نشجویان آموزش ندیده ( کسانی که در دوره های مربیگری یا داوری شرکت نکرده اند )
6- بررسی میزان اثربخشی اهداف تفریحی- ورزشی ، فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان
7- بررسی میزان اثربخشی اهداف رفاهی ، فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان
8- تعیین تفاوت اثربخشی کلیه اهداف فعالیت های فوق برنامه ورزشی ( اهداف فوق ) دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر