اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
4- زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان به درستی تعریف شده.
5- بین استراتژی های کسب و کار و زیر ساخت های سازمان تناسب وجود دارد.
6- بین استراتژی های فناوری اطلاعات و زیر ساخت های فناوری اطلاعات تناسب وجود دارد.
7- استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.
8- زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

1-8- قلمرو تحقیق
1 -8-1- قلمرو زمانی
از نظر زمانی داده ها و اطلاعات این پژوهش از پاییز سال 1392 تا شهریورماه سال 1393 جمع آوری شده است.
1-8-2- قلمرو مکانی
با توجه به موضوع تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق شامل تمامی شعب بانک ملی در استان سمنان می باشد.
1-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق
از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان میپردازد.
1-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
1-9-1-استراتژی سازمان
1 -9-1-1-تعریف مفهومی
استراتژی وسیله ، مسیر و روش نیل به اهداف می باشد.(گلوک وجاچ،1375)
1-9-1-2-تعریف عملیاتی
منظور از استراتژی سازمان در این تحقیق بررسی سه مولفه دامنه کسب و کار(به نوع کسب و کاری که سازمان به آن مشغول است ،محصول و یا خدماتی که ارائه می دهد) مزیت رقابتی( شامل موضوعات و محل هایی می شود که شرکت در آن ها از لحاظ شاخص های قدرت آن موضوع یا محل، برتری دارد) و راهبری کسب و کار (که بر مالکیت تمرکز دارد، این مولفه به خصوص در ایجاد همکاری تجاری و مشارکت با یکدیگر موسسات تجاری، مقررات دولتی و اثرات آن ها و همچنین استراتژی های منابع خارجی متمرکز است)، می باشد. وسازمان با دارا بودن این استراتژیها در مسیر دستیابی به اهداف موفق تر خواهد بود.
1-9-2-زیر سا خت های سازمان
1 -9-2-1-تعریف مفهومی
تمامی ابزارها و فرایند هایی که بستر لازم برای پیاده سازی و اجرای استراتژی های کسب و کار را فراهم می کند و سازمان ها را قادر می سازد که به اهداف خود دست یابند. (استراسمن131997،62)
1-9-2-2-تعریف عملیاتی
منظور از زیر ساخت های سازمان در این پژوهش زیر ساخت های سازمان شامل ساختار اداری (ساختار اختیارات، مسولیت ها و قوانین در سازمان، تعداد سطوح مدیریت، چارت سازمانی و میزان تمرکز تصمیم گیری و …) فرایند های اداری(که کسب و کار را پیش میبرند)و مهارتهای اداری که بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان تاکید دارد(آموزش،ایجاد فرهنگ جمعی سازمانی، برون سپاری و..)، می باشد.
1-9-3-استراتژی فناوری اطلاعات
1-9-3-1-تعریف مفهومی
مجموعه ای از چشم انداز ها، اهداف، خط مشی ها وبرنامه های صریح و ضمنی راجع به عرضه و تقاضای اطلاعات رسمی در یک سازمان با مجوز مدیریت سازمان می باشد که در راستای پشتیبانی از اهداف سازمان استفاده شده و سازمان را قادر می سازد خود را با محیط تنظیم کند. (ریبرز ،1997،37)
1-9-3-2-تعریف عملیاتی
منظور از استراتژی فناوری اطلاعات در این پژوهش بررسی سه مولفه ی دامنه فناوری (مانند دامنه کسب و کار بر فناوری و کاربردهای کلیدی از آن تمرکز دارد که در امور کسب و کار مهم تر بوده و یا بایستی به کار گرفته شوند)، مزیت های سیستمی(اطلاعاتی در مورد مشتریان و خریداران شرکت (پایگاه های داده محصول/ مشتری)، قابلیت دسترسی، قابلیت اعتماد) و راهبری فناوری اطلاعات (تصمیم به ساخت یا خرید، اولویت دهی برنامه های کاربردی و امکان رابطه ها و مشارکت با منابع خارجی در زمینه فناوری) می باشد.
1-9-4-زیر ساخت های فناوری اطلاعات
1-9-4-1-تعریف مفهومی
مجموعه ای از اجزای سیستمهای اطلاعاتی که متشکل از تجهیزات، کاربری های نرم افزار و خدمات که به وسیله سازمان ها استفاده می شود و داده، اطلاعات و دانش را ارائه می دهد.
