ونوع شرایط متمایزدراین استان وجوددارددرمناطق کوهستانی آب وهوا نسبتاٌ معتدل وخشک بازمستانهای سردودرمناطق غربی آب وهوای معتدل حاکم است.
1- 4- جمعیت و نیروی انسانی
براساس برآوردهای رسمی انجام شده در سال 1380 جمعیت استان کردستان معادل 1470000 نفر می باشد که 55 % آنها در شهرها و 34 % در روستاها زندگی می کنند که حدود 9/99 % از آنها مسلمان با اکثریت مذهب تسنن هستند نسبت تعداد مردان به زنان تقریباً برابر یک است مهم ترین شاخص های جمعیتی استان عبارتند از :
– جمعیت کمتر از 15 سال 7/42 %
-جمعیت بین 15 الی 64 سال 1/53 %
-جمعیت 65 سال به بالا 2/4 %
-متوسط چگالی جمعیت در هر کیلومتر مربع 2/47 نفر
-بیشترین چگالی جمعیت در شهر سنندج با 123 نفر در کیلومتر مربع
-کمترین چگالی جمعیت در شهر بیجار با 2/19 نفر در کیلومتر مربع
جدول2-6 جمعیت استان کردستان در طی سال 1381 به تفکیک مناطق شهری و روستایی
استاننقاط شهریروستایی جمع 8698186221891492007کشور432666072227361765540224سهم استان در کشور01/279/228/2
مأخذ : خلاصه آمارهای پایه ای استانها 1381 ( مرکز آمار ایران )
1-5 – بخش کشاورزی
ساختار طبیعی ، آب و هوا و شرایط مناسب اقلیمی زمینه و پتانسیل توسعه بخش کشاورزی در استان کردستان را فراهم نموده است بطوریکه از 8/2 میلیون هکتار مساحت استان 6/49 % را مراتع 29% اراضی کشاورزی و 4/11 آنرا جنگلهای حفاظتی زاگرس تشکیل میدهد این استان با داشتن منابع غنی آب و خاک یکی از حاصلخیزترین استانهای ایران محسوب می شود بطوریکه در چند سال اخیر رتبه پنجم سطح زیر کشت و رتبه دوم سطح زیر کشت دیم و رتبه اول تولید توت فرنگی را در سطح کشور داشته است بیشترین تولیدات استان مربوط به تولید گندم ، سیب زمینی ، انگور و توت فرنگی است .
تولیدات دامی از قبیل پرورش آبزیان ، شیر ، گوشت و زنبور عسل از زیر بخش های مهم اقتصاد کشاورزی استان است .
آبخیزداری
استان کردستان با دارا بودن نقاط مرتفعی چون ارتفاعات شاهو وچهل چشمه با 3390 متر ارتفاع ونقاط پستی چون حوزه سیروان با ارتفاع 750 متر از پستی وبلندیهای خاصی برخوردار است.در استان5حوزه اصلی سفیدرود،سیروان،کرخه،زرینه رودوزاب ویک حوزه فرعی سیمینه رود و سه سد قشلاق،زرینه رودوزریوارموجودمی باشد.فرسایش خاک درحوزه های استان کردستان متفاوت بوده واز76/1تا70تن درهکتارمتغیرمیباشد.میانگین فرسایش58/18تن درهکتار برآوردشده است که حدود4/6تن رسوب می باشد.
جدول2-2 منابع خاک استان کردستان ازنظرخصوصیات وارزش کشاورزی
ردیف نام دشتمساحت (هکتار)ردیف نام دشتمساحت(هکتار)1 دهگلان627008شوی بانه20002 قروه584009قلعه کهنه ولگزی سقز19003بیجار5300010تال بانه18004مریوان1320011گل تپه سقز15005کامیاران1100012خامسان کامیاران15006امیرآبادکامیاران600013صاحب سقز4007قشلاق سنندج5600جمع219000
براساس محصول
ردیف نام محصول سطح زیر کشت (هکتار)
میزان تولید (تن)آبیدیمجمعآبیدیمجمع1گندم296594651845048431331604763796095392نخود51410679110730547823691241693نباتات علوفه ای28285-48285299914-2999144جو729134990322811690322200391035دانه های روغنی190510728126331623-16236سیب زمینی3417-241786583-865837گوجه فرنگی1611-161124413-244138خیار1611-161118634-186349پیاز1584-158426319-26319
جدول2-3 براساس درجه اراضی
کلاسه اراضیمساحت(هکتار)درصداراضیدرجه 1845363درجه 24453258/1درجه 35189974/18درجه484610430درجه5899932/درجه 613172027/46جمع2820370100 جدول2 -4 سطح زیرکشت ومحصولات عمده زراعی استان کردستان درسال 1381
براساس شهرستان
ردیفشهرستانسطح زیر کشت (هکتار)آبیدیمجمع1بانه512510510156352بیجار114351709701824053دیواندره303491789948324سقز22523917611142845سنندج1486231808466706قروه324801527811852617کامیاران1321145955591668مریوان103651581526180جمع113035611398724433
1-6- جنگل و مرتع
جنگل های استان کردستان عمدتاً در دو شهرستان مرزی مریوان و بانه تمرکز یافته اند ولی بطور پراکنده در شهرستانهای سقز ، کامیاران و سنندج نیز دیده می شوند مساحت این جنگل ها تا سال 1381 در حدود 320000 هکتار بوده که گونه های بلوط ، بنه و گلابی وحشی از عمده ترین آنها هستند از درختان جنگلی این استان استفاده تجاری نمی شود بلکه کلاً جزوجنگلهای حفاظتی بشمار میروند و بخشی از آن تا سالهای اخیر توسط مردم بومی جهت سوخت زمستانه بطور غیر مجاز قطع و تخریب شده است .
نسبت مساحت جنگل ها به کل مساحت استان 12 درصد برآورد گردیده است که از این رقم 7/18 در صد را جنگل های نیمه انبوه ، 1/22 در صد نوع تنک و 2/59 در صد بسیارتنک در بر می گیرد.سهم استان کردستان از کل جنگلهای کشور حدود 58/2درصد است
7-1 – مرتع
به لحاظ اینکه استان کردستان از مناطق رطوبتی و بارانی کشور محسوب می شود 67 در صد از مساحت کل آن را مراتع تشکیل میدهد که از این مقدار نه در صد مراتع خوب ، 49 در صد متوسط و 42 در صد نیز از نوع فقیر می باشند . با احتساب سهم جنگل 79 در صد مساحت استان را جنگل ها و مراتع تشکل میدهد.سهم مراتع استان کردستان از کل مراتع کشوری 15/2 در صد است .
1-مآخذ: گزارش اقتصادی و اجتماعی استان کردستان سال 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
سال انتشار1383
2 – معرفی شهرستان مریوان
2-1- مشخصات عمومی