استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند میزان کارایی جرائم مالیاتی را مشخص می نماید.
فرار مالیاتی: در این تحقیق فرار مالیاتی شامل 3 مولفه خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی،اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی،اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استردادمی باشد که با استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند فرار مالیاتی را مشخص می نماید.
کارایی جرایم: منظور از میزان کارایی جرایم در این تحقیق میزان تاثیر گذاری آنهاست.
1-7 انواع متغیرها
دانشمندان ،سازه ها و ویژگی های را که مورد مطالعه قرار می دهند ،با اندکی اغماض متغیر می نامند(کرلینجر،125:1390).
متغیر پیش بین:متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر ملاک را توضیح دهد ،به عبارت دیگر متغیر پیش بین متغیر روشنگر است (ایران نژاد ،48:1382). در این تحقیق متغیر پیش بین میزان کارایی جرائم مالیاتی است.
متغیر ملاک:می توان گفت متغیر ملاک نتیجه متغیر پیش بین است .متغیر ملاک متغیر معیار نیز نامیده می شود(ایران نژاد ،48:1382)متغیرملاک متغیری است که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغیرپیش بین است(طاهری،1385:26)دراین تحقیق متغیرملاک یا هدف جلوگیری فرارمالیاتی است.
خلاصه فصل اول
در این فصل ابتدا مقدمه ای از موضوع بیان و سپس موضوع تحقیق و بیان مسئله تعریف شده است و محدوده تحقیق از نظر زمانی و مکانی بیان گردید.درادامه فصل هدف محقق از این کار تحقیق به طور مفصل و ضرورت تحقیق توضیح داده شد و در آخر نیز تعریفی از واژه های کلیدی و نوع متغیرها ارائه شده است.