشــت. دراین دوران رســانهها بهطورقابل م?حظه ای توســعه یافته بودند.دراین فاصله بهرســانه ها، بخاطرقــدرت خارق العادهایکهدر شــکل دادن بهعقاید، تغییررفتاراجتماعی ورفتاری داشــتند، اعتبارفراوانی داده شــده بود (مهرداد،156:1380). همچنین این نظریه پیشبینی می کرد که همه مخاطبان که در معرضآن قرار میگیرند، اثرات قوی و کم وبیشیکسان دارند. این دیدگاه تحت تاثیرقدرتی است کهتبلیغات درجنگ جهانی اول پیدا کرد (سورین و تانکارد، 387:1381).
اســتفاده ازرسانهها توســط دولتهای دیکتاتوروهمچنین رژیم انق?بی روسیه در اروپا همگی بر نظریه قدرت رسانه ها، مهرتأیید می زدند (مهرداد،156:1380).
مرحله دوم: الگوی تأثیرات محدود1
ایــن نظریهزمانی پدید آمد کهمحققان درباب تأثیرات قدرتمند مرحلهاول بهتردید افتاده بودند و شواهدی برای تأیید آن پیدا نکردند. این جریان از سالهای پایانی جنگ جهانی دوم(1930) شروع شــد وتاآغازدهههفتاد(1960) ادامهپیدا کرد. جریانهاى اجتماعی وفرهنگی نقشاساســی را درشــکل دادن بهعقاید، نظریات، نگرشهاورفتارهای تحت بررسی بازی می کنند درعین حال برنوع انتخاب، توجه به رسانه ها و عکس العمل مخاطبان نسبت به آنها اثرمی گذارند. همچنین معلوم شدکه کسب اط?عات، بدون تغییردرنگرش، می تواند اتفاق بیفتد همچنین تغییرنگرش بدون تغییردررفتار (ویندال و دیگران،328:1376).
مرحله سوم: بازگشت به نظریه رسانه های قدرتمند ( از دهه 1960 به بعد)
دانشــمندان با مشاهدهآثاراجتماعی مهم رســانهها، حاضربهپذیرشنظریه “حداقل تأثیر” نشدند. یکی ازعوامل مهم رد این نظریهوبازگشــت بهنظریهرســانههای قدرتمنــد، پیدایشتلویزیون، به عنوان رســانهاینوین،دردهههای 1950 و 1960 بود کهازرســانههایقبلیجذابتروپرتأثیرتربه نظرمی رسید و در این مرحله هم تأثیرات بالفعل و هم تأثیرات بالقوه در نظر گرفته میشود.الگوی اثرات قدرتمند را اولین بارالیزابت نوئل نئـومان درمقـاله خودبهنام “بازگشــت بهمفهوم رسانههای قدرتمند” ارائه کرد. (1973) نظریهمارپیچ سکوت او، با نظریهتأثیرات قـدرتـمند رسـانهها مطـابقـت می کند (ســورین و تانکارد، 405:1381).
خ?صــه اینکهدرمرحله اول عوامــل محتوایی درایجادتأثیرات برتری داشــتند. درمرحلهدوم، ویژگیهای فردی مهمترقلمدادمی شــدند و ســومین مرحله طبق نظراسپ،عوامل محتوایی وفردی با هم ترکیب شــدند. مرحلهاول رسانههارا قدرت مطلق قدرت تلقی می کردند و در مرحله سوم مجددا آنها را قدرتمند دانستند. نظریهها یارویکردهای پژوهشــی متعددی که طی حدودنیم قرن پژوهشدرموردارتباط جمعی ارائه شــده اند بهپاســخهایمتفاوتی برایپرسشبهاندازه اثرهایارتباطجمعی فراهم کردهاند.
– نظریه برجسته سازی 2
فرضیه اساسی نظریه برجسته سازی آن است که رسانه‌ها به ما می‌گویند چه چیزی مهم است. در برجسته سازی، رسانه‌ها به ما نمی‌گویند که درباره‌ی یک موضوع چه فکری می‌کنیم بلکه تنها برتری و اولویت وابسته به مقدار و نوع پوشش موضوع را ارائه می‌کنند.
برجسته سازی، خلق آگاهی عمومی و جلب توجه عامه به موضوعات مطلوب رسانه‌ها است. دو فرض اساسی بیشتر تحقیقات در زمینه کارکرد برجسته سازی رسانه‌ها را تحت پوشش قرار می دهد:
1-روزنامه‌ها و رسانه‌ها حقایق را منعکس نمی‌کنند بلکه حقایق را سانسور می‌کنند و شکل می‌دهند.
2-تمرکز رسانه‌ها بر موضوعات محدود سبب می‌شود عامه مردم نیز همان موضوعات را مهم بپندارند.
برجسته سازی بر محتوای پیام‌های رسانه اثر می‌گذارد. عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نه تنها به گزینش محتوای رسانه می‌پردازد بلکه توانایی تغییر ادراک افراد و سازماندهی و شکل دهی به افکار مخاطبان خود از طریق دستکاری محتوای پیام را دارند که این همان کارکرد برجسته سازی ارتباط جمعی است .
بعد ها مک کمب3 و شاو4 دو محقق آمریکایی، تحقیقاتی را در رابطه با مبازرات انتخاباتی سال 1968، 1972 و 1976 انجام دادند. آنها در تحقیقات خود در زمینه کارکرد برجسته سازی رسانه‌های جمعی با توجه به دو عنصرآگاهی و اطلاعات کوشیدند رابطه میان رای دهندگان و محتوای واقعی پیام‌هایی را که رسانه‌ها در جریان انتخابات ارائه کردند، ارزیابی کنند. مک کمب و شاو نتیجه‌گیری کردند که رسانه‌های جمعی، بر آنچ