داخته می شود تا با تجزیه و تحلیل این فرضیه ها، نتایج نهایی تحقیق اخذ گردد :
1- رسانه می تواند بستری برای وقوع جرایمی نظیر جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرایم اقتصادی باشد.
2- نقش جرم زای رسانه بیشتر در مورد کودکان به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه لازم و عدم شناخت صحیح در انطباق دادن داده ها ودلایلی از این دست می باشد.
3- رسانه از طریق آموزش بزه دیدگان بالقوه جهت مقاوم سازی در برابر بزهکاران و همچنین با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می تواند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند.
ه : روش انجام پژوهش
روش انجام این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای است. جهت دستیابی به منابع مطالعاتی علاوه بر کتابخانه شخصی خود، از کتاب ها و منابع علمی دیگر، کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، بابل، دامغان، و همچنین کتابخانه دادگستری گلستان و مازندران، دفتر پیشگیری از جرم استان مازندران، کتابخانه دفتر تحقیقات کابردی نیروی انتظامی استان مازندران، کتابخانه عمومی ابن شهر آشوب ساری، کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان مازندران و در این میان نیز از سایت ها معتبر اینترنتی بهره جسته شد.
و : سوابق انجام پژوهش :

در رابطه با نقش رسانه بیشتر در زمینه جامعه شناسی و روانشناسی صحبت شده است. اما از دیدگاه حقوقی و بررسی نقش رسانه در بزهکاری افراد و چگونگی پیشگیری از جرایم از طریق رسانه صرفاً رضا مظلومان در کتاب خود تحت عنوان رادیو و تلویزیون و جرم در سال 1355، رضا مرادی مدیران در کتابنقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم در سال 1391، و همچنین اصحاب حبیب زاده ، حسین افخمی، محمد رضا نادر پور در مقاله بررسی نقش دوگانه رسانه های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم در فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی درسال1388 به بررسی ا در رابطه با این موضوع پرداخته اند.
ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب :
به لحاظ کلی بودن تحقیق و گستردگی مباحث مورد نظر، گنجاندن این مباحث در یک چهارچوب منسجم چندان ساده به نظر نمی رسد. با این حال، این تحقیق در دو فصل اصلی می باشد. علت این تقسیم بندی ارائه هر چند بیشتر و مناسب تر مطالب موجود در خصوص موضوع تحقیق می باشد. فصل اول که تبیین مفاهیم پایه ای و نقش رسانه ها در پیدایش و گسترش بزهکاری می باشد به مفاهیمی ابتدایی همچون جرم، انحراف، جرم شناسی، مفهوم و انواع پیشگیری، مفهوم رسانه در جهت آگاهی بیشتر خواننده و همچنین کارکردهای فرهنگی و اجتماعی رسانه در جوامع امروزی و بررسی نظریات موجود در باب رسانه و اهرم ها و راهکارهای موجود برای کنترل نقش جرم زایی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نقش رسانه در پیدایش و گسترش بزهکاری از طریق آگاه سازی بزه دیدگان و ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین نقش پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری و ارتقای فرهنگ حقوقی مورد بحث قرار گرفته است .
ح : مشکلات وچالشهای انجام پژوهش
مهم ترین مشکل و مانعی که در جمع آوری و نگارش این تحقیق وجود داشت؛ فقر منابع کافی در رابطه با نقش رسانه در بزهکاری و پشگیری به عنوان یک نقیصه جدی می باشد.
تبیین مفاهیم پایه ای و نقش رسانه های همگانی در پیدایش وگسترش بزهکاری
فصل اول : تبیین مفاهیم پایه ای
قبل از ورود به بحث اصلی این پژوهش یعنی نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن، مطابق اصل کلی در هر پژوهش به تبیین مفاهیم پایه ای که شامل بزهکاری، پیشگیری و رسانه و شعب و شاخه های آن از مناظر و دیدگاه های مختلف می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث وچهار گفتار می باشد که اصطلاحات فوق مورد تحلیل وارزیابی قرارخواهند گرفت.
مبحث اول : بزهکاری و پیشگیری از آن
مبحث اول این فصل به یکی از مفاهیم اصلی این پژوهش یعنی بزهکاری و پیشگیری از آن تخصیص داده شده است. در این مبحث مفاهیم مربوط به بزهکاری و پیشگیری، تعریف ورویکردهای مختلف مربوط به آنها مورد تعریف وتدقیق قرار خواهند گرفت.
