اناییها و نوآوریهای فنآوری میانجامد و ما را وارد اقتصاد فراصنعتی و جامعه اطلاعات محور میکند (کاظمی و همکاران، 1387).
دانشومدیریتآنازجملهعناصریاستکهامروزهتوجههمهسازمانهارابهسمتخودجلبنمودهاست. نتایجپژوهشهایمتعددوآماروارقامموجودنشانگرآن استکهکشورهاییکهدرایجاددانشازسایرینپیشیگرفتهاندازنظررشدرقابتیوقدرتاقتصادینیزدرمرتبهایبالاترازدیگرانهستند. همچنینکشورهاییکهازوضعیتاقتصادیمناسبیبرخوردارنیستند،ازضعفدرشالودههاوزیربنادردانشرنجمیبرند.
با توجه به مطالب گفته شده میتوان گفت که مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت در سازمانهای امروزی پذیرفته شده است از اینرو سازمانها باید بتوانند دانش را به عنوان یک منبع کلیدی همانند جریان نقدینگی، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت کنند. از طرفی صنعت بیمه از صنایع خدماتی است که همواره رقابتپذیری در آن معنادار بوده است و ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر از عوامل کلیدی در بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکتهای بیمه است. بنابراین دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت بیمه با روشهای سنتی امکانپذیر نیست و سازمانهای بیمه باید روشهای قدیمی را کنار بگذارند و خود را به دانش و فناوری مجهز کنند تا بتوانند اهداف سازمان را برآورده و آن را پیش ببرند.
با توجه به مزیت رقابتی پایداری که تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش برای سازمانها ایجاد میکنند و با توجه به اهمیت رقابتپذیری در صنعت بیمه، ضرورت انجام این پژوهش یعنی مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات و اجرای فرآیند مدیریت دانش در صنعت بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه احساس شد. در همین راستامدیریت از 4 جنبه کلی یعنی کسب دانش، تبدیل دانش، محافظت از دانش و کاربرد دانش مورد بررسی قرار گرفت. از طرفی پژوهشهایزیادیدرموردمدیریتدانشوتکنولوژیاطلاعاتانجامشدهاستکهدربخشادبیاتپیشینهبهآنهااشارهشدهاست.همچنینپژوهشهایینیزدرموردنقشمدیریتدانشدرکسبمزیترقابتیانجامشدهاستاما در این پژوهش تاثیر همزمان تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی بررسی شده است دراینراستاباتلفیقیازمدلتواناییهایمدیریتدانشومزیترقابتی (نگون، 2010) و مدل نقشبحرانیمدیریتدانشدر دستیابیبهمزیترقابتیپایدار سازمانی (نگون و همکاران، 2009)بهمدلمفهومیپژوهشدستیافتیم. همچنینازلحاظجامعهآماریومتدولوژیباپژوهشحاضرمتفاوتمیباشد.
1-4 اهداف پژوهش:
هدف کلی:
شناخت تاثیر فرآیند مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی.
اهداف ویژه:
1- شناخت تاثیر فرآیند کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه.
2- شناخت تاثیر فرآیند تبدیل دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه.
3- شناخت تاثیر فرآیند کاربرد دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه.
4- شناخت تاثیر فرآیند محافظت از دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه.
5- شناخت تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه.
1-5 قلمرو پژوهش:
الف- قلمرو موضوعی:
آنچه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح است، مطالعهتاثیرتکنولوژی اطلاعات و فرآیندمدیریتدانشبر کسب مزیت رقابتی (مطالعهموردی: بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه)میباشد.
ب- قلمرو زمانی:
از ابتدای خرداد 1392 تا انتهای شهریور 1392 در حال انجام بوده است.
ج- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این پژوهش محدود به سرپرستی بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه است.
1-6 فرضیات پژوهش:
1- فرآیند کسب دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
2- فرآیند تبدیل دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
3- فرآیند کاربرد دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
4- فرآیند محافظت از دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمههای خصوصی شهر کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
5- تکنولوژیاطلاعاتبرکسبمزیترقابتیدربیمههایخصوصی شهر کرمانشاهتاثیرمثبتومعناداریدارد.
1-7 بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی:

نمودار 1-1: مدل مفهومی(نگون 2010؛ نگون و همکاران 2009)
1-8 شرح مفاهیم و اصطلاحات:
1-8-1 تعاریف مفهومی:
الف) کسب دانش:
اکتساب دانش شامل کسب دانش از منابع خارجی وآن را یرای استفادههای بعدی بهینه کردن است. فعالیتهای کسب دانش با شناسایی دانش در محیط خارج از سازمان آغاز میشود و با تبدیل آن به مواردی که قابل استفاده برای سازمان است پایان مییابد. براساس فعالیتهای مختلفی که پژوهشگران برای اکتساب دانش در نظر گرفتهاند، میتوان دانش را از دو طریق فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم کسب کرد(رحیمنیا وهمکاران، 1390).
