135
3-5-4- عرشه به صورت قوسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
3-5-4-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
3-5-4-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 137
3-5-4-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 138
3-5-5- افزایش تعداد لایه های عرشه مشبک فضایی …………………………………………………………………………………………………………… 139
3-5-5-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 140
3-5-5-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
3-5-5-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 142
3-5-6- عدم وجود تکیه گاه های لایه فوقانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 143
3-5-6-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
3-5-6-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
3-5-6-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 145
3-5-6-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 145
3-5-6-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 150
3-5-7- عدم وجود تکیه گاه های لایه تحتانی ………………………………………………………………………………………………………………………. 151
3-5-7-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
3-5-7-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
3-5-7-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 152
3-5-7-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 153
3-5-7-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 156
3-5-8- افزایش عمق عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 157
3-5-8-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
3-5-8-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 158
3-5-8-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 159
3-5-8-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 160
3-5-8-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 161
3-5-9- کاهش عمق عرشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
3-5-9-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
3-5-9-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
3-5-9-2- بررسی خیز ناشی از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-9-3- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 164
3-5-9-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 165
3-5-10- افزایش فاصله گره ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 166
3-5-10-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166
3-5-10-2- بررسی خیز ناشی از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 166
3-5-10-3- بررسی خیز ناشی از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 167
3-5-10-4- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 168
3-5-10-5- بررسی نیروهای محوری ناشی از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 169
3-5-11- کاهش فاصله گره