(لوفتمن، لوییس و الدچ، 1993،15)
1-9-4-2-تعریف عملیاتی
منظور از زیر ساخت های فناوری اطلاعات در این تحقیق سخت افزار، نرم افزار سیستمی، سیستم های مدیریت پایگاه داده، سخت افزار و نرم افزار ارتباطات که با یکدگر معماری فناوری اطلاعات را تشکیل داده و همچنین شبکه های ارتباطی می باشد که در قالب سه مولفه ساختار فناوری اطلاعات، فرآیندها و مهارت فناوری اطلاعات بررسی می شوند.
1-9-5- همسویی
1-9-5-1-تعریف مفهومی
مفهوم همسویی با نام های بسیاری اشاره شده است ، همسان سازی14 (پورتر ،1996،12)، یکپارچه سازی15 (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبیورا ،1997،144) ، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،1996،97)، هم جوشی16 (سمکزنی، 2001،11و پیوند17(هندرسون، ونکارتمن ،1989، 23) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات اشاره دارند. همسویی یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب و کار حمایت می کند را نشان می دهد. (اویسون و دیگران ،2004،111) .
1-9-5-2-تعریف عملیاتی
منظور از واژه همسویی در این تحقیق هم جهت و همسو سازی استراتژی، ساختار، تکنولوژی، مهارتهای فردی و قواعد وفرآیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخشهای سازمان می باشد. (جان ،2001،169)
1-10- ساختار فصل های پروژه
فصل اول
این فصل شامل کلیات پژوهش است که در آن به مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، اهداف، سؤالات، فرضیه‌ها و … ‌پرداخته می شود.
فصل دوم
این فصل شامل مبانی نظری پژوهش در مورد مفاهیم همسویی، فناوری اطلاعات و استراتژی های سازمان و همچنین شامل پیشینه تجربی پژوهش و ارائه مدل مفهومی پژوهش می باشد.
فصل سوم
این فصل شامل توضیحاتی درباره روش تحقیق است که در آن به جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و … پرداخته می‌شود.
فصل چهارم
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌ها که توسط پرسشنامه جمع‌آوری شده است و همچنین آزمون فرضیه‌ها پرداخته می‌شود.
فصل پنجم
شامل بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات بر اساس یافته‌های پژوهش میباشد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
امروزه اکثر سازمان ها در تمام بخش های صنعتی ، بازرگانی و دولتی اساسا بر سیستم های اطلاعاتی خود متکی هستند و فناوری اطلاعات به طور تفکیک ناپذیری با کسب و کار در هم آمیخته است(رو کارت،1988،20). در صنایعی مثل ارتباطات، رسانه ها ، سرویس های تفریحی و مالی که محصول از قبل دیجیتالی شده و یا در حال دیجیتالی شدن است ، وجود و موفقیت یک سازمان عمدتا بر پایه ی کاربرد موثر فناوری اطلاعات متکی است. با پیدایش تجارت الکترونیک ، استفاده از فناوری، در حال تبدیل شدن به راهی قابل قبول و کاملا پیش بینی شده در اداره ی کسب و کار می باشد. در نتیجه به طور روز افزون، سازمان ها به فناوری، به عنوان ابزاری برای ایجاد فرایندهای کسب و کار فرصت های جدید نگاه کرده و سعی در بالا بردن مزیت های رقابتی، خود دارند (لیدا چن ، 2010 ،). در این فصل ابتدا مبانی و مفهوم سیستم های اطلاعاتی و همسویی و سپس مدل های همسویی مورد بررسی قرار میگیرد. و نهایتا چارچوب نظری تحقیق بیان می شود.
2-2-رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها
برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و استفاده ی استراتژیک از آن ها، درک چگونگی رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها مهم است. بسیاری از سازمان ها در اثر استفاده از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، به موقعیت کنونی خود دست یافته اند. این استفاده معمولا به خاطر تصمیمات تاکتیکی صرف و کوتاه مدت بوده و سازمانها امروزه در پی ایجاد یک شیوه راهبردی تر برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات می باشند.
بی شک خیلی از سازمان ها مایل به بررسی دوباره ی سرمایه گذاری هایشان در زمینه فناوری اطلاعات در این زمینه هستند. اما متاسفانه سیستم های قدیمی ای دارند که از رویکرد غیراستراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در گذشته ناشی شده است . این باعث
می شود که شروع کردن دوباره به سختی ممکن شود. بسیاری از بانک ها و شرکت های بیمه هنوز متکی بر سیستم هایی هستند که بیش از30 سال قبل ایجاد شده اند و با توجه به حجم اطلاعات موجود، سیستم های جدیدتر نیز برای آن ها به طور الزامی مورد نیاز است و در صورتی که دانش ها و مهارت ها افزایش نیابد ،