ب) تبدیل دانش:
فرآیندهای تبدیل دانش فرآیندهایی هستند که به سمت مفید ساختن دانش موجود حرکت میکنند (گلد8 و همکاران، 2001)، که میتوانند توسط برخی از فرآیندها مانند: سازماندهی (جیمنز و رینکون9، 2003)، نمایش (مارشال10 و همکاران، 1996)، ادغام (نیلسون11، 2006)، ترکیب، ساختار، هماهنگی (مور12، 1996) یا توزیع دانش (داونپورت13 و همکاران، 1996) توانمند شوند.
ج) کاربرد دانش:
نکته کلیدی در مدیریت دانش این است که اطمینان حاصل شود که دانش موجود در سازمان منافعی را برایسازمان ایجاد میکند (پرابست14 وهمکاران، 2000). کاربرد موثر دانش کمک میکند تا شرکتها بهرهوری را افزایش و هزینهها را کاهش دهند (داونپورت و کلار15، 1998). کاربرد دانش فرآیند مشارکت دانش در تولیدکالاها و خدمات و اقدامات سازمانی برای ایجاد ارزش است، در واقع کاربرد دانش در پاسخگویی به دانش مربوط به مشتری، پاسخگویی به تکنولوژی مربوط به رقبا و پاسخگویی به دانش مربوط به تکنولوژی است (فارسیجانی وهمکاران، 1390).
د) محافظت از دانش:
دانش تنها زمانی یک منبع مزیت رقابتی محسوب میشود که کمیاب و بینظیر باشد، بنابراین فرآیند حفاظت از دانش برای یک سازمان بسیار مهم است (بارنی16، 1991). برای حفاظت از دانش فعالیتهای زیر باید انجام پذیرد: حفاظت از دانش در برابر استفاده نامناسب یا سرقت در داخل یا خارج از سازمان،محدود کردن دسترسی به برخی منابع دانش به وسیله فناوری رمز عبور و محافظت از دانش ضمنی (پرابست وهمکاران، 2000).
ر) تکنولوژی اطلاعات:
تکنولوژی اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشها و راهکارهای حل مسئله وتوانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است وشامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفتهی علوم وفناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی وکاربردهای آن است (شاکریان، 1391).تکنولوژی در مدیریت دانش توسط 3 عامل وابسته به هم تکامل یافته است یعنی پردازنده مرکزی، رایانههای شخصی و شبکه.تکنولوژی اطلاعات میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهایی موثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تامین کند (مافت و همکاران17، 2003).
م) مزیت رقابتی:
هافمنمزیترقابتیراتحتعنوانسودطولانیمدتناشیازاجرایبرخیاستراتژیهایمنحصربهفردخلقارزشتعریفمیکند،کهرقبایبالقوهوبالفعلدراجرایآنناتوانهستند. درواقععدمتواناییرقبادرکپیکردنازمزایایاستراتژیرمزموفقیتشرکتدردستیابیبهمزیترقابتیاست(هافمن18، 2000). دردنیایامروزمهمترینمنبعبرایدستیابیبهمزیترقابتیدانشاستودرواقعاسلحهایبسیارپرقدرتوراهبردیدرکسبوکاربهشمارمیآید(موغلی،1385).
1-8-2 تعاریف عملیاتی:
کسب دانش:
منظور از کسب دانش در این پژوهش دستیابیبهدانشدرموردمشتریان،تولیددانشجدیدازدانشموجود،دستیابیبهدانشدرموردتامینکنندگان،پخشدانشدرسراسرسازمان،بهدستآوردندانشمربوطبهمحصولات/ خدماتجدیددردرونصنعت و تبادلدانشبینافراد است.
تبدیل دانش:
تبدیل دانش در این پژوهش به معنی انتقال دانش سازمانی به افراد، جذب دانش از افراد سازمان، یکپارچهسازی منابع مختلف و انواع دانش، سازماندهی (ذخیره/ فایل) دانش، فیلتر دانش و جایگزینی دانش منسوخ شده میباشد.
محافظت از دانش:
در این پژوهش محافظت از دانش عبارت است از محافظتازدانشدرمقابلاستفادهنامناسبدرسازمان،محافظتازدانشدرمقابلاستفادهنامناسبدرخارجسازمان،محافظتازدانشدرمقابلسرقتدرداخلسازمان،محافظتازدانشدرمقابلسرقتدرخارجسازمان،سیاستوروشگستردهبرایمحافظتازاسرارتجاری،وجودارتباطاتروشنکهبخشمهمیازحفاظتدانشاست ووجودفرهنگحفاظتازدانشدرافراد.
کاریرد دانش:
منظور از کاربرد دانش در این پژوهش بهبودبهرهوریبااستفادهازدانش،تنظیمجهتاستراتژیکبااستفادهازدانش،وجودفرآیندهاییبرایاستفادهازدانشدرتوسعهمحصولات