بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
3-4-1-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 91
3-4-1-4- بررسی خیز نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-4-2- مدل دوم: عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع قطری …………………………………………………………………………….. 93
3-4-2-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-2-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
3-4-2-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-4-2-4- بررسی خیز نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-4-3- مدل سوم: عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابجا شده ……………………………………………… 98
3-4-3-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
3-4-3-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
3-4-3-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 101
3-4-3-4- بررسی خیز نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
3-4-4- مدل چهارم: عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع روی مربع ………………………………………………………………………. 105
3-4-4-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
3-4-4-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
3-4-4-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 108
3-4-4-4- بررسی خیز نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-4-5- مدل پنجم: عرشه فضایی دو لایه خرپایی با آرایش مربع مورب روی مربع مورب جابجا شده ……………………………….. 110
3-4-5-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
3-4-5-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 112
3-4-5-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-4-5-4- بررسی خیز نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3-5- عوامل تاثیر گذار بر رفتار عرشه های مشبک فضایی ……………………………………………………………………………………………………. 115
3-5-1- عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابجا شده ( با اتصالات مفصلی) ………………………………………………….. 115
3-5-1-1- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 115
3-5-1-2- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 118
3-5-1-3- بررسی نیروهای محوری نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
3-5-2- عرشه فضایی دو لایه با آرایش مربع روی مربع جابجا شده (با اتصالات گیردار) …………………………………………………….. 122
3-5-2-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
3-5-2-2- خیز ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123
3-5-2-3- خیز ناشی از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
3-5-2-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بارهای مرده …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-5-2-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 126
3-5-2-6- بررسی نیروهای محوری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-5-2-7- بررسی لنگرهای خمشی ناشی از بار مرده حول محور ضعیف اعضا ……………………………………………………………………. 129
3-5-2-8- بررسی لنگرهای خمشی ناشی از بار مرده حول محور قوی اعضا ………………………………………………………………………… 131
3-5-2-9- بررسی لنگرهای خمشی ناشی از بار متحرک حول محور ضعیف اعضا ……………………………………………………………….. 132
3-5-2-10- بررسی لنگرهای خمشی ناشی از بار متحرک حول محور قوی اعضا ………………………………………………………………… 133
3-5-3- انتخاب بهترین توپولوژی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………