زیادی به وجود این نیروهای سالم و کارامد بستگی دارد که از دانش و تخصص بیشتری برخوردارند. عوامل گوناگونی تخصص و دانش را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به آن لطمه وارد می‌آورند. یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار، فشار روانی و وجود هیجان‌های کنترل نشده است که در نهایت می‌تواند سلامت عمومی وکیفیت زندگی را به خطر اندازد(صادقی بروجردی،1382). در این بین فعالیت بدنی به هر شکلی می‌تواند در حفظ و تأمین سلامت روانی نقش موثری داشته باشد(وانگ38،2004). نتیجه‌ی پژوهش نوربخش (1387) در مورد استرس های انجام شده دبیران تربیت بدنی استان خوزستان، نشان داد که دبیران تربیت بدنی زن به طور معناداری بیشتر از دبیران مرد عوامل استرس زای شغلی معلمی را از خود نشان دادند و معلمان در همه‌ی گروه‌های سنی به تقریب استرس های شغلی را به یک اندازه تجربه می‌کنند(نوربخش،1378). آنونیماس39 (2005) در تحقیقی به این نتیجه رسید که دبیران تربیت بدنی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند، اما به علت شغلشان که از نظر حرفه‌ای دارای تنش و استرس فراوانی است، بیشتر از دیگر مشاغل در معرض تحلیل رفتگی قرار دارند( آنونیماس ،2005). بنابراین، با افزایش هوش هیجانی میزان سلامت روان معلمان نیز افزایش می‌یابد که نتایج پژوهش‌های بشارت و همکاران (1384) و هم چنین سیاروچی و آندرسون(2000) و مندولیا و کلک40 (1993) در زمینه رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی به این موضوع اذعان دارد. بنابراین با توجه به یافته‌ها، با افزایش هوش هیجانی می‌توان عملکرد معلمان را بهبود بخشید و این امر ممکن است در یادگیری دانش آموزان اثر گذار باشد. بنابراین هوش هیجانی عامل مهمی است که معلمان تربیت بدنی باید همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای موفقیت در زمینه کاری خود، این مهارت را نیز پرورش دهند. ازاین رو ضرورت ایجاب می‎کند که به منظور حفظ اعتبار و ارزش رشته تربیت بدنی و دبیران آن به عواملی که موجب عملکردهای نامطلوب محیطی، سازمانی یا فردی می‌شوند، توجه شود تا بتوان درک درستی از آنها به دست آورد و از طریق راهبردهای مناسب سلامت روانی این عوامل را کنترل کرد. از طرف دیگر، همان طور که ملاحظه می‌شود، مدل های مفهومی پدیده‌ای نسبتاً جدید هستند که اغلب با تفکر جدید در مورد اهداف توسعه همراه بوده‌اند و بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت زندگی در مورد بیماران و گروه‌های درمانی بوده و کمتر در گروه‌های بدون سابقه بیماری و سالم و بخصوص دبیران تربیت بدنی صورت گرفته است. ازاین رو در این پژوهش سعی خواهد شد با بررسی جامع سلامت روانی و هوش هیجانی در معلمان تربیت بدنی و همچنین منابع و عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی معلمان تربیت بدنی در شهرستان خواف مطالعه شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف می باشد.
اهداف اختصاصی
1. تعیین سطح هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف
2. تعیین سطح سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف
3. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دربین معلمان زن ابتدایی شهرستان خواف
4. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دربین معلمان زن راهنمایی شهرستان خواف
5. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دربین معلمان زن دبیرستان شهرستان خواف
6. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دربین معلمان مرد ابتدایی شهرستان خواف
7. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دربین معلمان مرد راهنمایی شهرستان خواف
8. تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی دربین معلمان مرد دبیرستان شهرستان خواف
9. مقایسه هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی سطوح مختلف تحصیلی شهرستان خواف
10. مقایسه سلامت روانی معلمان تربیت بدنی سطوح مختلف تحصیلی شهرستان خواف
1-5- سوالات تحقیق
1. هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف در چه سطحی قرار دارد؟
2. سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف در چه سطحی قرار دارد؟
1-6- فرضیه ها
1. بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان زن ابتدایی شهرستان خواف رابطه وجود دارد.
2. بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان زن راهنمایی شهرستان خواف رابطه وجود دارد.
3. بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان زن دبیرستان شهرستان خواف رابطه وجود دارد.
4. بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان مرد ابتدایی شهرستان خواف رابطه وجود دارد.
5. بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان مرد راهنمایی شهرستان خواف رابطه وجود دارد.
6. بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان مرد دبیرستان شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

7. بین هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تفاوت وجود دارد.
8. بین سلامت روانی معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تفاوت وجود دارد.
1-7- تعریف اصطلاحات
سلامت روانی :
کارکرد موفقیت آمیز اعمال روانی، از نظر تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیت های سازنده، برآورنده روابط با دیگران و توانایی سازش به تغییر و مقابله با ناملایمات می گردد (سادوک41 و سادوک، 1388).
هوش هیجانی :
شکلی از هوش است که شامل توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران برای تمایز قائل شدن بین آن ها و استفاده از این اطلاعات برای تفکر شخصی و کارهای عملی می باشد . همچنین به مجموعه ای ازتواناییها، کفایت ها و مها رتهای مربوط به درک، فهم، استدلال و اداره هیجانات، هوش هیجانی گفته می شود )مایر و سالوی،1997) .
دبیران تربیت بدنی:
شامل افرادی می باشد که به صورت رسمی یا پیمانی در سال تحصیلی93-92 تدریس درس تربیت بدنی را در مدارس شهرستان خواف را بر عهده داشتند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
در این فصل مروری برمبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با متغیرهای این تحقیق ارایه میشود.
2-2) هیجان
ملاحظات فلسفی درباره هیجان وشناخت درفرهنگ غرب،سابقه ای دوهزارساله دارد (مایر42،2001). ازلحاظ تاریخی،هیجان همیشه از جایگاهی درپس شناخت برخوداربوده است. بسیاری از فلاسفه و روان شناسان،هیجان وشناخت را دارای اهداف متضادی تلقی می کردند (برای مثال،شافر43،گیل مر44،شوئن 45،1940؛ به نقل از سالووی 46و همکاران،2000) و به اعتقادآنها هیجان ذهن ما را با اطلاعات غلط تیره می سازد، در صورتی که شناخت اطلاعات صحیح را برای ما به ارمغان می اورد، در نتیجه آنها به شناخت مباهات می کردند و به هیجان به عنوان یک عنصر مخرب طبیعت انسان می نگریستند.این دیدگاه سنتی که احساس دشمن خرد است علت بی توجهی به هیجان ها در روان شناسی بود. برای مثال به اعتقاد افلاطون، عاطفه ساختار ابتدایی و جنبه حیوانی طبیعت انسان است و با استدلال درتعارض قرار می گیرد (سیاروچی47،فورگاس48 و مایر،2001). درعصر رواقیون نیز این اعتقاد وجود داشت که هیجان بیماری روح است. روان شناسی معاصر ازاین دیدگاه که استدلال بر هیجان برتری دارد دوری جست و بر نقش کارکردی هیجان ها تاکید ورزید. این تعییر دیدگاه از فلسفه هیوم 49 (1739) و مشاهدات کردار شناسی50 داروین51 نشات گرفت. هیوم معتقد بود که تکانهای هیجانی کلیه اعمال انسان را برمی انگیزاند. فروید52 (1923) نیز بر تقدم نهاد53، جایگاه هیجانی خود و انرژی روانی تاکید واعتقاد داشت که سایرجنبه های خود از مشقات آن هستند. فروید، استدلال رادر خدمت هیجان می دانست. داروین نسبت به ماهیت انطباقی هیجان وتظاهر هیجانی چشم انداز تازه ای گشود و اهداف کارکردی هیجان را مورد توجه قرار دارد (سالووی و همکاران،2000). از سال های 1980 به بعد که محققان به کارکردهای هیجان و پیوند بین هوش وهیجان پرداختند (جردن54 و همکاران ،2002). اخیرا بر کارکردهای انطباقی هیجان ها تاکید بسیار شده است. در واقع هیجان ها نوعی سازگاری با مسایل محیط کنونی انسان هستند (کلتنر وگراس55،1999 ). هیجان ها، فرد را برای ایجاد پاسخ های سریع حرکتی آماده می سازند و به وی کمک میکنند تا با یک رویکرد شناختی مناسب، سازگاری سودمندی را از خود بروز دهد و نیز به طور