گفتار اول : مفهوم بزهکاری
قبل از تعریف مفهوم بزهکاری لازم است تا اصطلاحات مرتبط با آن برای دستیابی به تعریفی درست وجامع مورد بررسی قرار گیرند، که به قرار زیر می باشند :
الف : جرم
بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای ” گناه ” است.1
از دیدگاه جرم شناسی جرم به هرفعل یاترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق می شود که مخل نظم اجتماعی ومغایر باشئون انسانی باشد، ولو اینکه قانون مجازات معترض به آن نشده باشد.2
“از دیدگاه حقوق کیفری هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تععین شده است جرم محسوب می شود”.3
عده ای از حقوقدانان نیز معتقدند که ” نقض قانون هر کشوری در اثرعمل خارجی، درصورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند ومستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود “.4
بنا به تعریف گاروفالوجرم یعنی ” جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت ودرستکاری را شامل می شود “.5
تعریفی از جرم نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی واثر آن در مبارزه باجرائم ارائه شده است “جرم مخالفت با اوامر ونواهی کتاب وسنت ، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد ، هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است “.6
ب : انحراف
انحراف در لغت به معنای ” کج رفتن و از راه گشتن ” است.7
در جرم شناسی به معنای ” دور شدن از یک هنجار و پشت کردن به آن و نوعی هنجار گریزی است. جرم و انحراف هر دومصداق پشت کردن به هنجارهای اجتماعی هستند؛ اما انحراف دور شدن از هنجارهایی است که دارای ضمانت اجراهای اجتماعی، نظیر تقبیح وسرزنش است؛ ولی جرم دور شدن از هنجارهای اجتماعی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی است “.8
ج : جرم شناسی
اصطلاح جرم شناسی را برای اولین بار توپینار9دانشمند فرانسوی، در کتاب خود که در سال 1879منتشر نمود به کار برد. در سال 1885 یعنی 6 سال پس از انتشار کتاب مذکور، گاروفالو قاضی ایتالیایی برای اولین بار کتابی را تحت عنوان”جرم شناسی”منتشر کرد لکن در کتاب مذکور تعریف جامع و کاملی از جرم شناسی ننمود.10
جرم شناسی در لغت به معنای ” شعبه ای از علوم اجتماعی که بحث از جرم ومجرم می کند” است.11
ریموند گسن آن را “علمی می داند که به مطالعه عوامل وفرآیندهای فعل مجرمانه می پردازد وباشناسایی این عوامل وفرآیند ها بهترین طرق و روش ها را برای غلبه ویا تخفیف این آفت اجتماعی تعیین می کند”.12
دکتر اردبیلی در تعریف جرم شناسی اینگونه بیان می دارد :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

” جرم شناسی راباید مجموعه دانش هایی تلقی کرد که در بررسی بزهکاری به علل پیدایی، تکوین، فرایند وآثار جرم توجه دارد”.13
د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی
بزهکاری در لغت به معنای”گناهکاری وعدوان”14 و در اصطلاح نوعی قانون شکنی است که از حوزه تخصصی خارج می شود وبه حوزه عمومی مربوط می شود. بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی رابه دنبال دارد واین مجازات ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی است”.15به بیان دیگر “بزهکار در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود”.16
گفتار دوم : مفهوم و انواع پیشگیری از جرم
پیشگیری از لحاظ لغوی به معنای ” جلوگیری، دفع، تقدم به حفظ صیانت، حفظ صحت، جلوی مرضی را گرفتن ” می باشد.17
جرم شناسان تعاریف متفاوتی از پیشگیری ارائه داده اند، موریس کوسن جرم شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می کند ” مجموعه اقدامها و تدابیر غیر قهرآمیز که باهدف خاص مهاربزهکاری، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود”.18
ریموند گسن پیشگیری را “مجموعه اقدام هایی می داند که به جز اقدامات کیفری، که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیر ممکن کردن، مشکل کردن، کم کردن احتمال وقوع جرم باشد”.19
مهمترین واساسی ترین اصل قانونی درایران که واژه پیشگیری راصراحتاً بکار برده است اصل یکصد و پنجاه و